Archifau Categori: Cerdd

Tocynnau Aur+ Ar Gael Ar Gyfer Chwe Chyngerdd Craidd Eisteddfod Llangollen

Mae cyfle ‘euraid’ wedi codi i bobl sy’n mwynhau cerddoriaeth fwynhau Chwe Chyngerdd Craidd Eisteddfod Llangollen mewn steil yr haf hwn.

Bydd Wythnos Graidd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn agor eleni ar Ddydd Mawrth Gorffennaf yr 2il gyda phrif set gan yr arwr cerddorol Tom Jones, sy’n cychwyn y chwe diwrnod o gyngherddau gyda’r nos, a bydd y mezzo-soprano Katherine Jenkins yn cloi’r wythnos ar Ddydd Sul Gorffennaf y 7fed.

Rhwng y dyddiadau hyn, gall cynulleidfaoedd fwynhau amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau gyda’r nos, yn cynnwys y band gwerin arobryn Calan, y delynores frenhinol Alis Huws, ffefrynnau Britain’s Got Talent Côr Dynion John’s Boys, sêr y West End a Broadway Kerry Ellis a John-Owen Jones, a’r seren jazz arobryn sydd wedi ennill GRAMMY ddwywaith, Gregory Porter. (rhagor…)

Ail-greu campwaith radio Dylan Thomas 70 mlynedd yn ddiweddarach

Mae darlleniad radio enwog gan y bardd Dylan Thomas am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael ei ail-greu i nodi 70 mlynedd ers y darllediad gwreiddiol. 

Bydd darlleniad yr actor, yr awdur a’r cyfarwyddwr Celyn Jones yn ganolbwynt i raglen gryno o ddigwyddiadau i ddathlu campwaith 15 munud y consuriwr llenyddol ar Wasanaeth Cartref y BBC pan ymwelodd ym 1953. 

Roedd y delweddau llafar bywiog yn creu darlun hudolus a bythgofiadwy o’r digwyddiad unigryw ac fe’i traddodwyd yn ei lais dwfn, soniarus. 

Ond fe ddatgelwyd na fu bron iawn i’r darllediad hanesyddol ddigwydd o gwbl oherwydd collodd Thomas ei nodiadau ar y ffordd yn ôl i stiwdio’r BBC yng Nghaerdydd. 

Yr un flwyddyn roedd y diweddar Frenhines Elizabeth hefyd yn bresennol yn yr Eisteddfod yn fuan ar ôl ei Choroni. 

Roedd yr ŵyl wedi ei sefydlu chwe blynedd ynghynt o dan gysgod tywyll yr Ail Ryfel Byd fel ffordd o hybu heddwch trwy harmoni cerddorol a dawns. 

Ers hynny mae cannoedd o filoedd o gystadleuwyr o bob rhan o’r byd wedi ymweld â Llangollen. 

Mae’r dref hardd yn Nyffryn Dyfrdwy lle mae “Cymru’n cwrdd â’r byd” bellach yn paratoi ar gyfer yr ŵyl lawn gyntaf ers pandemig Covid-19. 

Mae’r cyfan yn cychwyn ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 4, ac mae’r cystadlaethau a’r cyngherddau’n parhau tan ddydd Sul, Gorffennaf 9, gyda miloedd o gantorion a dawnswyr o bob rhan o’r byd yn cymryd rhan. 

Mae pob diwrnod yn cynnwys rhaglen lawn o gystadlaethau yn y Pafiliwn a rhestr o stondinau ac arddangosfeydd ar y maes ynghyd â chystadleuwyr o bedwar ban byd, nifer ohonynt mewn gwisg liwgar tra bod tri llwyfan awyr agored yn cynnal llif cyson o berfformiadau byw. 

Mae adloniant ar y safle allanol yn cynnwys gweithdai, sgyrsiau, arddangosiadau rhyngwladol, perfformiadau theatr awyr agored, sgiliau syrcas, sesiynau bath sain, yoga, dawnsio bol, Cymraeg i ddechreuwyr a salsa. 

Bydd Llwyfan y Byd yn cynnwys perfformiadau cerddorol sy’n rhychwantu cerddoriaeth gwerin, jazz, byd ac indie. 

Bydd blas rhyngwladol hefyd i’r bwyd sydd ar gael yn ardal newydd Bwyd y Byd. 

Bydd ymwelwyr yn gallu “mynd o amgylch y byd mewn 80 munud” gyda stondinau yn gweini bwyd o wahanol wledydd gan gynnwys India, Gwlad Groeg, Jamaica, Mecsico, yr Almaen a’r Eidal. 

Yn ôl cynhyrchydd gweithredol yr Eisteddfod, Camilla King, roedden nhw’n arbennig o awyddus i ddathlu pen-blwydd darllediad cofiadwy Dylan Thomas. 

Meddai: “Er yn drist iawn bu farw Dylan Thomas yn Efrog Newydd ychydig fisoedd ar ôl ei ymweliad â Llangollen, bydd ei etifeddiaeth werthfawr yn parhau oherwydd mae’n cael ei ystyried fel un o’r mawrion llenyddol. 

“Roedden ni’n teimlo ei bod hi’n arbennig o briodol cofio nid yn unig ei ddarllediad gwych ond hefyd canon ehangach ei waith a’i wnaeth yn fardd o fri.” 

Bydd y gweithgareddau’n cynnwys cyflwyniad gan yr Athro Chris Adams, is-gadeirydd yr Eisteddfod ac aelod o’i Phwyllgor Archifau, a ddatgelodd fod y bardd wedi cael y swm hael o 20 gini am ei ymdrechion. 

Dywedodd yr Athro Adams fod Thomas, a aned yn Abertawe, wedi “cynhyrchu delweddau llafar o’r Eisteddfod gynnar y mae eu grym yn atseinio hyd heddiw”. 

Roedd yn fwy rhyfeddol fyth, meddai, gan fod pobl leol yn cofio ei fod wedi treulio llawer o’i amser yn Llangollen yn y dafarn, gyda Gwesty’r Wynnstay (The Three Eagles bellach) yn un o’i hoff lefydd am ddiod. 

Ategwyd hynny gan y diweddar Aneirin Talfan Davies, cynhyrchydd y BBC a anfonwyd i Langollen i gadw llygad ar Thomas, a oedd yn yr Eisteddfod yng nghwmni ei wraig, Aeronwy a’u merch, Caitlin. 

Adroddodd Talfan Davies, a oedd yn fardd dawnus ei hun, sut yr oedd Thomas wedi treulio’r wythnos yn “crwydro’n ddiamcan trwy strydoedd Llangollen, gan dreulio  hanner awr hwnt ac yma ym mhabell yr eisteddfod ac oriau lawer ym mariau tafarndai’r dref.” 

Disgrifiodd hefyd ffordd y bardd o weithio oedd yn golygu “ysgrifennu nodiadau ar bacedi sigaréts, a phanig Thomas ar y ffordd yn ôl i Gaerdydd pan ofnai ei fod wedi colli’r nodiadau”. 

Diolch byth, daeth y nodiadau i’r amlwg ymhen dim o dro ac mae’r darn gorffenedig, cryno wedi’i ddisgrifio fel enghraifft glasurol o’i athrylith gyda geiriau. 

Ar wahân i’r cystadlaethau a chofio Dylan Thomas, mae uchafbwyntiau eraill yn cynnwys cyngerdd gyda Alfie Boe a’r grŵp theatr gerdd Welsh of the West End ar noson gyntaf yr Eisteddfod ar nos Fawrth, Gorffennaf 4. 

Ddydd Mercher bydd Y Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, cyngerdd i goffau’r rhai a fu farw yn Sarajevo ac Wcráin, yn cynnwys cerddorfa NEW Sinfonia gydag unawdwyr o Bosnia, Cymru ac Wcráin, gyda gwaith enwog Karl Jenkins, The Armed Man yn ganolbwynt i’r noson. 

Mae’r orymdaith boblogaidd o gyfranogwyr rhyngwladol a dathlu heddwch yn digwydd ddydd Iau, ac yna Hedfan, gwaith cyfrwng cymysg newydd, sy’n cynnwys dawns, cerddoriaeth a gwaith theatr gan yr artistiaid gweledol ysbrydoledig y Propellor Ensemble, wedi’u hysgogi gan batrymau mudol ym myd natur a byd pobl. 

Ar y nos Wener bydd Band Mawr Guy Barker yn cymryd y llwyfan ynghyd â chanwr Strictly Come Dancing, Tommy Blaize. 

Mae’r dydd Sadwrn yn cynnwys y digwyddiad rhuban glas, cystadleuaeth Côr y Byd ar gyfer Tlws Pavarotti, a hefyd cystadlaethau Pencampwyr Dawns a Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine 2023. 

Mae gwedd newydd ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod ddydd Sul gyda rownd derfynol fyw newydd sbon lle bydd sêr lleisiol yn brwydro i hawlio’r teitl Llais Theatr Gerdd, a Cân i Llan, cystadleuaeth cyfansoddi caneuon newydd i’r rhai sydd heb gytundeb proffesiynol rhwng 14-22 oed, gan ddarparu llwyfan ar gyfer lleisiau sy’n dod i’r amlwg mewn cerddoriaeth boblogaidd gyfoes. 

Ychwanegodd Camilla King: “Mae adloniant ar y safle allanol yn ymestyn ar draws tri phrif lwyfan gyda mwy o ddigwyddiadau ‘pop-yp’ dyddiol ac yn cynnwys gweithdai yn yr Amffitheatr gyda Chwmni Theatr Byd Bychan yn gwahodd ymwelwyr i greu eu cerflun blodau gwyn eu hunain ac Ensemble Propellor yn adeiladu offeryn anferth o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.  

“Bydd hefyd adeiladu Lego dyddiol, celf a chrefft, sesiynau blodau gan drefnwyr enwog yr Eisteddfod, sgiliau syrcas gyda Jester Jack, Xplore Science, ioga, bath sain, dawnsio bol a chyfle i ddysgu sgiliau newydd gan y cystadleuwyr gwadd amrywiol.  

“Mae Sgyrsiau ar Lwyfan y Gromen yn cynnwys Bethan Rhiannon o Calan yn trafod ‘O ddawns y glocsen i gomedi’, y bardd Mererid Hopwood yn arwain panel ar y Ddarlith Heddwch flynyddol, gan fyfyrio ar hanes anhygoel Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru. 

“Bydd perfformwyr rhyngwladol yn ymddangos ar Lwyfan y Byd gan gynnwys y Mynachod Tashi Lhunpo o Dibet, cerddoriaeth werin Siapaneaidd SOAS Min’yo, perfformwyr o Bosnia ac Wcráin, a cherddoriaeth gan Filkin’s Drift, Seprona, Kilbride Brothers, Triawd Billy Thompson, The Bartells, y Chester Big Band a Lilly Boughey a llawer mwy.” 

Tocynnau & Beth sy’ ymlaen: www.international-eisteddfod.co.uk/cy/whats-on/ 

Chwedl Jazz a seren Strictly i oleuo Eisteddfod Llangollen

Bydd seren jazz a chwaraeodd gyda’r chwedlonol Frank Sinatra yn ymuno â llais Strictly Come Dancing am noson i’w chofio yng ngogledd Cymru. 

Bydd y canwr, Tommy Blaize, yn ymuno â Guy Barker a’i Fand Mawr ar gyfer “perfformiad pwerus” mewn cyngerdd llawn sêr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am 8pm nos Wener, Gorffennaf 7. 

Dyma’r trydydd ymweliad â Llangollen i Guy, sydd hefyd wedi rhannu’r llwyfan gyda sêr eraill gan gynnwys George Michael, Sting, Van Morrison, Elvis Costello, Phil Collins, Sammy Davis Jr a Liza Minnelli ymhlith llawer o rai eraill. 

Roedd y cyntaf o ddau ymddangosiad blaenorol Guy yn Eisteddfod Llangollen yn 2003, yn cefnogi’r ddeuawd gŵr a gwraig eiconig Johnny Dankworth a Cleo Laine, ac yna dychwelodd i chwarae gyda’r bas-bariton Syr Willard White yn 2009. 

Y tro hwn bydd yn arwain ei fand 15 darn ei hun ynghyd â phrif leisydd Strictly Come Dancing, Tommy Blaize, yn ogystal â’r cantorion Clare Teal a Vanessa Haynes a’r chwaraewr sacs Giacomo Smith. 

Mae gan Guy, 65 oed, atgofion melys o berfformio yn Llangollen ac meddai: “Chwaraeais gyda Willard White pan roddodd deyrnged i Paul Robeson a chyn hynny roeddwn yno gyda John Dankworth a Cleo Laine. 

“Rwy’n cofio’r llwyfan a’r ardal gefn llwyfan yn dda ac roedd y gynulleidfa mor frwd. Mae’n lle gwych i chwarae.” 

Cafodd Guy ei fagu ym myd adloniant a pherfformio. Ei fam yw’r actores Barbara Barker, sydd bellach yn 95 oed, a ymddangosodd yn saith pennod gyntaf Coronation Street ac yn ddiweddarach yn Z Cars ac Emmerdale Farm ac roedd ei ddiweddar dad, Ken, yn actor ac yn ddyn styntiau. 

“Yn olygfa agoriadol The Fall and Rise of Reginald Perrin, fy nhad yw’r un sy’n rhedeg yn noeth i’r môr ar y traeth,” meddai Guy: “Roedd hi’n chwech o’r gloch y bore ac roedd hi’n rhewi. 

“Roedd fy nhad wrth ei fodd â’r cyfnod Swing a dysgodd chwarae’r clarinet ac fe wnaeth fy annog i chwarae’r trwmped er mwyn i ni allu gwneud deuawdau ac ef hefyd wnaeth brynu fy nwy albwm cyntaf erioed i mi, un gan y trwmpedwr Louis Armstrong. 

“Cerddoriaeth oedd popeth roeddwn i’n ei wybod a dydw i erioed wedi gwneud dim byd arall.” 

Mae’r bobl y mae Guy wedi chwarae gyda nhw yn darllen fel pwy yw pwy o fyd cerdd ac un o uchafbwyntiau ei yrfa oedd cefnogi Sinatra o flaen 45,000 o’i ddilynwyr yn yr Eidal. 

Mae hefyd wedi recordio wyth albwm unigol, dau ohonynt wedi’u henwebu ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Mercury, ac ers 2008 mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Cerdd ac yn drefnydd cyngerdd blynyddol Jazz Voice yn y Barbican, sy’n agor Gŵyl Jazz Llundain a bu ganddo gysylltiad agos ers blynyddoedd gyda Gŵyl Jazz Cheltenham. 

Guy wnaeth drefnu’r gerddoriaeth ar gyfer ffilmiau The Talented Mr Ripley a The No 1 Ladies’ Detective Agency gan y cyfarwyddwr ffilm Anthony Minghella a ddywedodd amdano: “Guy Barker yw’r peth prin hwnnw – unawdydd disglair, arweinydd naturiol a chyfeilydd hael. Mae e’n medru chwarae i dorri dy galon neu i wnedu dy ben i droi.” 

Dywedodd cynhyrchydd gweithredol Eisteddfod Llangollen, Camilla King: “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu denu Guy Barker yn ôl i Langollen ar gyfer yr hyn a fydd yn noson wirioneddol gofiadwy. 

“Gall y gynulleidfa ddisgwyl sain pres bachog, enaid New Orleans a thaith drwy hanes canu jazz, yn cynnwys y clasuron a threfniannau newydd annisgwyl, gan gynnwys un o ganeuon Tom Waits wedi’i hail-ddychmygu. 

“Mae’n mynd i fod yn set wych, bythgofiadwy, wedi’i thynnu ynghyd gan ddawn ddihafal Guy o adrodd straeon trwy gerddoriaeth.” 

Bydd Band Mawr Guy Barker yn camu i’r llwyfan yn Llangollen fel rhan o gyfres o gyngherddau o safon uchel sy’n cychwyn ar y nos Fawrth, Gorffennaf 4, gyda ffefryn yr Eisteddfod, Alfie Boe fydd yn ymuno â’r grŵp theatr gerdd, Welsh of the West End. 

Ddydd Mercher bydd Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, cyngerdd i goffau’r rhai a fu farw yn Sarajevo ac Wcráin, yn cynnwys cerddorfa NEW Sinfonia gydag unawdwyr o Bosnia, Cymru ac Wcráin, gyda gweithiau’n cynnwys detholiadau o The Armed Man gan Karl Jenkins gan ddiweddu gyda neges draddodiadol yr Eisteddfod o heddwch a gobaith ar gyfer dyfodol yr holl genhedloedd. 

Bydd yr orymdaith boblogaidd o gyfranogwyr rhyngwladol a dathliad o heddwch yn digwydd ar y dydd Iau, ac yna Hedfan, gwaith theatrig newydd gan artistiaid gweledigaethol Propellor Ensemble, wedi’i ysbrydoli gan batrymau mudo o fyd natur a dynoliaeth. 

Mae dydd Sadwrn yn cynnwys y digwyddiad rhuban glas, cystadleuaeth nodedig Côr y Byd ar gyfer Tlws Pavarotti, a hefyd Pencampwyr Dawns a Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine 2023. 

Mae gwedd newydd i ddiwrnod olaf yr Eisteddfod ar y dydd Sul gyda rownd derfynol fyw newydd sbon lle bydd sêr lleisiol yn brwydro i hawlio’r teitl Llais Theatr Gerdd, a chystadleuaeth ysgrifennu caneuon newydd ar gyfer lleisiau sy’n dod i’r amlwg yn y byd cerddoriaeth poblogaidd cyfoes. 

Ar y Maes, bydd bandiau pres, arian a chwythbrennau a bandiau cymunedol yn cystadlu, a gall cynulleidfaoedd ddewis eu henillydd ar gyfer Ymryson Dawns newydd yr Eisteddfod. 

Yn ogystal â’r cyngherddau, mae pob dydd yn cynnwys rhaglen lawn o gystadlaethau yn y Pafiliwn a rhestr o stondinau ac arddangosfeydd ar y Maes ynghyd â chystadleuwyr o bedwar ban byd, nifer ohonynt mewn gwisgoedd lliwgar tra bod tri llwyfan awyr agored a nifer o berfformiadau byw cyffrous. 

Bob blwyddyn mae tua 4,000 o gyfranogwyr yn cymryd rhan gyda thua 25,000 o ymwelwyr yn mynychu’r Eisteddfod Ryngwladol. 

Bydd llawer o adloniant hefyd ar y Maes gan gynnwys gweithdai, sgyrsiau, arddangosiadau rhyngwladol, perfformiadau theatr awyr agored a sgiliau syrcas. 

Tocynnau & Llangollen 2023: www.international-eisteddfod.co.uk/cy/whats-on/ 

Galw am gantorion i ymuno â chôr o 200

Mae ymgyrch wedi’i lansio i chwilio am gantorion o bob rhan o ogledd Cymru i ymuno â chôr torfol o 200 o leisiau i alw am heddwch byd-eang. 

Bydd y perfformiad yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn talu teyrnged i’r miloedd o ddynion, merched a phlant a gafodd eu lladd mewn cyflafan yn rhyfel Bosnia yn y 1990au ac yn taflu goleuni ar gyflwr enbyd y rhai sy’n dioddef ar hyn o bryd yn Wcrain sydd wedi’i rhwygo gan ryfel. 

Bydd y cyngerdd, o’r enw Y Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, yn cael ei chynnal am 8pm nos Fercher, Gorffennaf 5, ychydig ddyddiau cyn Diwrnod Coffa Srebrenica ar Orffennaf 11 i gofio’r 8,372 o Fwslimiaid Bosniaidd a gafodd eu lladd yn 1995. 

Mae motiff y Blodau Gwyn wedi’i fabwysiadu fel symbol o goffâd yn Srebrenica ac mae 11 petal y blodyn yn cynrychioli’r diwrnod y dechreuodd yr hil-laddiad. 

Dewiswyd thema’r cyngerdd i adlewyrchu pwrpas sefydlu’r Eisteddfod, digwyddiad eiconig a sefydlwyd yn 1947 i hybu heddwch yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. 

Canolbwynt y rhaglen fydd detholiadau o offeren heddwch ingol, The Armed Man, gan y cyfansoddwr Cymreig enwog Karl Jenkins. 

Mae angen gwirfoddolwyr i ymuno â’r côr enfawr, sydd wedi’i ffurfio’n arbennig, un o’r corau mwyaf a welwyd erioed yng ngogledd Cymru. 

Bydd cerddorfa nodedig NEW Sinfonia yn cyfeilio iddynt gan wneud ei ymddangosiad cyntaf yn Eisteddfod Llangollen. 

Mae arweinydd NEW Sinfonia, Robert Guy, wedi cyhoeddi galwad ar gantorion o bob oed i gofrestru ar gyfer y côr, gydag ymarferion i gychwyn ar Fai 13. 

Dywedodd na fydd unrhyw rwystrau i gymryd rhan yn yr achlysur cyffrous hwn, gan ychwanegu: “Nid yw wedi’i gyfyngu i’r rhai sydd â phrofiad blaenorol o ganu cyngherddau. Mae’n agored i bawb, y cyfan sydd ei angen arnyn nhw yw cariad at ganu.” 

Wrth galon y côr bydd criw o gantorion amatur brwd sy’n perthyn i’r prosiect hynod lwyddiannus NEW Lleisiau a sefydlwyd eisoes gan NEW Sinfonia. 

Meddai Robert: “Diolch i lwyddiant ysgubol ein prosiect NEW Lleisiau mae gennym eisoes grŵp craidd o gantorion amatur brwdfrydig yn barod i gamu i fyny a chanu yn Llangollen. Ond mae angen llawer mwy o gantorion, yn enwedig tenoriaid a baswyr. 

“Bydd angen 200 o leisiau i gyd felly rydym yn annog unrhyw un sydd ag angerdd am ganu ac awydd i gymryd rhan yn y digwyddiad pwysig hwn i gofrestru’n gyflym.” 

Mae NEW Lleisiau yn cynnwys ffoaduriaid sydd wedi ymgartrefu yng ngogledd Cymru yn dilyn gwrthdaro neu erledigaeth yn eu gwledydd eu hunain. Maent wedi cael cysur o ganu gyda’i gilydd ac wedi gwneud ffrindiau newydd trwy iaith gyffredin cerddoriaeth. 

Yn eu plith mae arweinydd ifanc o Wcrain, Polina Horelova, a orfodwyd gyda’i theulu ifanc i ffoi o’i dinas enedigol, Mariupol ar ôl i’r Rwsiaid oresgyn y ddinas a’i difrodi. 

Y gobaith yw y bydd Polina yn arwain y darn gwerin traddodiadol o Wcrain, Cân yr Afon yn ystod y cyngerdd coffa. 

Ychwanegodd Robert: “Rydym yn falch bod NEW Lleisiau yn cynnwys cymysgedd mor eang o alluoedd cerddorol ac amrywiaeth o genhedloedd. Rydym yn cynnwys cantorion o Gymru, Wcráin, Irac, Iran, Algeria ac El Salvador, ymhlith gwledydd eraill. 

“Ar gyfer ein rhaglen Y Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, mae angen sopranos, altos, tenoriaid, baswyr a lleisiau ifanc hefyd; rydym yn annog pawb i ddod ymlaen. 

“Bydd ymarferion rheolaidd felly does dim angen i bobl ofni nad ydyn nhw’n ddigon da neu ddiffyg hyder. Rydym yma i’w harwain trwy’r holl broses arbennig.” 

Bydd ymarferion mewn dwy ganolfan, un yng nghanolfan celfyddydau cymunedol Tŷ Pawb, Wrecsam, a’r llall yn Eglwys y Plwyf Llanelwy. Maent yn cyfarfod ar foreau Sadwrn rhwng 10am a 12 canol dydd. Mae yna hefyd gyfleuster i bobl ymuno ag ymarferion trwy dechnoleg fideo-gynadledda Zoom. 

Dywedodd Cynhyrchydd Gweithredol Eisteddfod Llangollen, Camilla King: “Rydym wedi bod yn meddwl am wneud rhywbeth ar y thema a’r raddfa hon ers peth amser ond dim ond eleni y mae’r gwahanol linynnau wedi dod at ei gilydd i greu’r hyn sy’n argoeli i fod yn noson hudolus. 

“Mae’n dorcalonnus edrych yn ôl ar ryfel Bosnia a sylweddoli bod hunaniaeth ddiwylliannol gyfan dan ymosodiad. 

“Yn ogystal â llofruddio’r boblogaeth, targedwyd ei threftadaeth gyfan, dinistriwyd gweithiau celf a dymchwelwyd eiconau diwylliannol. Ac yn awr dim ond dau ddegawd yn ddiweddarach mae erchyllterau tebyg iawn yn digwydd yn Wcrain ar hyn o bryd. 

“Roedden ni eisiau cynnal cyngerdd i dynnu sylw at y ffaith bod y ddynoliaeth yn gallu bod yn gymaint yn well na hyn. Roeddem am adlewyrchu’r ethos o heddwch, cyfeillgarwch ac amrywiaeth ddiwylliannol sydd wrth wraidd yr Eisteddfod Ryngwladol a dyna’r rheswm pam y cafodd ei sefydlu yn y lle cyntaf yr holl flynyddoedd yn ôl yn 1947. 

“Bydd hi’n noson fyfyrgar sy’n procio’r meddwl ond bydd hefyd yn codi calon gan ei bod yn amlygu themâu pwysig o obaith, undod a goresgyn rhaniadau.” 

Ychwanegodd Camilla: “Rwy’n disgwyl y bydd y galw mawr am docynnau gan nad oes amheuaeth yn fy meddwl y bydd hon yn noson fythgofiadwy. Rydym yn gwahodd pawb i ddod draw i fwynhau.” 

Am fwy o fanylion am y gyngerdd am 8pm nos Fercher, Gorffennaf 5, ewch i: https://international-eisteddfod.co.uk/events/wednesday-evening/ ac i gofrestru ar gyfer y côr neu i gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch lleisiau@newsinfonia .org.uk a robert@newsinfonia.org.uk neu ffoniwch Robert Guy ar 07725 050510. 

Canwch gyda ni!

Sing with us! / Canwch gyda ni!

Dewch i ymuno Lleisiau Llan, y côr cyfunedig o leisiau Cymraeg a rhyngwladol, yn canu gyda’i gilydd ar gyfer The White Flower: Into the Light, Mercher 5ed Mehefin, 8yp, ym Mhafiliwn Brenhinol Llangollen.

Wedi’i chynhyrchu gan NEW Sinfonia mewn partneriaeth gyda Llangollen 2023 a gyda chydweithrediad Remembering Srebrenica, mae The White Flower yn gyngerdd o goffadwriaeth a gobaith, yn cynnwys cerddorfa NEW Sinfonia, unawdwyr o Bosnia, Cymru ac Wcrain, gyda rhaglen yn cynnwys detholiadau o The Armed Man gan Karl Jenkins.

Arwyddo i fynnu e-bostiwch voices@newsinfonia.org.uk

Mae croeso i bawb, a chaiff y gerddoriaeth ei darparu o fewn ymarferion wedi’u chynnal ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru ym mis Mai a Mehefin.

Peidiwch â cholli allan!

Mae tocynnau £16-£40 ar gyfer y cyngerdd ar gael yma – https://international-eisteddfod.co.uk/events/wednesday-evening/

Y sêr roc indie Amber Run yn ymuno â jamborî llawen i ddathlu 100 mlynedd o gerddoriaeth

Bydd y sȇr roc indie byd-enwog Amber Run a’r pwerdy blues Elles Bailey ymhlith y perfformwyr wrth i ogledd Cymru baratoi ar gyfer un o’i gwyliau gorau erioed.

Byddant yn camu ar lwyfan enwog y pafiliwn ar gyfer “jamborî llawen, hwyliog i’r teulu cyfan” wrth i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddychwelyd fel digwyddiad byw am y tro cyntaf ers 2019. (rhagor…)

Seren y Sitar Anouskha Shankar yn cyd-fynd â neges heddwch yr ŵyl

Bydd sŵn cyfareddol y sitar yn creu cyffro mewn gŵyl ryngwladol pan fydd Anoushka Shankar, sydd wedi cael ei enwebu am saith gwobr Grammy, yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf erioed.
Bydd Shankar yn cymryd rhan yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am 8pm nos Wener, Gorffennaf 8, ac mae tocynnau ar werth yn awr wrth i’r digwyddiad baratoi i ddathlu ei 75 mlwyddiant. (rhagor…)

Llangollen Ar-lein 2021

Yng ngoleuni’r frwydr fyd-eang barhaus yn erbyn y Coronafeirws, roeddem am roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am ein cynlluniau ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021 sy’n cael ei addasu i adlewyrchu’r amgylchedd yr ydym i gyd bellach yn byw ynddo.

Fel y gwyddoch, rydym wedi atal yr elfen gystadlu byw traddodiadol ar gyfer Llangollen 2021, ac ail-ddychmygu ein digwyddiad mewn ffordd y gellir ei gyflwyno’n ddiogel ond a fydd yn dal i gyfleu hud yr Eisteddfod ryngwladol.

Roeddem yn gobeithio creu penwythnos hybrid fel rhan o’r cynnig eleni, yn cynnwys artistiaid o raglen 2020 gan gynnwys Llanfest, ein digwyddiad eiconig, ond oherwydd cyfyngiadau parhaus ni ellir gwireddu hyn yr haf hwn. Bydd y darparwyr tocynnau yn cysylltu â deiliaid tocynnau Llanfest i drefnu ad-daliad llawn yn ystod yr wythnos nesaf.

Byddwn yn ogystal, yn cysylltu gydag unrhyw gwsmeriaid eraill sy’n parhau i fod a thocynnau ers 2020, i gadarnhau eu dewisiadau hwythau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn ymwybodol ei fod yn siom i lawer na ellir gwireddu’r Eisteddfod arferol eleni. Ond rhaid pwysleisio ein bod yn parhau i fod yn ymrwymedig i genhadaeth yr Eisteddfod o ddod â phobl ynghyd trwy gerddoriaeth a dawns, a bydd y genhadaeth hon wrth wraidd ein harlwy amgen yn 2021. Diolch i chi am ddeall y sefyllfa ac fel erioed, rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth.

Cwestiynau Cyffredin Cwsmer

A fydd Eisteddfod yn 2021?

Bydd Llangollen Ar-lein 2021 yn ddigwyddiad cwbl ddigidol, gan na fydd yn bosibl i ni gynnal cyngherddau neu gystadlaethau byw oherwydd y pandemig. Bydd y digwyddiad digidol yn cael ei gynnal yn ystod wythnos arferol yr Eisteddfod a chyhoeddir manylion pellach yn fuan.

Beth yw’r dyddiadau ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021?

Gan ein bod yn gweithio ar gwblhau ein rhaglen ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021 nid ydym mewn sefyllfa i gadarnhau union ddyddiadau’r ŵyl eto. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng y 6ed – 11eg Gorffennaf 2021.

A yw Llanfest yn digwydd?

Yn anffodus, nid yw’n bosibl i Llanfest gyda James Morrison a Will Young fwrw ymlaen oherwydd cyfyngiadau Coronavirus ac rydym yn canslo’r holl archebion ar gyfer y digwyddiad hwnnw. Bydd ein Swyddfa Docynnau, neu’r asiantau tocynnau, yn cysylltu â deiliaid tocynnau i drefnu ad-daliad.

Rwyf wedi cadw tocynnau Eisteddfod o 2020 – sut fydd hyn yn effeithio arnaf i?

Bydd ein swyddfa docynnau yn cysylltu eto gyda chwsmeriaid sydd heb gadarnhau eu cyfarwyddiadau mewn perthynas â thocynnau a gedwir ers 2020 gan rannu’r dewisiadau sydd ar gael.

Pryd fydd newyddion pellach am y rhaglen ar gyfer Llangollen Ar-lein 2021?

Cyhoeddir manylion pellach yn ystod yr wythnosau nesaf ar ein gwefan, trwy’r wasg leol ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sut mae cael diweddariadau rheolaidd am Llangollen Ar-lein 2021?

Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr bostio, a fydd yn sicrhau eich bod chi’n cael ein diweddariadau ar y cyfle cyntaf. Defnyddiwch y cyfleuster cofrestru ar waelod tudalen Gartref y wefan hon i danysgrifio i’r rhestr. Bydd gwybodaeth bellach hefyd yn cael ei phostio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Mae gen i docynnau wedi’u harchebu trwy asiant tocynnau (Ticketmaster, Gigantic). Pwy ddylwn ni gysylltu ag er mwyn trefnu ad-dalu neu gyfnewid?

Bydd tocynnau a brynir drwy asiant penodol yn cael eu prosesu’n uniongyrchol gan yr asiant hwnnw.

Rwy’n awyddus i gefnogi Llangollen yn ystod y cyfnod anodd hwn. Sut alla i wneud hyn?

Os ydych mewn sefyllfa i’n cefnogi a’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’r dudalen Rhoddion. Byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw gefnogaeth.

Chwilio am wybodaeth am gymryd rhan yn Llangollen? Ewch i’n gwefan Cyfranogwyr.

Diweddariad COVID-19 – Llangollen 2021

Yng ngoleuni’r frwydr fyd-eang barhaus yn erbyn y Coronafeirws, rydym yn gweithio ar gynlluniau i addasu fformat Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar gyfer Gorffennaf 2021.

Mae ansicrwydd sylweddol yn parhau ynghylch y posibilrwydd o gynnal digwyddiadau torfol yng Nghymru yn ystod haf 2021, rydym hefyd yn cydnabod y byddai’r cyfyngiadau Covid-19 sydd mewn grym ledled y byd yn cael effaith fawr ar y grwpiau o gorau a dawnswyr a fyddai fel arfer yn mynychu ein digwyddiad. Mae’r amgylchiadau hyn yn golygu ein bod wedi penderfynu atal yr elfennau cystadlu byw traddodiadol ar gyfer Llangollen 2021, ac ailddychmygu ein digwyddiad mewn ffordd y gellir ei chyflwyno’n ddiogel ond a fydd yn dal i gyfleu hud yr Eisteddfod ryngwladol.

Rydym yn gweithio’n galed i greu fformat ar gyfer Llangollen 2021 sy’n cynnwys opsiynau digidol a digwyddiad hybrid ar benwythnos a fydd yn cynnwys artistiaid o ŵyl 2020. Cadarnheir y manylion erbyn diwedd y Gwanwyn pan ddisgwylir gwybodaeth bellach am ganllawiau’r llywodraeth a phan fydd gennym eglurder ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu rhannu ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin yma.

Cwestiynau Cyffredin Cwsmeriaid

A fydd Eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2021?

Ni fydd yr Eisteddfod arferol yn cael ei chynnal yn anffodus, ond ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer Llangollen 2021 sy’n cael eu haddasu yng ngoleuni’r pandemig Coronafeirws. Yn anffodus, ni fydd cystadlaethau byw na rhaglen yn ystod y dydd yn 2021, ond rydym yn ystyried fformatau amgen gan gynnwys digwyddiad hybrid dros benwythnos ac opsiynau digidol.

Beth yw’r dyddiadau ar gyfer Llangollen 2021?

Gan ein bod yn dal i weithio ar gynlluniau ar gyfer fformat a hyd Llangollen 2021 nid ydym mewn sefyllfa i gadarnhau union ddyddiadau’r ŵyl eto. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng y 6ed – 11eg Gorffennaf 2021.

Rwyf wedi cadw fy nhocynnau o 2020 – sut fydd hyn yn effeithio arnaf?

Bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu â deiliaid Tocynnau Gŵyl a chwsmeriaid sydd â thocynnau ar gyfer ein rhaglen yn ystod y dydd neu gyngherddau nos Fercher, nos Iau a nos Sadwrn i gadarnhau eu hopsiynau tocynnau.
Nid yw cwsmeriaid sydd â thocynnau ar gyfer Aled Jones a Russell Watson neu Llanfest yn cael eu heffeithio a dylent gadw eu tocynnau.

Pryd fydd newyddion pellach am y rhaglen ar gyfer Llangollen 2021?

Cadarnheir y manylion ddiwedd y Gwanwyn pan ddisgwylir gwybodaeth bellach am ganllawiau’r Llywodraeth a bydd gennym fwy o eglurder ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni.

Sut mae cael diweddariadau rheolaidd am Llangollen 2021?

Gallwch gofrestru i fod ar ein rhestr bostio, a fydd yn sicrhau eich bod chi’n cael ein diweddariadau ar y cyfle cyntaf. Defnyddiwch y cyfleuster cofrestru ar waelod tudalen Hafan y wefan hon i danysgrifio i’r rhestr. Bydd gwybodaeth bellach hefyd yn cael ei phostio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Os na allaf fod yn bresennol ar y dyddiad aildrefnu yn 2021, a oes gennyf hawl i gael ad-daliad llawn?

Mae gennych hawl i gael ad-daliad tocyn llawn yn ôl i’ch dull talu gwreiddiol (ar gyfer arian parod, siec neu gerdyn sydd wedi dod i ben byddwn yn cysylltu â chi i drefnu opsiynau talu amgen). Fodd bynnag, nodwch, bydd yr ad-daliad am bris y tocyn yn unig gan nad oes modd ad-dalu unrhyw gostau ychwanegol fel tâl postio a ffioedd comisiwn. Mae hyn oherwydd ein bod eisoes wedi talu’r taliadau a godwyd trwy brosesu eich archeb wreiddiol neu bostio eich tocynnau atoch.

Mae gen i docynnau wedi’u harchebu trwy asiant tocynnau (Ticketmaster, Gigantic). Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydwyf angen ad-daliad neu gyfnewid tocyn?

Yr asiant tocynnau fydd yn delio’n uniongyrchol â’r holl docynnau a brynir trwyddynt. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid asiant a byddwn yn eu diweddaru yn llawn ar ddatblygiadau gyda Llangollen 2021.

Rwy’n awyddus i gefnogi Llangollen yn ystod y cyfnod anodd hwn. Sut alla i wneud hyn?

Os ydych mewn sefyllfa i’n cefnogi a’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’r dudalen Rhoddion https://international-eisteddfod.co.uk/make-a-donation/. Byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw gefnogaeth.

Chwilio am wybodaeth am gymryd rhan yn Llangollen? Ewch i’n gwefan ‘Cyfranogwyr’ https://eisteddfodcompetitions.co.uk/