Swyddi

Archifydd Prosiect

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dymuno penodi Archifydd Prosiect ar sail llawrydd/hunan gyflogedig tymor sefydlog, i arwain prosiect archifol newydd “Creu Archif o’r Gorffennol”.  Crëwyd y swydd hon i arwain a rheoli prosiect tymor byr a ariennir gan grant er mwyn dechrau’r broses o gatalogio a digideiddio cyfoeth o ddeunydd sy’n ymwneud â hanes yr Eisteddfod. Gan weithio gyda’r Prif Swyddog Gweithrediadau a’r Pwyllgor Archifau gwirfoddol, bydd deiliad y swydd yn datblygu system archif ddigidol, gan ddechrau ar y broses o gofnodi a sicrhau bod deunydd ar gael ar-lein, hyfforddi gwirfoddolwyr ar y system a helpu i gynhyrchu deunyddiau hyrwyddo sy’n berthnasol i’r archif cynnwys. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am asesu opsiynau ar gyfer y dyfodol a gwneud argymhellion ar gyfer datblygu archifau’r Eisteddfod yn yr hirdymor fel adnodd ar-lein.

Role description for archive project- CYM

Manylion y Cais

I wneud cais am y swydd hon, dylech gyflwyno eich CV cyfredol a ddylai gynnwys y canlynol:

  • cymwysterau addysgol a phroffesiynol
  • hanes gwaith
  • manylion am brofiad a hyfforddiant perthnasol
  • y cyfnod rhybudd sy’n ofynnol cyn gadael eich swydd bresennol
  • manylion 2 ganolwr yn cynnwys y cyflogwr cyfredol/mwyaf diweddar

Yn ogystal, dylech gynnwys llythyr eglurhaol sy’n amlinellu’r sgiliau a’r profiad perthnasol sy’n eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd ac sy’n ymdrin â Manyleb yr Unigolyn a’r Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol. Ni ddylai eich llythyr eglurhaol fod yn fwy nag 1 ochr A4.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn y cais yw 15fed o fis Mai . Dylech gyflwyno eich cais trwy gyfrwng e-bost at Sian Eagar (Prif Swyddog Gweithrediadau) yn sian.eagar@llangollen.net  gan nodi cais Archifydd Prosiect yn llinell testun yr e-bost. Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu cynnwys ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu o hynny trwy e-bost, a bydd cyfweliadau’n cael eu trefnu ar gyfer y 29ain -31ain o fis Mai.