Archifau Categori: Arbennig

Yr Archif Sain

Mae recordiadau sain wedi cael eu gwneud o Eisteddfod Llangollen ers yr ŵyl gyntaf un yn 1947. Yn y rhan o’n Archif sydd ar hyn o bryd yn cael ei gadw ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, mae gennym recordiad o Gôr Ieuenctid Coedpoeth yn canu ‘Robin Ddiog’ yn ystod Eisteddfod 1947. Nid yw ansawdd y sain yn wych, ond am ychydig dros funud, gallwn fynd yn ôl mewn amser, a gwrando ar y grŵp ifanc hwn yn diddanu eu cynulleidfa, sy’n rhoi cymeradwyaeth fyddarol iddynt ar ddiwedd y gân.

Roedd gŵyl wedi’i seilio ar gerddoriaeth yn sicr o geisio dal hanfod yr hyn a oedd yn cael ei berfformio gan y corau, y grwpiau offerynnol a’r unawdwyr a oedd yn cymryd rhan, a chan yr artistiaid a’r cerddorfeydd gwych a wahoddwyd fel gwesteion arbennig i’r Eisteddfod. Mae’r recordiadau cynharaf ar ffurf disgiau 78 rpm, ac fel rheol corau unigol sydd ar y disgiau hyn. Roedd y recordiadau sain hyn yn aml yn cael eu darparu trwy garedigrwydd y BBC o’i darllediadau o Langollen. Mae’r mwyafrif o recordiadau yn Archif yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol yn cynnwys tapiau sain a wnaed o flwyddyn i flwyddyn ym mhob Eisteddfod, ac sy’n gofnod sain gwerthfawr o’r rhai a gymerodd ran ym mhob un o’r cystadlaethau. Rhestrir y rhain fel ‘Recordiadau Sain Swyddogol’ a wnaed ar ran yr Eisteddfod. Mewn blynyddoedd mwy diweddar defnyddiwyd fformatau sain mwy cyfoes, fel y casét sain a’r CD, ac yn aml iawn cafodd y rhain eu gwerthu i’r cyhoedd mewn stondinau ar faes yr Eisteddfod.

Mae rhai o’r recordiadau hyn yn dal i gael eu cadw ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, ond mae’r mwyafrif wedi’u cadw dros y blynyddoedd yn Archif Sir Ddinbych yn Rhuthun. Un o amcanion ein Prosiect Archifo cyfredol yw digideiddio’r recordiadau hyn fel eu bod yn dod yn hygyrch i ymholwyr ac ymchwilwyr o bob cwr o’r byd.

Mae detholiad bychan o recordiadau hwylus eisoes wedi’i wneud, a chrëwyd rhestr chwarae, sydd ar gael i’w chlywed yn y Babell Archifau yn ystod pob Wythnos Eisteddfod. Rydym yn gobeithio adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes, a chreu archif sain a fydd yn cadw llawer o dreftadaeth gerddorol Eisteddfod Llangollen ar gof a chadw i’r dyfodol.

Alan

Alan Tiltman
Bwyllgor Archifau’r Eisteddfod

Archifo’r Gorffennol

Roeddem yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi i gyd yn Eisteddfod eleni a rhannu ein gweledigaeth ar gyfer y prosiect Archifo’r Gorffennol. Gan nad yw hynny’n bosibl yn anffodus, rydym wedi ysgrifennu nifer o flogiau er mwyn creu Pabell Archif rithwir eleni i sôn mwy wrthych am y prosiect.

(rhagor…)

Llangollen Arlein yn cyflwyno neges arbennig gan Dywysog Cymru ynghyd a’r Neges Heddwch Rhyngwladol gyntaf erioed arlein fel rhan o raglen ‘Wythnos yr Eisteddfod’

Y mis diwethaf, lansiodd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ‘Llangollen Arlein’ #cysyllturbyd, sef cynnig digidol i ddod â’i chymuned fyd-eang ynghyd yn dilyn gohirio gŵyl eleni. Yr wythnos nesaf, yn yr hyn a fyddai wedi bod yn ‘Wythnos yr Eisteddfod’, bwriedir darparu rhaglen o weithgareddau arlein i roi blas o’r Eisteddfod Ryngwladol i’r nifer fawr o gyfranogwyr ac ymwelwyr sydd fel arfer yn tyrru bob Gorffennaf i’r dref hardd hon yn Sir Ddinbych.

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

I agor yr wythnos ar ddydd Mawrth y 7fed o Orffennaf, cyflwynir neges arbennig gan noddwr yr Eisteddfod Ryngwladol, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae hyn yn cynnal y berthynas hir rhwng yr Eisteddfod Ryngwladol a Thywysog Cymru, sydd wedi ymweld â’r ŵyl deirgwaith. Mewn digwyddiad cofiadwy yn ystod ei ymweliad diweddaraf yn 2015, cafodd y Tywysog ei annog i ymuno mewn dawns gydag aelodau o dawnswyr Sheerer Punjabi, grŵp bhangra o Nottingham, ar gychwyn Gorymdaith y Cenhedloedd, un o draddodiadau nodedig yr Eisteddfod.

Ar ddydd Iau y 9fed o Orffennaf, fel rhan o ‘Ddiwrnod Heddwch’ traddodiadol yr ŵyl, bydd cynulleidfaoedd arlein yn cael gweld Neges Heddwch Rhyngwladol gyntaf erioed yr Eisteddfod. Prif ran y digwyddiad fydd perfformiad llafar o gerdd gomisiwn arbennig, Harmoni a Heddwch, a ysgrifennwyd gan Mererid Hopwood. Ymhlith y rhai fydd yn cymryd rhan y mae Llywydd yr Eisteddfod Ryngwladol, Terry Waite, ynghyd â phlant o Ysgol Rhostyllen, Ysgol San Silyn Wrecsam ac Ysgol Dinas Bran. Bydd y premiere arlein hefyd yn cyflwyno perfformiad cyntaf darn newydd o gerddoriaeth, wedi’i ganu gan y soprano o Wrecsam, Elan Catrin Parry, gyda geiriau gan Mererid Hopwood a cherddoriaeth gan Edward-Rhys Harry.

Dywed Edward-Rhys Harry, Cyfarwyddwr Artistig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen: “Rydym yn falch iawn o agor yr wythnos ar y dydd Mawrth gyda neges gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Yn draddodiadol dydd Mawrth yr Eisteddfod yw Diwrnod y Plant, felly byddwn yn cynnal première arlein ein Neges Heddwch Diwrnod y Plant bryd hynny, gydag elfennau ohoni‘n cael eu cynnwys hefyd yn ein Neges Heddwch Rhyngwladol ar y dydd Iau.

Dyma’r tro cyntaf erioed i ni wneud unrhyw beth fel hyn ac rydym yn teimlo’n gyffrous iawn i allu rhannu’r neges arlein gyda’n cymuned ryngwladol. Mae wedi bod yn anhygoel cael Mererid Hopwood i greu cerdd newydd i ni sydd wedi crisialu hanfod ein gŵyl, ac rydym wedi ein rhyfeddu gan haelioni pobl eraill sydd wedi rhoi o’u hamser i’n helpu i greu Llangollen Arlein. Rydym yn teimlo’n wylaidd a diolchgar iawn ac yn gobeithio y bydd pobl yn mwynhau cael ‘blas o Langollen’ eleni.”

Bardd o Gymru yw Mererid Hopwood, ac yn 2001 hi oedd y ferch gyntaf erioed i ennill y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, enillodd y Goron yn 2003 a’r Fedal Ryddiaith yn 2008. Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2005. Enillodd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Nes Draw, gategori Barddoniaeth Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2016 a chafodd ei dewis i Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru 2016. Ar hyn o bryd mae’n Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Dros y 4 wythnos ddiwethaf mae pobl wedi bod yn pleidleisio trwy gyfrwng Llangollen.TV dros eu hoff berfformiadau ac eiliadau cofiadwy o’r 25 mlynedd diwethaf, wrth wylio clipiau ffilm yn arddangos perfformwyr o 57 o wahanol wledydd ac ymhell dros 10,000 o gystadleuwyr. Mae degau o filoedd o bobl wedi pleidleisio mewn pum categori a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi’n fyw ar sioe ddyddiol S4C ‘Prynhawn Da!’ yn ogystal ag ar Llangollen TV bob dydd yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn Wythnos Eisteddfod Llangollen 2020 o ddydd Mawrth y 7fed o Orffennaf a dydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf.

Bydd yr wythnos hefyd yn cynnwys Gwobrau Heddychwyr Ifanc, ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), première arlein o Neges Diwrnod y Plant gan Chris Dukes gyda phlant ysgol lleol o Ysgol Bryn Collen, Llangollen ac Ysgol Uwchradd Catholig ac Anglicanaidd St Joseph, Wrecsam, a negeseuon gan gystadleuwyr o bob cwr o’r byd.

Bydd ‘Wythnos Eisteddfod’ yn dod i ben gyda rhaglen ddogfen 90 munud ar S4C am 7.30pm ar ddydd Sul 12fed o Orffennaf, fydd yn bwrw trem yn ôl ar rai o eiliadau mwyaf cofiadwy y 25 mlynedd diwethaf.

*****

Digwyddiadau Allweddol yr Wythnos
Premiere Arlein: Neges Diwrnod y Plant – Dydd Mawrth 7 Gorffennaf am 11am ar y Wefan/YouTube
Gwobrau Heddychwyr Ifanc: Dydd Iau 9 Gorffennaf ar y Wefan
Premiere Arlein: Neges Heddwch Rhyngwladol Dydd Iau 9 Gorffennaf am 11am ar y Wefan/YouTube
Cyhoeddi Enillwyr y Bleidlais Arlein: ar Prynhawn Da S4C, Mawrth-Gwener, 2pm, Llangollen.TV Mawrth-Sadwrn, 2pm
Uchafbwyntiau 2019 – BBC TWO Wales, Dydd Sul 12 Gorffennaf 2020, 6.30pm
Rhaglen Ddogfen Arbennig – ar S4C , Dydd Sul 12 Gorffennaf 2020 am 7.30pm

Am ddim i’w gwylio ar y llwyfannau digidol canlynol

Llangollen.net
Llangollen.TV
YouTube/ Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
S4C/ S4C Clic

Swyddi gwag Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau a diwylliant? Hoffech chi ddefnyddio eich sgiliau a’ch arbenigedd i wneud gwahaniaeth go iawn fel Ymddiriedolwr?

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n bwrdd wrth i ni baratoi i adolygu ar gyfer y dyfodol. Ar yr adeg gyffrous ac allweddol hon, rydym am gryfhau ac arallgyfeirio ein bwrdd, sydd â’r cyfrifoldeb terfynol am gyfeiriad strategol, datblygiad a llywodraethiant ein sefydliad.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer-

Ysgrifennydd y Cwmni – mae hon yn rôl allweddol wrth sicrhau gweithrediad effeithiol y bwrdd a chydymffurfiad â gofynion rheoliadol.

Ymddiriedolwyr – mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan unigolion sydd â phrofiad mewn: Marchnata, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, Datblygu Menter/Busnes, TG/Systemau, Cynllunio Strategol, Technoleg Ddigidol, Rhwydweithiau Rhyngwladol ac Eiriolaeth.

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a chymuned, yn enwedig ceisiadau gan gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig a grwpiau eraill sydd wedi’u tangynrychioli.

I gael rhagor o wybodaeth am y rolau, a sut i wneud cais, ewch – swyddi

Wythnos Gwirfoddolwyr: Pat yr Hat

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnwys stori bob diwrnod gan wirfoddolwr, lle maen nhw’n rhannu eu profiadau o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Pam fy mod i’n gwirfoddoli

Mae fy mhartner a minnau wedi bod yn gwirfoddoli fel stiwardiaid ers 10 mlynedd bellach (dw i’n credu).

Y peth sy’n ein galw ni nôl flwyddyn ar ôl blwyddyn yw’r cyfeillgarwch, y brwdfrydedd, y cyffro, yr heddwch, y llonyddwch a’r ewyllys da rhwng pawb; cynulleidfa, cystadleuwyr, gwirfoddolwyr, staff safle a stondinwyr.

Mae bod yn stiward yn golygu bod yn rhan o dîm go iawn, neu yn Saesneg TEAM (Together Everyone Achieves More)

Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd trwy e-bost gyda llawer o stiwardiaid trwy gydol y flwyddyn, mae rhai ohonynt yn y llun isod.

Volunteer Week

Gan fy mod i’n rhywun reit allblyg rydw i wrth fy modd yn ymwneud efo‘r cyhoedd, ac maen nhw hefyd yn hoffi ychydig o dynnu coes a chwerthin.

Rwyf wedi bod yn gwisgo fy het drawiadol ers 9 mlynedd bellach, mae’n cadw’r haul oddi ar fy mhen moel ac rydw i bellach yn cael fy adnabod ar y safle gan yr enw “Pat yr Hat” mae hyd yn oed Syr Terry yn fy ngalw i wrth yr enw yna...

Pat yr Hat

Pat yr Hat

Rwy’n credu mai fy eiliad mwyaf cofiadwy oedd pan oeddwn ar ddyletswydd y tu mewn i’r babell yn ystod perfformiad gyda’r nos, ac yn eistedd yn y cefn yr oedd teulu gyda gynnwys merch ifanc (18-24 oed) â Syndrom Down’s ac roedd hi’n siglo o gwmpas yn ei sedd yn ysu i ddawnsio. Gyda chaniatâd ei rhieni, mi wnes i fynd â hi i’r cefn ac mi wnaethon ni ddawnsio’n frwd drwy’r noson. Roedd hi wrth ei bodd. Ac roedd y gwenau a gefais gan y gynulleidfa o gwmpas yn dangos cymaint o bleser roedden nhw’n ei gael o weld rhywun mor hapus.

Diolch am y cyfle rydych chi’n ei roi i mi wella fy mywyd.

Pat yr Hat

Patrick Beaumont, Gwirfoddolwr
Stiwardiaid

Oeddech chi’n gwybod fod angen 800 o wirfoddolwyr i lwyfannu Eisteddfod lwyddiannus?

Yn gytûn yn eu hymroddiad i’r ŵyl a’r pethau da y mae’n eu cynrychioli, mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau yn ystod y flwyddyn ac mae llawer yn teithio o bell er mwyn rhoi help llaw yn ystod wythnos yr Eisteddfod. A hoffech chi ymuno â nhw?

Eisteddfod Ryngwladol yn cyhoeddi Llangollen Ar-lein

#CysyllturByd
1 Mehefin – 11 Gorffennaf 2020

Mae’n bleser gan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyhoeddi Llangollen Ar-lein #cysyllturbyd, a fydd ar gael i’w gwylio am ddim rhwng 1 Mehefin ac 11 Gorffennaf, er mwyn sicrhau ein bod yn aros adref gyda’n gilydd ond yn parhau i hyrwyddo cymuned ryngwladol gysylltiedig yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry: “Roedd yn teimlo’n hanfodol ein bod ni’n ceisio dod â’n cymuned fyd-eang ynghyd i rannu cerddoriaeth a dawns ac, wrth gwrs, parhau â’n neges o heddwch a harmoni. Fel arfer ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mi fyddai ein staff a’n gwirfoddolwyr a’r gymuned leol yn gweithio’n gyflym i roi‘r ŵyl ar ei thraed, ac rydym hefyd wedi cael llawer o negeseuon gan gyfranogwyr tramor yn dweud wrthym gymaint y maen nhw’n ein colli ni a phrofiad yr Eisteddfod. Felly mewn rhyw ffordd eleni roeddem eisiau gallu cysylltu a rhannu ar blatfform gwahanol orau ag y gallem.

O heddiw ymlaen (1 Mehefin) gan weithio ar y cyd â’n partneriaid ym myd y cyfryngau, Rondo Media, bydd cynulleidfaoedd yn gallu gwylio cystadlaethau a phleidleisio ar-lein am eu hoff foment ar lwyfan Llangollen.TV. Bydd y deunydd archif yn cael ei gyflwyno mewn pum categori: Corau Cymysg, Siambr ac Ieuenctid; Unawdwyr Lleisiol a Chorau Barbershop; Corau Plant; Grwpiau a Chorau Gwerin; a Dawns Oedolion ac Ieuenctid. Cyhoeddir enillwyr y pleidleisio ym mhob categori yn ddyddiol yn ystod wythnos yr Eisteddfod (7-11 Gorffennaf).

Dywedodd Gareth Williams, Rondo Media, “Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn pori drwy archif yr Eisteddfod, sy’n cynnwys 25 mlynedd o ffilm yn arddangos perfformwyr o 57 o wahanol wledydd, a dros 10,000 o gystadleuwyr. Yn 2019, yn y cyfnod yn arwain at wythnos yr Eisteddfod, mi wnaethon ni gynnal pleidlais ar-lein i ddod o hyd fel Enillydd Pencampwr yr Enillwyr yng nghystadleuaeth Côr y Byd. Profodd hynny’n hynod boblogaidd ac felly roeddem yn gwybod bod awydd ymysg cynulleidfa graidd yr Eisteddfod Ryngwladol am rywbeth tebyg. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gydag S4C ers blynyddoedd lawer i rannu’r Eisteddfod Ryngwladol gyda chynulleidfaoedd y tu hwnt i Llangollen a ledled Cymru. Roeddem yn teimlo bod cyfuno cystadlaethau ar-lein gyda’r rhaglen ddogfen yn ffordd dda o roi profiad Eisteddfod Llangollen ychydig bach yn wahanol yn ystod yr amseroedd anodd hyn.”

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen at gynnwys newydd i ategu’r ffilmiau o’r archif. Mae hyn yn cynnwys Heddwch a Harmoni: Byd gwâr yw ein byd o gân, geiriau’r bardd arobryn, Mererid Hopwood, sy’n canolbwyntio ar egwyddorion sefydlu’r Eisteddfod, sef y nod o ddod â chymunedau rhyngwladol ynghyd mewn heddwch a chytgord.

Dywedodd Edward-Rhys Harry, “Mae llu o weithgareddau yn gysylltiedig â hyn, ar ddydd Mawrth, bydd y Neges Heddwch yn rhoi’r lle canolog i blant a phobl ifanc, felly bydd, i bob pwrpas, yn cymryd lle neges Diwrnod y Plant eleni. Bydd neges dydd Iau yn rhoi lle canolog i amryw o ddigwyddiadau pwysig: neges gan ein Llywydd Terry Waite, y gwaith comisiwn newydd gan Mererid Hopwood, a fydd yn helpu i adrodd hyn, ynghyd â nifer o’n gwirfoddolwyr, plant a chyfranogwyr eraill, a chân o heddwch a gobaith.”

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i’w helpu gyda chydlynedd busnes trwy 2020, gan gynnwys cynllunio a pharatoi ar gyfer digwyddiadau 2021.

Dywedodd y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: “Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn un o ddigwyddiadau mwyaf blaenllaw yr haf yng Nghymru ac rwy’n falch iawn y byddwn yn dal i allu cael profiad o’r ŵyl eleni trwy’r cyfryngau digidol. Mae’r arloesedd a’r creadigrwydd a ddangoswyd gan ein sector digwyddiadau a diwydiannau creadigol wedi bod yn rhagorol – ac mae’n caniatáu i bobl o bob cwr o’r byd ddod at ei gilydd a darparu llwyfan i rannu a dathlu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Mae’r pleidleisio’n agor heddiw ar Llangollen.TV ac yn cau ar 30 Mehefin 2020. Bydd mwy o fanylion y rhaglen a’r digwyddiadau yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

 

Llangollen Ar-lein: noddyd gan

 

Llangollen.TV 2020 : noddyd gan

 

Wythnos y Gwirfoddolwyr: Karen

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnwys stori bob diwrnod gan wirfoddolwr, lle maen nhw’n rhannu eu profiadau o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Atgofion hoff o Pumla a Numle

Atgof sydd wedi aros gyda ni fel teulu ers nifer o flynyddoedd yw pan ddaeth côr o Port Elizabeth yn Ne Affrica i Langollen.

Ychydig ar ôl diwedd cyfnod Apartheid oedd hi pan ddaeth Côr Cantorion Mathews i’r Eisteddfod gan aros gyda theuluoedd yn ardal Johnstown. Enw’r ddwy wraig a oedd yn aros gyda ni oedd Pumla a Numle. Roedd gan Pumla ferch yr un oed â fy merch Kate sef tua 7 oed. Roedd yn ddiddorol tu hwnt clywed am eu bywydau yn eu gwlad eu hunain ond digwyddodd y sioc fwyaf pan oedd Numle a mi yn rhannu hyfrydwch blasus bag o sglodion o’r chippy’ efo’n gilydd. Yn sydyn mi ddechreuodd hi grio. Roeddwn i’n meddwl bod rhywbeth mawr o’i le, ond dywedodd Numle mai hwn oedd y tro cyntaf iddi rannu bwyd gyda pherson gwyn a’i bod hi’n hapus iawn. Fy nhro i oedd hi wedyn i ddechrau crio.

Cafwyd ychydig mwy o eiliadau teimladwy yn ystod yr wythnos ond roedd yn amser gwych. Yn y diwedd, aeth y merched adref gyda phob math o bethau da gan gynnwys dau neu dri tedi i ferch Pumla, dim byd crand, ond roedd y dagrau’n llifo.

Ar ddiwedd eu harhosiad, ymgasglodd yr holl deuluoedd lleol i ddweud ffarwel wrth eu ffrindiau newydd. Caniatawyd i Kate fynd ar y bws i ffarwelio â’r bobl eraill yr oedd hi wedi dod i’w hadnabod yn ystod yr wythnos. Dechreuodd y bws ar ei siwrne, a holais pawb ble roedd Kate? A’r funud nesaf roeddwn i’n brasgamu i lawr y ffordd yn ceisio rhedeg ar ôl y bws!

Does ryfedd fod eu hymweliad yn dal i aros yn y cof!

Karen

Karen Price, Gwirfoddolwr
Pwyllgor Cystadleuwyr

 

Oeddech chi’n gwybod fod angen 800 o wirfoddolwyr i lwyfannu Eisteddfod lwyddiannus?

Yn gytûn yn eu hymroddiad i’r ŵyl a’r pethau da y mae’n eu cynrychioli, mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau yn ystod y flwyddyn ac mae llawer yn teithio o bell er mwyn rhoi help llaw yn ystod wythnos yr Eisteddfod. A hoffech chi ymuno â nhw?