Archifau Categori: Newyddion

Digwyddiad ansbaredigaethus yn dathlu awdur plant

Roedd Mr Cadno Campus, Willy Wonka, Matilda a’i gelyn pennaf Miss Trunchball, i gyd yn rhan o’r perfformiad wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddathlu Diwrnod y Plant ar thema Roald Dahl.

Trefnwyd y digwyddiad ansbaredigaethus i ddathlu canmlwyddiant geni’r athrylith llenyddol o Gymru a hefyd fel diweddglo i brosiect Trosfeddiannu 2016 Ysgolion Sir Ddinbych. (rhagor…)

Ysgol iaith Llangollen yn gwobrwyo ysgoloriaeth i gystadleuwyr yr Eisteddfod

BYDD un cystadleuydd lwcus o dramor yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni’n manteisio ar gwrs Saesneg gyda’r holl gostau wedi’u talu diolch i ysgol iaith newydd ei ail-lansio’r dref.

Wedi masnachu’n llwyddiannus dan yr enw ECTARC o’i safle yn Parade Street ers nifer o flynyddoedd, mae’r ysgol bellach wedi’i hail-frandio fel The Mulberry School of English. (rhagor…)

Merle a’i marimba!

Mae cael hyd i farimba wedi peri penbleth a thipyn o gur pen i Merle Hunt yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr wythnos hon.

Mae’r marimba yn offeryn MAWR! Offeryn taro ydio sydd yn wyth troedfedd o hyd ac yn pwyso dros 350 pwys.  Cydlynydd y cystadleuwyr tramoryn yr eisteddfod yw Merle, a’r dasg a gafodd oedd dod o hyd i farimba, a lle i gadw’r offeryn yn ystod yr ŵyl.

Mae’n offeryn sydd werth hyd at £10,000, ac roedd gofyn cael un ar gyfer Elise Liu.  Roedd Elise yn un o ddwy y mae’r Hong Kong Schools Music and Speech Association yn eu hanfon eleni i gystadlu yn Llangollen.  Maent yn anfon cystadleuwyr yn flynyddol. (rhagor…)

Côr o Galifornia yn sicrhau llwyddiant mewn gŵyl gerddorol ryngwladol enwog

Llwyddodd The Bob Cole Conservatory Chamber Choir i ennill Tlws Pavarotti yng nghystadleuaeth Côr y Byd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Ymhlith y rhai a ddaeth o fewn trwch blewyn i’r brig roedd Côr Glanaethwy, a lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Britain’s Got Talent.

Llwyddodd yr enillwyr i guro corau o Estonia, y Weriniaeth Tsiec, Ynysoedd y Philipinau, Lloegr, y Ffindir a chorau eraill o Galifornia, The Sunday Night Singers a’r Quire of Voyces. (rhagor…)

Eisteddfod Llangollen yn ennill gwobr heddwch gyntaf Rotari Rhyngwladol

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yw’r gyntaf i ennill gwobr newydd bwysig i’r rhai sy’n hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ryngwladol.

Bydd Gwobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari’n cael ei ddyfarnu bob blwyddyn gan Ardal 1180 y Rotari, ar y cyd gyda’r Eisteddfod.

Ac mae’r aelod arweiniol o’r mudiad Rotari sydd wedi cael y syniad o’r wobr newydd yma yn dweud na allai hi feddwl am unrhyw un mwy haeddiannol i gael y wobr na’r Eisteddfod ei hunan. Eleni mae’r Eisteddfod yn dathlu 70 mlynedd o hyrwyddo heddwch a chytgord ar draws y byd trwy gerddoriaeth a’r celfyddydau.

(rhagor…)

Ymweliad arbennig meibion sefydlydd gŵyl eiconig i’r 70ain Eisteddfod

Mae meibion sylfaenydd yr ŵyl eiconig wedi gwneud ymweliad emosiynol fel gwesteion arbennig i 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Bu’r ddau frawd, Peter a Selwyn Tudor yn ymweld â’r digwyddiad ddydd Gwener, a chawsant eu croesawu gan lywydd yr Eisteddfod, Terry Waite CBE a’r cadeirydd, Rhys Davies, ac fe arhosodd Selwyn a’i deulu i’r cyngerdd ar y nos Wener.

Mae gan y ddau atgofion hapus o’u tad, Harold Tudor, a chysylltiadau eu teulu â’r digwyddiad hanesyddol, gyda’r mab ieuengaf, Selwyn, yn cofio’r foment y cafodd ei ddiweddar dad ei ysbrydoli i greu’r digwyddiad cyntaf ym 1947, digwyddiad sydd wedi dod yn symbol o heddwch a dealltwriaeth ryngwladol.

Ar ddiwedd y 1940au roedd gan y newyddiadurwr Cymraeg, Harold Tudor, weledigaeth o greu digwyddiad diwylliannol mawreddog yn Llangollen, er mwyn helpu i leddfu creithiau’r Ail Ryfel Byd.

Dywedodd Selwyn, sydd bellach yn 81 oed ac yn byw yn West Heath, Birmingham, bod y freuddwyd wedi datblygu un bore pan oedd ef a’i dad ar daith feiciau un bore dydd Sul yn y bryniau ger eu cartref yng Nghoedpoeth.

Dywedodd: “Roeddem wrth ein boddau yn mynd allan ar ein beiciau ar y lonydd gwledig ac un dydd Sul ar ddiwedd 1945 neu 1946 gwelsom fachgen ifanc tua 11 neu 12 oed – yr un oed â mi ar y pryd – yn cerdded atom dros grib bryn yn canu nerth esgyrn ei ben.

“Aeth heibio i ni ac fe wnaethom ei wylio nes iddo fynd o’n golwg.

“Y profiad o weld y bachgen yma yn gwneud ei hun mor hapus yn canu a roddodd y syniad i dad ddechrau’r Eisteddfod, ac roedd bob amser yn dweud wrthyf wedyn mai dyma oedd y foment y dechreuodd y syniad felly roeddwn i yno ar y dechrau.”

Ychwanegodd Selwyn, a ddaeth i Langollen gyda’i wraig, Ann, ei ferch Susan, ei fab-yng-nghyfraith Vincent a’i wyres Caitlin: “Mae wedi bod yn wych bod yma eto gyda fy nheulu.

“Rwyf wrth fy modd yn cerdded o amgylch y cae. Mae’r awyrgylch yma yn drydanol ac eleni yn arbennig roedd nifer fawr o bobl yn fy adnabod a chefais fy synnu gan hyn – roedd Terry Waite hyd yn oed yn fy nghofio.

Selwyn ac Ann Tudor yn y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol gyda’u merch Susan, eu mab-yng-nghyfraith Vincent a’u hwyres Caitlin

Selwyn ac Ann Tudor yn y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol gyda’u merch Susan, eu mab-yng-nghyfraith Vincent a’u hwyres Caitlin

“Ni wnaf fyth anghofio fy ymweliad cyntaf i’r cae hwn yn 2004, cefais ias i lawr fy nghefn, ac mae hyn wedi digwydd eto heddiw.

“Mae ein hwyres, Caitlin, yma ac mae’n chwarae’r ffliwt, felly efallai y bydd yn dod yma i gystadlu rhyw ddydd.

Roedd ei frawd hŷn, Peter, sydd bellach yn 84 oed, ac sy’n byw yn Stone yn Swydd Stafford yno hefyd, ac mae’n cofio’r cyffro oedd yn cael ei greu wrth i gystadleuwyr o bob rhan o Ewrop ddechrau casglu ynghyd yn yr ŵyl gyntaf yn y dref fach yn Sir Ddinbych yn ystod haf 1947.

Dywedodd: “Roedd fy nhad yn dod yn wreiddiol o Dan-y-fron, ger Coedpoeth, ac ar ôl mynychu Ysgol Grove Park yn Wrecsam, dechreuodd weithio fel is-olygydd i bapurau newydd y Post a’r Echo yn Lerpwl.

“Yn ystod yr Ail Ryfel Byd daeth yn aelod o’r Cyngor Prydeinig, sefydliad a oedd yn arbenigo mewn cyfleoedd addysgol a diwylliannol rhyngwladol.

“Cafodd y syniad o gynnal digwyddiad rhyngwladol o gantorion a dawnswyr ac roedd yn amlwg yn llawn perswâd ac fe weithiodd yn galed iawn i’r syniad gael ei dderbyn. Fe lwyddodd yn y pen draw, a chafodd Llangollen ei ddewis fel lleoliad delfrydol, a chafodd fy nhad ei benodi yn gyfarwyddwr anrhydeddus cyhoeddusrwydd.”

Ychwanegodd: “Mae wedi bod yn wych gweld pobl yn parhau i ddod i Langollen o bob rhan o’r byd a gallu cwrdd â hwy a siarad gyda hwy.

“Nid oedd ei gyfraniad yn sefydlu’r Eisteddfod Ryngwladol yn hysbys iawn ond mae wedi derbyn cydnabyddiaeth well yn fwy diweddar. Rwyf yn sicr yn falch iawn o’r hyn a wnaeth.”

Dywedodd Cadeirydd yr Eisteddfod Rhys Davies: “Mae wedi bod yn wych gweld Peter a Selwyn yn yr ŵyl unwaith eto eleni – mae eu tad wedi gadael etifeddiaeth fendigedig a pharhaol gyda’r digwyddiad gwych hwn.

“Roedd Harold Tudor yn ŵr gyda gweledigaeth wych ac mae gan yr Eisteddfod a’r bobl, nid yn unig yma yn Llangollen, ond ar draws y byd, lawer i ddiolch iddo amdano.”

Conswl Portiwgal yn creu cysylltiadau diwylliannol newydd gyda gŵyl eiconig

Mae arweinydd cymuned Portiwgeaidd yn Wrecsam wedi bod yn cynorthwyo i ailgynnau cysylltiadau diwylliannol rhwng Portiwgal ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Roedd côr merched o Oporto ymysg y cystadleuwyr yn yr ŵyl gyntaf yn 1947.#

Wedyn, ddwy flynedd yn ôl, roedd côr o Bortiwgal yn un o uchafbwyntiau ffair haf hosbis yng nghanol tref Wrecsam. Cafodd aelodau’r côr eu llongyfarch gan Lywydd yr Eisteddfod, Terry Waite, a ddywedodd y byddai’n falch o weld mwy o gystadleuwyr ac ymwelwyr o’r wlad honno yn yr ŵyl. (rhagor…)

Yr ŵyl orau yn y byd

Cafwyd cyngerdd mawreddog i gloi Eisteddfod Gerddorol Llangollen gyda’r arwr boogie-woogie, Jools Holland, a ddisgrifiodd yr ŵyl fel “yr ŵyl orau yn y byd”.

Sêr y cyngerdd i gloi’r ŵyl eleni oedd cyn bianydd ac arweinydd y band Squeeze, yr awdur, y cyflwynydd teledu a radio a’i Gerddorfa Rhythm a Blues.

Hefyd yn perfformio yn y cyngerdd roedd y cantorion Ruby Turner a Louise Marshall a chafodd ei noddi gan un o gefnogwyr sefydledig yr ŵyl, Village Bakery. (rhagor…)