Ysgolion Uwchradd

Diwrnod Ieuenctid Rhyngwladol

Dydd Gwener 08 Gorffennaf

Ymwelwch ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf nesaf gyda’ch ysgol ar gyfer eich gwibdaith diwedd tymor blynyddol.

Mae’n ddiwrnod pleserus i’ch myfyrwyr a gwibdaith addysgiadol sy’n cwrdd â llawer o ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol; gan gysylltu ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang a diwylliant â phrofiad cadarnhaol a chofiadwy.

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

  • Grwpiau Dawns Rhyngwladol, Corau a chantorion yn y prif Bafiliwn
  • Llwyfan awyr agored bywiog yn llawn cerddoriaeth a dawns
  • Gweithdai Cerdd a Dawns i ymuno ynddynt
  • Safle saff a diogel gyda stondinau diddorol
  • Mannau dan do rhag ofn y bydd tywydd garw
  • Digwyddiadau Cymraeg, sgyrsiau gan ymgyrchwyr ifanc, trafodaethau am yr hyn y mae heddwch yn ei olygu i ni yn 2022 a llawer mwy!

Hyn oll am £5 y disgybl yn unig (gydag 1 athro am ddim i bob 12 disgybl).

Rydym hefyd yn cynnig slotiau 15-20 munud i’ch disgyblion gamu ar un o’n llwyfannau awyr agored a pherfformio. Gall hyn fod yn unrhyw fath o berfformiad, canu, dawnsio, drama, offerynnol, corau, bandiau neu unrhyw dalent arall yr hoffai eich disgyblion ei arddangos! Cysylltwch â ni os hoffech i’ch ysgol gymryd rhan.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â’r swyddfa ar 01978 862 001 neu ewch i’n gwefan www.llangollen.net

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter a dewch o hyd i ni ar YouTube.

Mae croeso rhyngwladol cynnes yn llawn lliw a cherddoriaeth yn eich disgwyl…

Cronfa Ewch i Weld – Gall ysgolion o Gymru wneud cais am hyd at £1,000 ar unrhyw adeg o’r flwyddyn a byddant yn cael penderfyniad o fewn chwech i wyth wythnos. Gallech dderbyn dyfarniad hyd at 90% o gostau eich taith i Langollen. I wneud cais ewch i https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld

Lawrlwythwch y fflurflen archebu 2022

Yn ystod yr amseroedd helbulus hyn, mae’n bwysicach nag erioed pwysleisio natur bositif cenhedloedd yn gweithio mewn cytgord. Yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, rydym yn ymdrechu i ddod â gwledydd ynghyd trwy gerddoriaeth a dawns, a dathlu amrywiaeth ddiwylliannol. Mae’r Eisteddfod yn gyfle addysgol delfrydol lle gall myfyrwyr weld gwahanol fathau o gerddoriaeth, gwisgoedd ac ieithoedd, a thrwy hynny ddeall ein bod ni i gyd yr un fath er ein bod yn dod o bob rhan o’r byd. Mae thema heddwch a chyfeillgarwch eleni yn fwy perthnasol nag erioed yn ein byd cythryblus.

Wrth i’r byd fyfyrio ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf canrif yn ôl, bydd thema Eisteddfod 2019 yn archwilio “Golwg ar Ganrif dros Heddwch”. Bob dydd bydd ein llwyfannau allanol a’n mannau perfformio yn cynnwys ein cystadleuwyr a’n perfformwyr rhyngwladol sy’n amlygu pwysigrwydd heddwch ac yn arddangos amrywiaeth o ddylanwadau diwylliannol. Bydd llwyfan y prif bafiliwn yn gweld perfformiadau gan gorau, lleiswyr a dawnswyr blaenllaw o bob cwr o’r byd.

Gwahoddir ysgolion uwchradd i fanteisio ar ein cynnig arbennig a dod â grŵp o bobl ifanc i brofi’r achlysur hollol unigryw hwn am ddim ond £5 y disgybl (gydag 1 athro am ddim i bob 12 o blant). Mae’r tocyn hwn yn rhoi mynediad i’r prif bafiliwn (seddi heb eu cadw) a maes yr Eisteddfod gan gynnwys y llwyfannau allanol, mannau perfformio a gweithgareddau’r maes.

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yw un o’r ychydig achlysuron pan fydd pobl ifanc yn cyfarfod mewn hapusrwydd a harmoni, gan rannu eu diwylliannau amrywiol a diddorol. Myfyrwyr heddiw fydd dyfodol yfory ac mae ymweld â’n digwyddiad unigryw yn ffordd wych i bobl ifanc ddeall pwysigrwydd dynoliaeth.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01978 862001, neu lawrlwythwch y ffurflen archebuRydym hefyd yn cynnig sesiynau 30 munud i’ch disgyblion berfformio a’r un o’n llwyfannau allanol. Gall hyn fod yn unrhyw fath o berfformiad, canu, dawnsio, drama, offerynnol neu unrhyw dalent arall y byddai’ch disgyblion yn hoffi ei arddangos! Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

Ymunwch â ni ar gyfer profiad amlddiwylliannol unigryw Llangollen 2022!

Cyfarwyddiadau ar gyfer Partïon Ysgolion: