Telerau ac Amodau Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Cyhoeddir y tocyn hwn ar ran Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ac mae’n destun y telerau ac amodau canlynol:
1. Ni chaniateir mynediad i neb i’r digwyddiad hwn heb docyn neu gerdyn pàs dilys.
2. Er mwyn diogelwch y bobl yn y digwyddiad, mae rheolwyr y lleoliad ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cadw’r hawl i wrthod mynediad a chynnal chwiliadau diogelwch. Ni ddylech ddod ag alcohol neu unrhyw eitemau gyda chi nad ydynt yn hanfodol (fel cadeiriau gwersylla) gan y bydd y rhain yn cael eu hatafaelu wrth y fynedfa ac ni fyddant yn cael eu dychwelyd.
3. Dylid gwirio pob tocyn neu gerdyn pàs ar adeg ei brynu, gan na ellir cywiro camgymeriadau bob amser.
4. Ni ellir cyfnewid neu ad-dalu tocynnau ar ôl eu prynu. Nodwch na ellir cyhoeddi copi arall o docyn o dan unrhyw amgylchiadau.
5. Bydd tocyn neu gerdyn pàs a gaiff ei ddifwyno neu ei newid yn ddi-rym, ac ni chaniateir mynediad i’r deiliad.
6. Ni ellir trosglwyddo tocynnau. Ni ellir ailwerthu tocynnau ar gyfer budd masnachol. Os oes gennym reswm i gredu bod tocynnau wedi cael eu hailwerthu byddant yn cael eu hannilysu a gwrthodir mynediad i’r deiliad.
7. Efallai y byddwn yn cyfyngu ar werthu tocynnau i uchafswm nifer ar gyfer pob person (dyraniad). Rydym yn cadw’r hawl i ganslo tocynnau a brynwyd sy’n fwy na’r dyraniad hwn.
8. Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cadw’r hawl i newid neu amrywio’r cynnwys neu amseriad y cyfan neu unrhyw ran o’r digwyddiad o dan amgylchiadau sydd y tu hwnt i’w rheolaeth resymol heb unrhyw rwymedigaeth i wneud unrhyw drefniant ar gyfer ad-dalu neu gyfnewid tocynnau.
9. Mae mynediad i’r digwyddiad ar risg Deiliad y Tocyn ei hun. Ni fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn atebol am unrhyw golled, anaf neu ddifrod a gafwyd yn y digwyddiad, gan gynnwys difrod, lladrad neu golledion i eiddo a cherbydau modur, os yw’r achos yn ganlyniad i esgeulustod deiliad y tocyn neu weithredoedd noddwyr neu drydydd partïon eraill neu force majeure.
10. Fel amod gwerthu, mae deiliaid tocynnau yn cytuno i gael eu ffilmio, tynnu eu llun a’u recordio ar gyfer teledu, radio, gwe-ddarllediad a darllediadau cyhoeddus eraill mewn unrhyw gyfrwng a/neu ar gyfer unrhyw fideo neu DVD fel rhan o’r gynulleidfa a/neu gan unrhyw gamerâu teledu cylch cyfyng a recordiadau a weithredir gan neu ar ran Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen at ddibenion diogelwch y cyhoedd.
11. Mae’n amod o gael mynediad i’r sioe na allwch wneud unrhyw ddefnydd masnachol (nad yw’n breifat) o’r sioe neu unrhyw ran ohoni.
12. Ni chaniateir cŵn ar y safle ac eithrio cŵn canllaw, cŵn cymorth a chŵn clyw.
13. Gwiriwch fanylion, amseriad a thaliadau meysydd parcio y digwyddiad cyn teithio gan y gall y rhain gael eu newid.
14. Gwiriwch eich taith cyn cychwyn er mwyn sicrhau eich bod yn cyrraedd mewn pryd. Nid yw’r trefnwyr yn gyfrifol am unrhyw oedi o ganlyniad i darfu ar drefniadau teithio.
15. Dylai unrhyw gwynion sy’n ymwneud â’r digwyddiad gael eu gwneud i swyddfa’r trefnydd yn brydlon, cyn neu yn ystod y digwyddiad.
16. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i dderbyn pobl sy’n cyrraedd yn hwyr yn ystod toriad priodol ond ni ellir gwarantu mynediad pob tro.
17. Ni chaniateir offer recordio yn ardaloedd perfformiad y digwyddiad.
18. Bydd rhai o’r digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr awyr agored a bydd yn digwydd waeth beth yw’r tywydd (oni bai bod y swyddog diogelwch o’r farn nad yw hynny’n ddiogel). Nid oes unrhyw ad-daliadau ar gyfer tywydd gwael. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dod gwisgo’n briodol ar gyfer digwyddiad awyr agored ar yr adeg berthnasol o’r flwyddyn. Mewn achos o ganslo’r sioe dylech gyfeirio at y Telerau ac Amodau.
19. Yn unol â’r gyfraith, nid oes caniatâd i ymwelwyr o dan 18 oed brynu neu samplo diodydd alcoholig neu gyllyll.