Archifau Categori: Newyddion

Helo gan y Cynhyrchydd Gweithredol – Rydyn ni nôl – Cyhoeddi Cyngherddau 2022!

Helo gan ein Cynhyrchydd Gweithredol newydd!

Annwyl Gyfeillion,

Mae’n bleser enfawr i mi ysgrifennu fy nghylchlythyr cyntaf atoch chi i gyd gyda’r newyddion rhagorol y byddwn yn dychwelyd i greu cerddoriaeth yn fyw ym mis Gorffennaf 2022.

Ers ymuno â’r Eisteddfod ar ddechrau mis Tachwedd mae’r tîm a minnau wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â dathliad i chi sy’n deilwng o’n 75 mlynedd o fodolaeth. Er y bydd yr ŵyl ychydig yn fyrrach, ac yn cael ei chynnal ar y maes ac yn y Pafiliwn heb yr estyniad arferol er mwyn sicrhau diogelwch ein holl gynulleidfaoedd tra bo cyfyngiadau Covid yn dal i fodoli, rwy’n gobeithio y cytunwch â mi ein bod wedi dal y gorau o bopeth sydd gan Langollen i’w gynnig.

Edrychaf ymlaen at gyfarfod â llawer ohonoch yr haf nesaf, os nad cyn hynny. Os hoffech ddarllen mwy am fy nghefndir, edrychwch ar y post newyddion ar ein gwefan. [https://international-eisteddfod.co.uk/appointment-of-new-executive-producer-for-llangollen-international-musical-eisteddfod/]

Gyda phob dymuniad da i chi ar gyfer y Nadolig hwn a’r flwyddyn i ddod,

Camilla

 

Rydyn ni Nôl – Cyhoeddi Cyngherddau 2022!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, ar ôl bwlch o ddwy flynedd ers cynnal digwyddiadau byw, y byddwn yn dychwelyd yn 2022 gyda chystadlaethau, cyngherddau a dathliadau ar gyfer ein pen-blwydd yn 75 oed!

Fel cefnogwr gwerthfawr, roeddem am i chi fod y cyntaf i wybod ac i roi cyfle i chi archebu eich hoff seddi. Felly o 10am ddydd Llun 13 Rhagfyr rhoddir blaenoriaeth archebu i Ddeiliaid Tocynnau Gŵyl, Cyfeillion yr Eisteddfod a chwsmeriaid â chredyd ar gyfrif a gariwyd drosodd o 2020, , gyda thocynnau’n mynd ar werth i’r cyhoedd o 10am ddydd Llun 20 Rhagfyr.

Bydd dau o leisiau mwyaf poblogaidd y byd clasurol, Aled Jones a Russell Watson, yn perfformio gyda’i gilydd yn Llangollen am y tro cyntaf i agor rhaglen 2022 (wedi’i gohirio o 2020), mewn noson fendigedig o gerddoriaeth a chyfeillgarwch. Ymhlith yr artistiaid sy’n ymddangos yn Llangollen 2022 am y tro cyntaf y mae Anoushka Shankar, enillydd Gwobr Grammy, gyda Manu Delgado a’r Britten Sinfonia, ac wrth gwrs artisitiad poblogaidd Llanfest (a fydd yn cael eu cyhoeddi yn fuan!)

 

Os yw eich ffrindiau a’ch teulu hefyd am fod y cyntaf i archebu eu seddi, mae croeso iddyn nhw ymuno â Chyfeillion yr Eisteddfod neu ddod yn Ddeiliad Tocyn Gŵyl er mwyn manteisio ar y cynigion arbennig hyn.

Neu beth am roi tocyn cyngerdd Llangollen yn rhodd i’ch anwyliaid  – yr anrheg berffaith y Nadolig hwn, i’w fwynhau yn 2022. Gellir prynu ein talebau rhodd a’n cynlluniau archebu blaenoriaeth trwy gysylltu â ni ar info@llangollen.net

Bydd manylion llawn oriau agor ein swyddfa docynnau a’n manylion cyswllt yn cael eu hanfon yn ddiweddarach yr wythnos hon.

 

 

Rhestrau Llawn 2022:

Dydd Iau 07 Gorffennaf | 7.30pm | £48, £37 | Yn ôl Mewn Harmoni: Russell Watson ac Aled Jones

Yn dilyn eu taith In Harmony, a werthodd allan yn 2019, mae dau o leisiau clasurol mwyaf poblogaidd y byd yn lansio rhaglen gyngerdd Llangollen 2022 yn perfformio caneuon o’u halbwm, Back In Harmony.

*Sylwer mai nifer gyfyngedig o docynnau sydd ar gael ar gyfer y cyngerdd hwn ac rydym yn rhagweld galw mawr felly argymhellir archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi.*

Dydd Gwener 08 Gorffennaf | 8pm | £42, £34, £26 | Cyngerdd gydag Anoushka Shankar a Manu Delago

Yn y cyngerdd cyfareddol hwn cyflwynir uchafbwyntiau o waith  Anoushka Shankar mewn trefniant newydd gan Jules Buckley, gan gynnwys darnau wedi eu hysgrifennu ar y cyd â’i chyfaill Manu Delago, y mae ei gyfansoddiadau unigol yn cyfannu’r perfformiad, ar gyfer noson fydd yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith wyllt ac annisgwyl.

Dydd Sadwrn 09 Gorffennaf | 7.30pm | £30, £25 | Côr y Byd, Pencampwyr Dawns a Llais y Dyfodol 2022

Mae cystadleuwyr rownd derfynol y corau yn cystadlu am deitl nodedig Côr y Byd a Thlws Pavarotti. Ochr yn ochr â hyn rydym yn coroni Pencampwyr Dawns 2022 gyda Thlws Lucille Armstrong, a bydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine hefyd yn ymuno ag artistiaid nos Sadwrn am y tro cyntaf. Mi fydd hon yn noson i’w chofio gyda’r perfformwyr a’r dawnswyr gorau o bedwar ban byd.

Dydd Sul 12 Gorffennaf | o 12pm | £28 | Llanfest 

Mae Llanfest wedi dod yn ffefryn cadarn yn nyddiadur gwyliau’r haf gyda llwyfannau awyr agored yn cynnwys cerddoriaeth fyw trwy gydol y dydd ac awyrgylch braf a chyfeillgar i deuluoedd, yn lleoliad ysblennydd Dyffryn Dyfrdwy. Mae manylion y prif artistiaid a pherfformwyr eraill 2022 i ddod yn fuan. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu nawr er mwyn osgoi cael eich siomi!

Penodi Cynhyrchydd Gweithredol newydd ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Mae’n bleser gan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyhoeddi penodiad Camilla King fel ein Cynhyrchydd Gweithredol.

Mae Camilla King yn ymuno ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen fel Cynhyrchydd Gweithredol o’i rôl fel Pennaeth Rhaglennu yng Ngŵyl Gerdd Cheltenham. Yn brofiadol fel rhaglennydd cerddoriaeth glasurol, a rheolwr prosiect a digwyddiadau gyda gyrfa 20 mlynedd yn y sectorau celfyddydau ac elusennol, astudiodd Camilla Gerddoriaeth yng Ngholeg King’s Llundain cyn gweithio fel rheolwr artistiaid i Ingpen & Williams. Dilynwyd hyn gyda chyfnod yn yr adran gastio yn English National Opera, yn rhedeg cynllun addysg gorawl ar gyfer Consort a Chwaraewyr Gabrieli, a chyfnod byr yn codi arian gyda Freedom from Torture, elusen a ddatblygodd o Amnest.

Mae Camilla hefyd yn awdur a darlledwr, a ffrydiwyd ei chyfweliad ‘House of Music’ gyda Kadiatu Kanneh-Mason a phlant, yn fyw o Ŵyl Lenyddiaeth Cheltenham 2020 a’i darlledu’n ddiweddarach ar Sky Arts a llwyfan ffrydio Marquee TV. Mae hi’n Ymddiriedolwr The Carice Singers, sy’n dod i’r amlwg fel un o ensemblau lleisiol mwyaf nodedig y DU.

Dywedodd Dr Rhys Davies, Cadeirydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen:

“Rydw i mor falch mai Camilla King fydd ein Cynhyrchydd Gweithredol newydd. Mae gan Camilla enw da am ddarparu rhaglenni o ansawdd uchel ac fe wnaeth hi argraff arnom gyda’i gweledigaeth. Mae ei phrofiad a’r hyn y mae wedi’i gyflawni yn gweddu’n berffaith ar gyfer arwain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.”

Ychwanegodd Camilla King:

“Mae’n anrhydedd cael ymuno â’r tîm yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar adeg o heriau a newid, ond hefyd potensial mawr. Wrth i ni baratoi ar gyfer dathlu 75 mlwyddiant Eisteddfod Llangollen yn 2022, mae’n teimlo fel bod ein hegwyddorion gwreiddiol o hyrwyddo heddwch trwy ieithoedd cyffredin cerddoriaeth a dawns yn bwysicach a mwy perthnasol nag erioed.”

Llyfr Nodiadau Dylan Thomas Llangollen 1953

(English) There are few stories from the 75 years of the Llangollen International Musical Eisteddfod which excite supporters more than the visit of Dylan Thomas in July 1953. He described his visit a few weeks later in a 15 minute broadcast for the BBC Home Service, and generated verbal images of the early Eisteddfod whose power resonates to this day.

Eisteddfod Llangollen yn Galw – Ewch Ati i Bwytho!

Mae’r artist rhyngwladol Luke Jerram yn bwriadu defnyddio ffabrig i weddnewid pont Llangollen! Mae Eisteddfod Llangollen yn galw am bobl i roi help llaw i drawsnewid Pont nodedig Llangollen yn waith celf enfawr er mwyn lansio gŵyl eleni. Mae’r Eisteddfod wedi comisiynu’r artist rhyngwladol o fri Luke Jerram i greu’r gwaith celf newydd. Mae’n bwriadu lapio’r bont 60 metr o hyd mewn clytwaith anferth sy’n adlewyrchu crefftau a diwylliannau Cymru ynghyd â’r cenhedloedd sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl.

Llangollen Ar-lein 2021

Yng ngoleuni’r frwydr fyd-eang barhaus yn erbyn y Coronafeirws, roeddem am roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am ein cynlluniau ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021 sy’n cael ei addasu i adlewyrchu’r amgylchedd yr ydym i gyd bellach yn byw ynddo.

Fel y gwyddoch, rydym wedi atal yr elfen gystadlu byw traddodiadol ar gyfer Llangollen 2021, ac ail-ddychmygu ein digwyddiad mewn ffordd y gellir ei gyflwyno’n ddiogel ond a fydd yn dal i gyfleu hud yr Eisteddfod ryngwladol.

Roeddem yn gobeithio creu penwythnos hybrid fel rhan o’r cynnig eleni, yn cynnwys artistiaid o raglen 2020 gan gynnwys Llanfest, ein digwyddiad eiconig, ond oherwydd cyfyngiadau parhaus ni ellir gwireddu hyn yr haf hwn. Bydd y darparwyr tocynnau yn cysylltu â deiliaid tocynnau Llanfest i drefnu ad-daliad llawn yn ystod yr wythnos nesaf.

Byddwn yn ogystal, yn cysylltu gydag unrhyw gwsmeriaid eraill sy’n parhau i fod a thocynnau ers 2020, i gadarnhau eu dewisiadau hwythau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn ymwybodol ei fod yn siom i lawer na ellir gwireddu’r Eisteddfod arferol eleni. Ond rhaid pwysleisio ein bod yn parhau i fod yn ymrwymedig i genhadaeth yr Eisteddfod o ddod â phobl ynghyd trwy gerddoriaeth a dawns, a bydd y genhadaeth hon wrth wraidd ein harlwy amgen yn 2021. Diolch i chi am ddeall y sefyllfa ac fel erioed, rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth.

Cwestiynau Cyffredin Cwsmer

A fydd Eisteddfod yn 2021?

Bydd Llangollen Ar-lein 2021 yn ddigwyddiad cwbl ddigidol, gan na fydd yn bosibl i ni gynnal cyngherddau neu gystadlaethau byw oherwydd y pandemig. Bydd y digwyddiad digidol yn cael ei gynnal yn ystod wythnos arferol yr Eisteddfod a chyhoeddir manylion pellach yn fuan.

Beth yw’r dyddiadau ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021?

Gan ein bod yn gweithio ar gwblhau ein rhaglen ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021 nid ydym mewn sefyllfa i gadarnhau union ddyddiadau’r ŵyl eto. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng y 6ed – 11eg Gorffennaf 2021.

A yw Llanfest yn digwydd?

Yn anffodus, nid yw’n bosibl i Llanfest gyda James Morrison a Will Young fwrw ymlaen oherwydd cyfyngiadau Coronavirus ac rydym yn canslo’r holl archebion ar gyfer y digwyddiad hwnnw. Bydd ein Swyddfa Docynnau, neu’r asiantau tocynnau, yn cysylltu â deiliaid tocynnau i drefnu ad-daliad.

Rwyf wedi cadw tocynnau Eisteddfod o 2020 – sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?

Bydd ein swyddfa docynnau yn cysylltu eto gyda chwsmeriaid sydd heb gadarnhau eu cyfarwyddiadau mewn perthynas â thocynnau a gedwir ers 2020 gan rannu’r dewisiadau sydd ar gael.

Pryd fydd newyddion pellach am y rhaglen ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021?

Cyhoeddir manylion pellach yn ystod yr wythnosau nesaf ar ein gwefan, trwy’r wasg leol ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sut mae cael diweddariadau rheolaidd am Llangollen Ar-lein 2021?

Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio, a fydd yn sicrhau eich bod chi’n cael ein diweddariadau ar y cyfle cyntaf. Defnyddiwch y cyfleuster cofrestru ar waelod tudalen Gartref y wefan hon i danysgrifio i’r rhestr. Bydd gwybodaeth bellach hefyd yn cael ei phostio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Mae gen i docynnau wedi’u harchebu trwy asiant tocynnau (Ticketmaster, Gigantic). Pwy ddylwn ni gysylltu ag er mwyn trefnu ad-dalu neu gyfnewid?

Bydd tocynnau a brynir drwy asiant penodol yn cael eu prosesu’n uniongyrchol gan yr asiant hwnnw.

Rwy’n awyddus i gefnogi Llangollen yn ystod y cyfnod anodd hwn. Sut alla i wneud hyn?

Os ydych mewn sefyllfa i’n cefnogi a’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’r dudalen Rhoddion. Byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw gefnogaeth.

Chwilio am wybodaeth am gymryd rhan yn Llangollen? Ewch i’n gwefan Cyfranogwyr.

Diweddariad COVID-19 – Llangollen 2021

Yng ngoleuni’r frwydr fyd-eang barhaus yn erbyn y Coronafeirws, rydym yn gweithio ar gynlluniau i addasu fformat Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar gyfer Gorffennaf 2021.

Mae ansicrwydd sylweddol yn parhau ynghylch y posibilrwydd o gynnal digwyddiadau torfol yng Nghymru yn ystod haf 2021, rydym hefyd yn cydnabod y byddai’r cyfyngiadau Covid-19 sydd mewn grym ledled y byd yn cael effaith fawr ar y grwpiau o gorau a dawnswyr a fyddai fel arfer yn mynychu ein digwyddiad. Mae’r amgylchiadau hyn yn golygu ein bod wedi penderfynu atal yr elfennau cystadlu byw traddodiadol ar gyfer Llangollen 2021, ac ailddychmygu ein digwyddiad mewn ffordd y gellir ei chyflwyno’n ddiogel ond a fydd yn dal i gyfleu hud yr Eisteddfod ryngwladol.

Rydym yn gweithio’n galed i greu fformat ar gyfer Llangollen 2021 sy’n cynnwys opsiynau digidol a digwyddiad hybrid ar benwythnos a fydd yn cynnwys artistiaid o ŵyl 2020. Cadarnheir y manylion erbyn diwedd y Gwanwyn pan ddisgwylir gwybodaeth bellach am ganllawiau’r llywodraeth a phan fydd gennym eglurder ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu rhannu ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin yma.

Cwestiynau Cyffredin Cwsmeriaid

A fydd Eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2021?

Ni fydd yr Eisteddfod arferol yn cael ei chynnal yn anffodus, ond ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer Llangollen 2021 sy’n cael eu haddasu yng ngoleuni’r pandemig Coronafeirws. Yn anffodus, ni fydd cystadlaethau byw na rhaglen yn ystod y dydd yn 2021, ond rydym yn ystyried fformatau amgen gan gynnwys digwyddiad hybrid dros benwythnos ac opsiynau digidol.

Beth yw’r dyddiadau ar gyfer Llangollen 2021?

Gan ein bod yn dal i weithio ar gynlluniau ar gyfer fformat a hyd Llangollen 2021 nid ydym mewn sefyllfa i gadarnhau union ddyddiadau’r ŵyl eto. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng y 6ed – 11eg Gorffennaf 2021.

Rwyf wedi cadw fy nhocynnau o 2020 – sut fydd hyn yn effeithio arnaf?

Bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu â deiliaid Tocynnau Gŵyl a chwsmeriaid sydd â thocynnau ar gyfer ein rhaglen yn ystod y dydd neu gyngherddau nos Fercher, nos Iau a nos Sadwrn i gadarnhau eu hopsiynau tocynnau.
Nid yw cwsmeriaid sydd â thocynnau ar gyfer Aled Jones a Russell Watson neu Llanfest yn cael eu heffeithio a dylent gadw eu tocynnau.

Pryd fydd newyddion pellach am y rhaglen ar gyfer Llangollen 2021?

Cadarnheir y manylion ddiwedd y Gwanwyn pan ddisgwylir gwybodaeth bellach am ganllawiau’r Llywodraeth a bydd gennym fwy o eglurder ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni.

Sut mae cael diweddariadau rheolaidd am Llangollen 2021?

Gallwch gofrestru i fod ar ein rhestr bostio, a fydd yn sicrhau eich bod chi’n cael ein diweddariadau ar y cyfle cyntaf. Defnyddiwch y cyfleuster cofrestru ar waelod tudalen Hafan y wefan hon i danysgrifio i’r rhestr. Bydd gwybodaeth bellach hefyd yn cael ei phostio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Os na allaf fod yn bresennol ar y dyddiad aildrefnu yn 2021, a oes gennyf hawl i gael ad-daliad llawn?

Mae gennych hawl i gael ad-daliad tocyn llawn yn ôl i’ch dull talu gwreiddiol (ar gyfer arian parod, siec neu gerdyn sydd wedi dod i ben byddwn yn cysylltu â chi i drefnu opsiynau talu amgen). Fodd bynnag, nodwch, bydd yr ad-daliad am bris y tocyn yn unig gan nad oes modd ad-dalu unrhyw gostau ychwanegol fel tâl postio a ffioedd comisiwn. Mae hyn oherwydd ein bod eisoes wedi talu’r taliadau a godwyd trwy brosesu eich archeb wreiddiol neu bostio eich tocynnau atoch.

Mae gen i docynnau wedi’u harchebu trwy asiant tocynnau (Ticketmaster, Gigantic). Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydwyf angen ad-daliad neu gyfnewid tocyn?

Yr asiant tocynnau fydd yn delio’n uniongyrchol â’r holl docynnau a brynir trwyddynt. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid asiant a byddwn yn eu diweddaru yn llawn ar ddatblygiadau gyda Llangollen 2021.

Rwy’n awyddus i gefnogi Llangollen yn ystod y cyfnod anodd hwn. Sut alla i wneud hyn?

Os ydych mewn sefyllfa i’n cefnogi a’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’r dudalen Rhoddion https://international-eisteddfod.co.uk/make-a-donation/. Byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw gefnogaeth.

Chwilio am wybodaeth am gymryd rhan yn Llangollen? Ewch i’n gwefan ‘Cyfranogwyr’ https://eisteddfodcompetitions.co.uk/

Diweddaru: Covid-19 Llangollen 2020/21

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth am y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu gohirio 74ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf 2020. Bydd fformat Llangollen 2021 yn dibynnu ar y sefyllfa iechyd cyhoeddus a gofynion y llywodraeth ar gyfer cynnal digwyddiadau torfol. Ar hyn o bryd nid yw’r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer gwyliau eto ond rydym yn bwriadu bwrw ymlaen a byddwn yn ceisio gwneud ein proses ymgeisio mor hyblyg â phosibl i alluogi cyfranogwyr i fynychu.

(rhagor…)

Archif Llyfr Fflip

Mae’r casgliad hwn o bosteri a ddangosir ym Mhabell Archif yr Eisteddfod rhwng 2016 a 2019 yn rhoi hanes ffeithiol cryno o’r ŵyl. Mae’n seiliedig ar gofnodion sydd wedi’u gwirio. Eleni rydym wedi eu troi’n llyfr fflip y gellir ei weld YMA neu ei lawrlwytho o AMAZON.

Fe welwch linell amser yn adrodd ar y prif newidiadau y mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi mynd drwyddynt, a’r rhesymau am y newidiadau hynny: o fraslun cyntaf y syniad hyd at fyd gwahanol iawn yr 21ain ganrif. Mae’n dweud wrthych am ychydig o’r pynciau y mae’r Eisteddfod yn enwog amdanynt, fel ei harddangosfeydd blodau. Mae’n cynnwys ychydig o’r hyn y mae pobl eraill wedi’i ysgrifennu am yr ŵyl, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Gallwch ddeall newid mawr a fu yn sefyllfa ariannol yr Eisteddfod yn ystod chwyddiant a chyni economaidd y 1970au. Ac mae’n llawn ffotograffau hyfryd.

(rhagor…)

Yr Eisteddfod Ryngwladol Gyntaf 1947: ffilm newyddion Movietone

Mae wyth munud ac ugain eiliad y ffilm hon yn gofnod clyweledol unigryw o’r ŵyl gyntaf yn 1947. Ynddi mi fyddwch yn gweld a chlywed y corau buddugol. Byddwch yn rhannu’r cyffro gyda’r gynulleidfa sy’n llenwi’r babell fawr, a wnaed o gynfas dros ben o’r rhyfel gyda 6000 o seddi wedi’u benthyg o ystafelloedd ysgol, capeli a llefydd eraill o’r ardal. Mae’r Llywydd cyntaf, Mr W. Clayton Russon, yn egluro cysyniad sylfaenol yr Eisteddfod o sut y gall cystadleuaeth gerddorol ryngwladol helpu i hyrwyddo gwell dealltwriaeth a chysylltiadau cyfeillgar rhwng pobl o wahanol genhedloedd. Mae’r cyflwynwyr ar y llwyfan, a fenthycwyd yn 1947 gan yr Eisteddfod Genedlaethol, yn brysur a di-lol, yn union fel y maen nhw yn ein dyddiau ni. (rhagor…)

Cyfarwyddwr a enillodd Oscar yn gwneud ffilm am Eisteddfod Llangollen

Mae “The World Still Sings” yn ffilm ddogfen o Eisteddfod Ryngwladol 1964, ac fe’i cyfarwyddwyd gan Jack Howells a’i chynhyrchu ar y cyd gan gwmni Howells ei hun a Chwmni Esso Petroleum, Ltd. Yn 1962 enillodd Howells wobr Oscar am ei raglen ddogfen ar Dylan Thomas, ac ar adeg ffilm yr Eisteddfod roedd yn gweithio i ITV ar ffilm am Aneurin Bevan. Trwy ddewis ffilmio Eisteddfod Llangollen gosododd yr ŵyl yn gadarn ym mhantheon digwyddiadau eiconig Cymru.

Mae’r teitl yn ymateb i linellau o ddarllediad radio Dylan Thomas ym 1953 am ŵyl Llangollen:

“Are you surprised that people still can dance and sing in a world on its head? The only surprising thing about miracles, however small, is that they sometimes happen.”

(rhagor…)