Swyddi

Cynorthwyydd Gweinyddol rhan-amser

 

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn recriwtio cynorthwyydd gweinyddol rhan amser i gefnogi Prosiect Cyngor y Celfyddydau y mae’r Eisteddfod yn ei redeg gyda phartneriaid eraill.

Mae’r swydd yn un rhan-amser am gyfnod penodol a bydd wedi’i lleoli yn swyddfeydd Eisteddfod Llangollen. Yr oriau hyblyg fydd 10 awr yr wythnos a byddant am brosiect cyfnod penodol tan fis Medi 2025.

Cyfradd y cyflog yw £12 yr awr, CLlA £23,400

Crynodeb o’r Swydd: Rhoddir cyfrifoldeb i chi am sicrhau bod gofynion gweinyddol amrywiol y prosiect yn cael eu rheoli’n effeithlon. Byddwch yn gweithio mewn tîm y neilltuir cyfrifoldeb iddo am rai cyfrifon allweddol a byddwch yn gyfrifol am reoli’r gweithgareddau allweddol canlynol a sicrhau eu bod yn bodloni safonau perfformiad gofynnol.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau: Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer y Prosiect Cysylltu a Ffynnu, delio ag arweinwyr Prosiectau, cleientiaid a chyflenwyr trwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

 • Archebu cyfarfodydd a threfnu amserlenni cyfarfodydd
 • Cadw cofnodion a pharatoi adroddiadau, diweddaru cofnodion cyfrifiadurol
 • Prosesu anfonebau, olrhain derbynebau, mewnbynnu treuliau
 • Monitro cyllideb y prosiect
 • Trefnu cynlluniau teithio
 • Archebu offer a deunydd ysgrifennu
 • Ymateb i gwestiynau a cheisiadau am wybodaeth
 • Croesawu ymwelwyr i’r adeilad/Eisteddfod, trefnu pasys a dangos lleoliadau perthnasol iddynt
 • Cysylltu wyneb yn wyneb, drwy Zoom a thros y ffôn gyda chyfranogwyr y prosiect
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill yn ymwneud â’r prosiect a’r Eisteddfod.

Manylion am yr Ymgeisydd:

 • Sgiliau TG cadarn (Outlook, Excel, Word, PowerPoint).
 • Yn rhifog a’r gallu i weithio’n gywir ac yn gyflym.
 • Gweithio’n effeithiol – mynd i’r afael â materion brys, tra’n cadw ymwybyddiaeth eang o ofynion sy’n dod i’r amlwg. Yn dangos synnwyr da o flaenoriaethau, yn strwythuro llwyth gwaith yn effeithiol ac yn cyflwyno canlyniadau da yn gyson
 • Y gallu i ryngweithio â chwsmeriaid mewnol ac allanol ar bob lefel o fewn y busnes.
 • Hyblyg ac yn gallu addasu i’r gofynion newidiol
 • Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm hyblyg sy’n darparu cefnogaeth neu gyflenwi ar gyfer cydweithwyr yn ystod cyfnodau o absenoldeb neu gyfnodau prysur.
 • Y gallu i gwrdd â therfynau amser a gweithio dan bwysau.
 • O leiaf 1 mlynedd o brofiad mewn amgylchedd swyddfa
 • Siarad Cymraeg (Dymunol ond nid yw’n hanfodol)

Cyfle gwirioneddol wych ar gyfer cynorthwyydd gweinyddol ond hefyd i weithio fel rhan o’r ŵyl.

Cyflog: £12 yr awr

Buddion:

 • Pensiwn cwmni

Oriau:

 • Oriau hyblyg o ddydd Llun i ddydd Gwener

Lleoliad Gwaith: Mewn swyddfa, o fewn Swyddfeydd Eisteddfod Llangollen.

E-bostiwch lythyr eglurhaol a CV i recruitment@llangollen.net

 

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 19 Ebrill 5yp

Os hoffech siarad â’r Rheolwr Gweithrediadau neu’r Cadeirydd am y cyfle hwn, cysylltwch â info@llangollen.net

Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am Ariannu’r swydd hon.