Archifau Categori: ‘Pabell’ Archif

Bob blwyddyn, mi fydd ein Pabell Archif yn amlwg ar y maes – trysorfa o lyfrau, rhaglenni, ffotograffau, toriadau papur newydd, posteri, darnau ffilm a recordiadau sain. Ar gyfer Llangollen Arlein, mae ein Pwyllgor Archifau wedi bod yn gweithio’n galed i rannu peth o’r deunydd sydd gennym yn ein casgliad archifau ar ffurf blog dyddiol yn ystod Wythnos yr Eisteddfod.

Archif Llyfr Fflip

Mae’r casgliad hwn o bosteri a ddangosir ym Mhabell Archif yr Eisteddfod rhwng 2016 a 2019 yn rhoi hanes ffeithiol cryno o’r ŵyl. Mae’n seiliedig ar gofnodion sydd wedi’u gwirio. Eleni rydym wedi eu troi’n llyfr fflip y gellir ei weld YMA neu ei lawrlwytho o AMAZON.

Fe welwch linell amser yn adrodd ar y prif newidiadau y mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi mynd drwyddynt, a’r rhesymau am y newidiadau hynny: o fraslun cyntaf y syniad hyd at fyd gwahanol iawn yr 21ain ganrif. Mae’n dweud wrthych am ychydig o’r pynciau y mae’r Eisteddfod yn enwog amdanynt, fel ei harddangosfeydd blodau. Mae’n cynnwys ychydig o’r hyn y mae pobl eraill wedi’i ysgrifennu am yr ŵyl, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Gallwch ddeall newid mawr a fu yn sefyllfa ariannol yr Eisteddfod yn ystod chwyddiant a chyni economaidd y 1970au. Ac mae’n llawn ffotograffau hyfryd.

Dyma sut y datblygwyd y syniad o lyfr fflip

Am bron i ddau ddegawd mae’r grŵp bach ymroddedig o wirfoddolwyr yr Eisteddfod yn y Pwyllgor Archifau wedi bod yn casglu a threfnu llu o ddeunyddiau am yr Eisteddfod: papurau, gohebiaeth, papurau newydd, ffotograffau, eitemau cofiadwy, atgofion ysgrifenedig ac ar dâp, ffilmiau, fideos a cherddoriaeth wedi’i recordio.

Yn 2016 mi wnaethon ni benderfynu defnyddio’r casgliad i adrodd ac egluro hanes yr Eisteddfod Ryngwladol. Cawsom ddeunydd gweledol, clywedol a chlyweledol ardderchog, a llawer o wrthrychau diddorol, gan gynnwys anrhegion anhygoel a roddwyd gan gystadleuwyr, bathodynnau gwirfoddolwyr, tocynnau, cloriau diwrnod cyntaf, rhaglenni, cylchlythyrau, enghreifftiau o bopeth cysylltiedig â byd Llangollen. Roeddem yn ffodus i gael pabell wych, wedi’i llenwi â naw cabinet arddangos, deg poster, a chyfres barhaus o hen ffilmiau yn cael eu dangos, oedd yn darlunio’r newidiadau mewn arddulliau perfformio dros y saith degawd. Rhoddwyd cynnig ar adrodd hanes oedd yn seiliedig ar wrthrychau. Cafwyd llawer o ymwelwyr brwd. Addaswyd yr arddangosfa bob blwyddyn hyd at 2019. Gan nad oedd unrhyw bosibilrwydd o lwyfannu arddangosfa gorfforol eleni, roedd ceisio gwneud rhywbeth ar y we yn gam amlwg.

Roeddem am helpu cenedlaethau newydd o wirfoddolwyr i ddeall yr ŵyl yr oeddent yn gweithio mor galed drosti. Roeddem hefyd eisiau i ymwelwyr newydd gael cipolwg ar y 70 mlynedd o ymdrechion a oedd yn sail i’w mwynhad. Mae ein llyfr ymwelwyr yn dweud wrthym ein bod wedi cyflawni’r amcanion hyn, ond daeth y Babell Archif hefyd yn atyniad i bobl fu’n mynychu’r Eisteddfod ers blynyddoedd, ac a oedd am gyfarfod a hel atgofion.

Dros 70 mlynedd ei bodolaeth bu gan yr Eisteddfod lawer i ymfalchïo ynddo. Ond mae’r stori’n gymhleth, fel yr unigolion eu hunain fu’n rhan annatod o’r stori honno. Cymhelliant arall, felly, oedd cyflwyno hanes ffeithiol o’r ŵyl, yn seiliedig ar ffynonellau dibynadwy, wedi’u dogfennu’n dda. Rhoi pethau ar gof a chadw mewn ffordd wrthrychol, ac efallai herio rhai o’r chwedlau a’r mythau amlwg. Fel archifwyr rydym yn casglu popeth, ac yn ceisio gwneud y cyfan yn ddiogel ac yn hygyrch. Fel haneswyr rydym yn ceisio cyflwyno hanes ffeithiol sy’n ymdrin â phob agwedd o’r ŵyl mewn ffordd sy’n gwneud cyfiawnder â’r fenter Gymreig ryfeddol hon.

Gobeithio y cewch werth a mwynhad o’r dull hwn o ymdrin â stori Eisteddfod.

Barrie

Barrie Potter
Bwyllgor Archifau’r Eisteddfod

Yr Eisteddfod Ryngwladol Gyntaf 1947: ffilm newyddion Movietone

Mae wyth munud ac ugain eiliad y ffilm hon yn gofnod clyweledol unigryw o’r ŵyl gyntaf yn 1947. Ynddi mi fyddwch yn gweld a chlywed y corau buddugol. Byddwch yn rhannu’r cyffro gyda’r gynulleidfa sy’n llenwi’r babell fawr, a wnaed o gynfas dros ben o’r rhyfel gyda 6000 o seddi wedi’u benthyg o ystafelloedd ysgol, capeli a llefydd eraill o’r ardal. Mae’r Llywydd cyntaf, Mr W. Clayton Russon, yn egluro cysyniad sylfaenol yr Eisteddfod o sut y gall cystadleuaeth gerddorol ryngwladol helpu i hyrwyddo gwell dealltwriaeth a chysylltiadau cyfeillgar rhwng pobl o wahanol genhedloedd. Mae’r cyflwynwyr ar y llwyfan, a fenthycwyd yn 1947 gan yr Eisteddfod Genedlaethol, yn brysur a di-lol, yn union fel y maen nhw yn ein dyddiau ni.

Fel oedd yn gyffredin yn y blynyddoedd cynnar, roedd y rhan fwyaf o’r cyngherddau’n cynnwys y cystadleuwyr, ond roedd nosweithiau enwogion ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul yn cynnwys sêr fel Joan Hammond a Cherddorfa Hallé dan arweiniad John Barbarolli. Yn negawd cyntaf yr ŵyl denodd y cyngherddau amryw o berfformwyr cerddoriaeth glasurol, opera a dawns byd enwog i Langollen.

Syndod, i’r trefnwyr a’r gynulleidfa, oedd perfformiadau cyngerdd gan ddau grŵp dawns o Sbaen. Roedden nhw ar daith o amgylch Prydain, wedi’i threfnu gan y Gymdeithas Esperanto. Roedd eu perfformiadau yn yr ŵyl mor gyfareddol nes cymell yr Eisteddfod i gyflwyno cystadlaethau dawnsio gwerin a chanu gwerin gael yn 1948, gan ddod yn brif atyniad yn gyflym iawn. Wrth edrych ar y bwrlwm dawnsio ar y ffilm newyddion, gallwch weld y rheswm dros y straeon am yr angen am fesurau brys i atgyfnerthu’r llwyfan.

Un o’r dirgelion ynglŷn â 1947 yw pam, yng “Ngwlad y Gân”, nad oedd unrhyw gorau meibion o Gymru ymhlith y cystadleuwyr. Wedi’r cyfan, daeth tri chôr meibion o Loegr i’r ŵyl, ac felly hefyd chwe chôr merched o Gymru. Mae llawer o esboniadau wedi’u cynnig dros y blynyddoedd: ofn o feirniadaeth am eu safon; costau mynychu’r Eisteddfod Genedlaethol a’r Eisteddfod Ryngwladol; anogaeth fwriadol i beidio mynychu Llangollen gan yr Eisteddfod Genedlaethol, y mae ei phryderon am yr ŵyl ifanc newydd wedi’u dogfennu mewn gohebiaeth archif. Gwell gadael hynny i’r rhai sy’n gweld cynllwyn ym mhob twll a chornel, ac yn lle hynny dathlu perfformiad Côr Meibion enwog Froncysyllte, a sefydlwyd yn 1948 i unioni’r cam.

Yn 1947 roedd yr Eisteddfod Ryngwladol i raddau helaeth iawn yn greadigaeth cymuned Llangollen. Gwnaeth llawer o arwyr gyfraniadau enfawr ar hyd y daith o syniad cychwynnol yn 1943 i’r grwpiau rhyngwladol a gyrhaeddodd Llangollen ym mis Mehefin 1947, ond arweinyddiaeth Cyngor Dosbarth Trefol Llangollen ym mis Mai 1946 a welodd troi’r syniad am y digwyddiad yn ffaith. O’r cychwyn cyntaf roedd uchelgais i fod yn annibynnol. Croesawyd cymorth y Cyngor Prydeinig i ddod o hyd i grwpiau yn Ewrop, ond gwrthodwyd eu cynnig o gymorth ariannol: ariannwyd yr Eisteddfod gyntaf gan danysgrifiadau lleol. Cyn diwedd y pum niwrnod roedd y trefnwyr lleol wedi ymrwymo’n gyhoeddus i gynnal gŵyl arall yn Llangollen yn 1948, er gwaethaf rhai lleisiau oed dyn dadlau y dylai symud o amgylch Cymru fel yr Eisteddfod Genedlaethol. Ers 1947, un o rinweddau mawr y gwirfoddolwyr yw teyrngarwch ffyrnig i’r syniad o gynnal digwyddiad blynyddol yn Llangollen.

Cysylltodd trefnwyr 1947 â sawl cwmni ffilmiau newyddion i roi sylw i’r Eisteddfod. Movietone enillodd y dydd bryd hynny oherwydd bod y cwmni’n gallu ymdopi orau â’r cyflenwadau pŵer cyfyngedig oedd ar gael ar Faes Hamdden Llangollen.

Cliciwch Yma i wylio’r ffilm.

Yn ymddangos yn y ffilm, yn eu trefn:

  • Corau Merched yn canu “This Little Babe” gan Benjamin Britten
  • Côr Merched Femina, Amsterdam
  • Grupo Musicale Feminino, Porto (oedd yn enwog am deithio i Llangollen mewn bws coch a melyn)
  • Cymdeithas Gorawl Merched Penarth
  • Côr Meibion y Gweithwyr Hwngari yn canu “Hey Nonny No”, sef perfformiad buddugol y gystadleuaeth
  • Dawnswyr Sbaenaidd yn perfformio eu dawns draddodiadol “Fandango Sequidillas”
  • Amsterdamsch Kamerkoor yn canu “Die Winter is Verganghen”
  • Côr Cymysg Undeb Corawl Belffast yn canu “Quick, we have but a second”
  • Madrigalkoren I Kalmar yn canu’r gân werin “Gottland” (y grŵp hwn o Sweden oedd y cyntaf i gyrraedd Llangollen)
  • Côr Cymysg Cymdeithas Gerddorol Sale a’r Ardal yn canu “Early One Morning”, gyda’u harweinydd yn derbyn tlws

Chris

Chris Adams
Bwyllgor Archifau’r Eisteddfod

Cyfarwyddwr a enillodd Oscar yn gwneud ffilm am Eisteddfod Llangollen

Mae “The World Still Sings” yn ffilm ddogfen o Eisteddfod Ryngwladol 1964, ac fe’i cyfarwyddwyd gan Jack Howells a’i chynhyrchu ar y cyd gan gwmni Howells ei hun a Chwmni Esso Petroleum, Ltd. Yn 1962 enillodd Howells wobr Oscar am ei raglen ddogfen ar Dylan Thomas, ac ar adeg ffilm yr Eisteddfod roedd yn gweithio i ITV ar ffilm am Aneurin Bevan. Trwy ddewis ffilmio Eisteddfod Llangollen gosododd yr ŵyl yn gadarn ym mhantheon digwyddiadau eiconig Cymru.

Mae’r teitl yn ymateb i linellau o ddarllediad radio Dylan Thomas ym 1953 am ŵyl Llangollen:

“Are you surprised that people still can dance and sing in a world on its head? The only surprising thing about miracles, however small, is that they sometimes happen.”

Gwylich y ffilm yma

Mae’r ffilm o 18fed Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 1964 yn cyfleu’r ŵyl ar anterth y cyfnod cynnar hynod lwyddiannus. Mae ei ffocws ar y cystadleuwyr, fel yr oedd yr holl sylw mewn papurau newydd a darllediadau. Roedd cystadleuwyr o 17 gwlad yn ychwanegol i wledydd y Deyrnas Unedig, a thua 20 o grwpiau corawl neu ddawns yn cymryd rhan ym mhob un o’r prif gystadlaethau. Daeth yr enillwyr o Orllewin yr Almaen, Lloegr, yr Eidal, yr Wcrain (cymuned alltud o drigolion y wlad oedd yn byw ar y pryd ym Manceinion), Portiwgal a Sweden.

Mae rhywun yn cael cipolwg yn y ffilm o’r bri oedd ynghlwm wrth y digwyddiad yn y cyfnod. Cafwyd ymweliad brenhinol (y Dywysoges Margaret a’r Arglwydd Snowdon). Mynychwyd yr ŵyl hefyd gan Ysgrifennydd Gwladol cyntaf Cymru, James Griffiths. Rhoddwyd sylw i’r digwyddiad ar y teledu ledled y Deyrnas Unedig, ac roedd y darllediadau’n cael eu harwain gan gyflwynwyr blaenllaw a dreuliodd yr wythnos gyfan yn Llangollen. Daeth gohebwyr a ffotograffwyr o’r holl brif bapurau newydd ac asiantaethau newyddion draw i’r Eisteddfod. Roedd y maes dan ei sang bob dydd. Hefyd yn amlwg o’r ffilm yw’r ffordd y mae’r ŵyl yn ymledu trwy’r dref, sy’n ddim syndod o gofio bod llawer o’r cystadleuwyr yn aros yn lleol. Roedd canu a dawnsio digymell yn hwyr y nos yn llenwi’r cartrefi a’r gwestai a’r tafarndai.

Yn wahanol i heddiw, ychydig o gyhoeddusrwydd a gafodd y cyngherddau. Fe’u llanwyd gyda’r cystadleuwyr yn perfformio darnau arbennig. Roedd y perfformwyr proffesiynol yn cynnwys: Telynor Sbaenaidd; a Geraint Evans, y bariton poblogaidd o Gymru. Cyflwynodd y cyngerdd agoriadol Bale Cenedlaethol Tsiecoslofacia; a daeth yr wythnos i ben gyda llu o fandiau pres yn chwarae.

Edrychwch yn agos ar y ffilm a’r hyn sy’n eich taro yw’r cyfraniad a wneir ym mhobman gan wirfoddolwyr, a chan absenoldeb masnacheiddio. Ar wahân i ychydig o stondinau bwyd, nid oes consesiynau ar y maes. Mae gan y pebyll bach ethos iwtilitaraidd cryf, sy’n nodweddiadol o’r ŵyl: swyddfa bost, Bwrdd Croeso Cymru, papurau newydd, banciau, sefydliadau sy’n hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol. Er gwaethaf ei bolisi o gadw prisiau tocynnau mor isel â phosibl i annog presenoldeb, roedd yr Eisteddfod yn llwyddo fwy neu lai i sicrhau cyllideb gytbwys; defnyddiwyd grantiau gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn ddiweddarach gan awdurdodau lleol ar gyfer gwelliannau, nid i dalu costau rhedeg.

Edrychwch yn agosach fyth ac mi welwch chi’r Cadeirydd presennol Rhys Davies yn fachgen ifanc angylaidd.

Yn olaf, mae gwreiddiau’r ffilm yn dipyn o ddirgelwch. Daeth y syniad am y fenter gan Esso, a gysylltodd gyda Jack Howells, ond nid oes papurau am y ffilm yn archif Jack Howells yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac ni allai Exxon Mobil daflu unrhyw oleuni pellach chwaith. Mae’n berthnasol efallai bod y cwmnïau olew mawr ar y pryd yn hyrwyddo twristiaeth fel ffordd o gynyddu gwerthiant petrol. Serch hynny, roedd dewis Jack Howells fel cyfarwyddwr yn ysbrydoledig. Roedd ei raglen ddogfen ar Dylan Thomas wedi ennill Oscar yn 1962, yr unig ffilm Gymreig erioed i wneud hynny, ac roedd ganddo ffordd dda gyda phynciau Cymreig. Llwyddodd i lunio portread cofiadwy o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen mewn blwyddyn dda.

Mwynhewch!

Chris

Chris Adams
Bwyllgor Archifau’r Eisteddfod

Yr Archif Sain

Mae recordiadau sain wedi cael eu gwneud o Eisteddfod Llangollen ers yr ŵyl gyntaf un yn 1947. Yn y rhan o’n Archif sydd ar hyn o bryd yn cael ei gadw ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, mae gennym recordiad o Gôr Ieuenctid Coedpoeth yn canu ‘Robin Ddiog’ yn ystod Eisteddfod 1947. Nid yw ansawdd y sain yn wych, ond am ychydig dros funud, gallwn fynd yn ôl mewn amser, a gwrando ar y grŵp ifanc hwn yn diddanu eu cynulleidfa, sy’n rhoi cymeradwyaeth fyddarol iddynt ar ddiwedd y gân.

Roedd gŵyl wedi’i seilio ar gerddoriaeth yn sicr o geisio dal hanfod yr hyn a oedd yn cael ei berfformio gan y corau, y grwpiau offerynnol a’r unawdwyr a oedd yn cymryd rhan, a chan yr artistiaid a’r cerddorfeydd gwych a wahoddwyd fel gwesteion arbennig i’r Eisteddfod. Mae’r recordiadau cynharaf ar ffurf disgiau 78 rpm, ac fel rheol corau unigol sydd ar y disgiau hyn. Roedd y recordiadau sain hyn yn aml yn cael eu darparu trwy garedigrwydd y BBC o’i darllediadau o Langollen. Mae’r mwyafrif o recordiadau yn Archif yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol yn cynnwys tapiau sain a wnaed o flwyddyn i flwyddyn ym mhob Eisteddfod, ac sy’n gofnod sain gwerthfawr o’r rhai a gymerodd ran ym mhob un o’r cystadlaethau. Rhestrir y rhain fel ‘Recordiadau Sain Swyddogol’ a wnaed ar ran yr Eisteddfod. Mewn blynyddoedd mwy diweddar defnyddiwyd fformatau sain mwy cyfoes, fel y casét sain a’r CD, ac yn aml iawn cafodd y rhain eu gwerthu i’r cyhoedd mewn stondinau ar faes yr Eisteddfod.

Mae rhai o’r recordiadau hyn yn dal i gael eu cadw ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, ond mae’r mwyafrif wedi’u cadw dros y blynyddoedd yn Archif Sir Ddinbych yn Rhuthun. Un o amcanion ein Prosiect Archifo cyfredol yw digideiddio’r recordiadau hyn fel eu bod yn dod yn hygyrch i ymholwyr ac ymchwilwyr o bob cwr o’r byd.

Mae detholiad bychan o recordiadau hwylus eisoes wedi’i wneud, a chrëwyd rhestr chwarae, sydd ar gael i’w chlywed yn y Babell Archifau yn ystod pob Wythnos Eisteddfod. Rydym yn gobeithio adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes, a chreu archif sain a fydd yn cadw llawer o dreftadaeth gerddorol Eisteddfod Llangollen ar gof a chadw i’r dyfodol.

Alan

Alan Tiltman
Bwyllgor Archifau’r Eisteddfod

Archifo’r Gorffennol

Roeddem yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi i gyd yn Eisteddfod eleni a rhannu ein gweledigaeth ar gyfer y prosiect Archifo’r Gorffennol. Gan nad yw hynny’n bosibl yn anffodus, rydym wedi ysgrifennu nifer o flogiau er mwyn creu Pabell Archif rithwir eleni i sôn mwy wrthych am y prosiect.

(rhagor…)