Swyddi

Swyddi Gwirfoddoli

Trysorydd

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am feddwl ariannol craff i sicrhau bod ein harferion cyllidol yn cadw at arferion gorau’r diwydiant i ddiogelu ein sefyllfa ariannol.

Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am y canlynol:

 • sicrhau bod yr Elusen yn cadw cyfrifon cywir;
 • adolygu perfformiad ariannol yr Elusen;
 • llunio ac adolygu polisïau ariannol a buddsoddi’r Elusen;
 • sicrhau bod gan yr Elusen systemau ariannol cadarn ac effeithiol;
 • ymgysylltu â staff cyllid yr Elusen a chynorthwyo gyda cheisiadau ariannu os oes angen;
 • ymgysylltu ag archwilwyr annibynnol yr Elusen;
 • adrodd am faterion ariannol i aelodau’r Bwrdd a’r Pwyllgor Cyllid.

Telerau

Di-dâl

Bydd y penodiad am gyfnod o 3 blynedd, ond bydd y person a benodir yn gymwys i’w ailbenodi am dymor pellach.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, dylech gyflwyno CV a llythyr cyflwyno a’u hanfon mewn e-bost at recruitment@llangollen.net

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Iau, 14 Hydref 2021.

Trysorydd – Swydd Ddisgrifiad

________________________________________________

Ysgrifennydd Cwmni

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am unigolyn deinamig i lenwi rôl bwysig Ysgrifennydd y Cwmni.

Mae tasgau hanfodol Ysgrifennydd Cwmni fel a ganlyn:

 • Sicrhau bod y Bwrdd yn cael ei redeg yn llyfn ac yn effeithlon, gan gynnwys sicrhau cyhoeddi hysbysiadau priodol o gyfarfodydd, paratoi’r agenda, cylchredeg papurau perthnasol a chymryd a chynhyrchu cofnodion i gofnodi’r busnes a drafodwyd yn y cyfarfodydd a’r penderfyniadau a wnaed
 • Sicrhau bod pob penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â’r Memorandwm ac Erthyglau a pholisïau perthnasol eraill
 • Arwain ar faterion llywodraethu
 • Sicrhau cydymffurfiad â gofynion deddfwriaethol a rheoliadol amrywiol
 • Cynghori Cyfarwyddwyr ynglŷn âu dyletswyddau, a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth gorfforaethol a’r Memorandwm a’r Erthyglau

Telerau

Di-dâl

Bydd y penodiad am gyfnod o 3 blynedd, ond bydd y person a benodir yn gymwys i’w ailbenodi am dymor pellach.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, dylech gyflwyno CV a llythyr cyflwyno a’u hanfon mewn e-bost at recruitment@llangollen.net

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Iau, 14 Hydref 2021.

Ysgrifennydd Cwmni – Swydd Ddisgrifiad

_______________________________________________

Ymddiriedolwyr

Mae Eisteddfod Llangollen yn chwilio am ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n bwrdd wrth i ni baratoi i adolygu ar gyfer y dyfodol.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn angerddol am y celfyddydau a diwylliant – ynghyd â lefelau uchel o egni, arbenigedd ac ymroddiad. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o ystod amrywiol o gefndiroedd ac oedrannau, ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan unigolion sydd â gwybodaeth helaeth a phrofiad eang mewn:

 • Technoleg ddigidol
 • Cyfreithiol
 • Menter / datblygu busnes
 • TG / Systemau
 • Cynllunio strategol
 • Rhwydweithiau rhyngwladol
 • Eiriolaeth

Telerau

Di-dâl

Bydd y penodiad am gyfnod o 3 blynedd, ond bydd y person a benodir yn gymwys i’w ailbenodi am dymor pellach.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, dylech gyflwyno CV a llythyr cyflwyno a’u hanfon mewn e-bost at recruitment@llangollen.net

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, dydd Iau, 14 Hydref 2021.

Ymddiriedolwr – Swydd Ddisgrifiad