Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Fel digwyddiad Rhyngwladol, mae’n anochel y bydd ein gweithgaredd yn cael effaith barhaus ar gymdeithas a’n hamgylchedd. Trwy wella ansawdd ac effeithlonrwydd y ffordd yr ydym yn gweithredu heddiw, gallwn fod yn rym dros newid cadarnhaol yn y byd yr ydym yn ei adael ar ôl i’r genhedlaeth nesaf.

Ein hamcan:  ymgorffori cyfrifoldeb ym mhopeth a wnawn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ers 1947, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi bod yn ymrwymo mwy a mwy o ymdrech ac asedau tuag at gefnogaeth leol a chymdeithasol i’r cymunedau. O dyfu arferion cynaliadwy i sicrhau grantiau, mae hyn wedi cynnwys y gweithgareddau canlynol:

 • Carchar EM Berwyn: Gweithdai ar y safle yn dysgu am draddodiad yr Eisteddfod a hanes Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gan annog y cyfranogwyr i gymryd rhan mewn sawl cystadleuaeth fel rhan o Eisteddfod fach. Uchafbwynt hyn oedd perfformiad gan ddawnswyr Rhyngwladol o India, a ymwelodd â’r carchar yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Paratôdd y cyfranogwyr bryd Indiaidd blasus i’w rannu gyda’r dawnswyr ar ôl y perfformiad.
 • Prosiect Cynhwysiant: Dyluniwyd y digwyddiad arobryn hwn i roi llwyfan i grwpiau, na fyddent fel arfer yn perfformio neu’n cystadlu yn yr Eisteddfod, arddangos eu doniau niferus. Ers ei gyflwyno gyntaf yn 2017 mae’r prosiect wedi tyfu bob blwyddyn mewn amlygrwydd a chynnwys artistig. Mae bellach wedi’i hen sefydlu fel uchafbwynt wythnos yr Eisteddfod ac mae’n gadael argraff barhaol ar y perfformwyr a’r gynulleidfa fel ei gilydd; pwysleisir cydraddoldeb, cynhwysiant, derbyn a chydnabod pwysigrwydd amrywiaeth.
 • Gwobr Heddwch  y Rotari: Cyflwynir Gwobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari bob blwyddyn yn yr Eisteddfod; cynlluniwyd y wobr i gydnabod unigolyn neu sefydliad sydd wedi cyfrannu at hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ymysg pobl y byd. Mae’r Eisteddfod yn falch o’i chysylltiadau â’r Rotari Rhyngwladol, fel un o’r sefydliadau dyngarol mwyaf yn y byd, y mae ei ethos a’i werthoedd yn cyd-fynd â nodau’r Eisteddfod o hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth rhwng gwahanol ddiwylliannau.
 • Ariannu oddeutu £30,000 i grwpiau sy’n ymweld â Llangollen. Mae’r GRONFA BWRSARIAETH yn agored i bob cystadleuydd a chaiff ceisiadau eu barnu yn ôl angen, teilyngdod artistig a’n dymuniad i wneud yr Eisteddfod mor amrywiol a hygyrch â phosibl.
 • Mae Cynllun Hygyrchedd yr Eisteddfod yn cyflenwi tocynnau am ddim i grwpiau dan anfantais, mae’r cynllun hefyd yn galluogi’r Eisteddfod i wella a hyrwyddo eu gwir lefel hygyrchedd ac yn cefnogi ymwelwyr a chystadleuwyr ag anghenion mynediad, mae hyn yn caniatáu i ymwelwyr wneud dewis gwybodus.
 • Ymrwymiad ailgylchu: Yn 2011, cyflwynodd yr Eisteddfod ailgylchu i reoli gwastraff y digwyddiad. Ers hynny, mae’r digwyddiad wedi llwyddo i leihau cyfran y gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi neu losgi bob blwyddyn, ac yn 2015 cyflawnodd gyfradd ailgylchu yn ôl pwysau o 72.5%. Am y tair blynedd diwethaf, mae hyn wedi cael ei gynnal a’i wella (y gyfradd ailgylchu yn 2018 oedd 75.5%) gan wneud yr Eisteddfod yn un o’r prif ddigwyddiadau yng Nghymru ar gyfer diogelu’r amgylchedd.
 • Y Neges Heddwch: ers 1952, mae pobl ifanc wedi cyflwyno neges o heddwch ac ewyllys da i blant y byd o’r llwyfan yn ystod Diwrnod y Plant. Mae’r neges hon yn cyrraedd 5000 o blant ysgol bob blwyddyn.

Sut all eich cwmni gynnwys Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn eu hymagwedd a’u strategaeth Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol?

 1. Ymgysylltu â’n Rhaglen Allgymorth Cymunedol
 2. Noddi Diwylliant a’r Celfyddydau
 3. Gweithio gyda’n gilydd – ystyried sut y gallai eich prosiect Cymdeithasol Corfforaethol ychwanegu gwerth at lwyfannau neu faes yr Eisteddfod
 4. Digwyddiad neu weithgaredd codi arian
 5. Cyfrannu’n ariannol

Mae llawer o Noddwyr, Partneriaid a Chefnogwyr masnachol yr Eisteddfod yn ymgorffori dinasyddiaeth gorfforaethol dda yn eu busnesau ac mae’r Eisteddfod yn ymfalchïo mewn cefnogi eu gweithgareddau. Gwelir enghreifftiau gwych isod o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol:

1. Parc Pendine

Mae cyfrifoldeb cymdeithasol Parc Pendine i’r Sector Gofal wedi ymwneud ag arwain y ffordd mewn sawl maes – bod y sefydliad gofal 1af i sicrhau BS5750 (ISO bellach) ac i gael artist preswyl a chanolfan ddysgu RCN. Mae Pendine hefyd wedi bod yn allweddol wrth sefydlu Fforwm Gofal Cymru, Gwobrau Gofal Cymru i gydnabod y gwaith gwych y mae llawer o Staff Gofal yn ei wneud a’r Academi Ymarferwyr Gofal i gefnogi a phroffesiynoli’r sector. Mae Parc Pendine wedi bod yn un o brif noddwyr yr Eisteddfod ers sawl blwyddyn.

Bob blwyddyn mae Parc Pendine yn dod â’u preswylwyr i Ddiwrnod y Plant ac yn gwahodd yr ysgolion i ymuno â nhw mewn gweithdai Cerdd. Mae dros 1,000 o blant yn cymryd rhan bob blwyddyn.

2. Linguassist

Gyda chefnogaeth Linguassist daeth y prosiect hwn i ben yn hwylus ar ddydd Llun y Pasg gyda throsglwyddo ysgol yn ffurfiol yn Taninahun, Sierra Leon.

https://www.youtube.com/watch?v=MoZBV-RkXdg&t=9s

3. The Cornmill, Fouzis, GHP Legal, Hadlow Edwards

Mae’r cwmnïau a enwir uchod yn cefnogi’r rhaglen Allgymorth. Mae’r gwaith Allgymorth hwn yn cynnig mwy na pherfformiadau cyhoeddus gan y cystadleuwyr Rhyngwladol, wrth iddynt hefyd ymweld a pherfformio mewn gwahanol leoliadau yn y gymuned leol gan gynnwys Llangollen, Wrecsam, Caer a Chroesoswallt.

Mae’r cyllid hwn hefyd yn cefnogi prosiectau sy’n bwydo i mewn i raglen artistig Eisteddfod gan gynnwys:

 • Prosiectau Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Prosiectau Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith parhaus gydag Ysgol Dinas Bran ac Ectarc o Langollen ac Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam.

 • Cartrefi Gofal

Mae grwpiau rhyngwladol yn ymweld â chartrefi gofal yn yr ardal gyfagos, fel y gall y rhai na allant fynychu’r Eisteddfod gael blas ar y digwyddiad unigryw hwn o hyd. Mae’r perfformiadau hyn nid yn unig yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa’r preswylwyr ond maent hefyd yn brofiadau hyfryd i’r grwpiau sy’n cymryd rhan.

 • Cyngerdd Llangollen yn Ninbych

Cyngerdd a gynhelir ar gyfer y cystadleuwyr yng Ngholeg Myddelton, Dinbych ar y cyd â Chlwb Rotari Dinbych. Cyfle i’r cystadleuwyr berfformio i’w gilydd y tu allan i amodau llym y gystadleuaeth a chyfle i gyfnewid diwylliant, cerddoriaeth a dawns!