Archifau Categori: Llangollen Online

Archif Llyfr Fflip

Mae’r casgliad hwn o bosteri a ddangosir ym Mhabell Archif yr Eisteddfod rhwng 2016 a 2019 yn rhoi hanes ffeithiol cryno o’r ŵyl. Mae’n seiliedig ar gofnodion sydd wedi’u gwirio. Eleni rydym wedi eu troi’n llyfr fflip y gellir ei weld YMA neu ei lawrlwytho o AMAZON.

Fe welwch linell amser yn adrodd ar y prif newidiadau y mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi mynd drwyddynt, a’r rhesymau am y newidiadau hynny: o fraslun cyntaf y syniad hyd at fyd gwahanol iawn yr 21ain ganrif. Mae’n dweud wrthych am ychydig o’r pynciau y mae’r Eisteddfod yn enwog amdanynt, fel ei harddangosfeydd blodau. Mae’n cynnwys ychydig o’r hyn y mae pobl eraill wedi’i ysgrifennu am yr ŵyl, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Gallwch ddeall newid mawr a fu yn sefyllfa ariannol yr Eisteddfod yn ystod chwyddiant a chyni economaidd y 1970au. Ac mae’n llawn ffotograffau hyfryd.

(rhagor…)

Yr Eisteddfod Ryngwladol Gyntaf 1947: ffilm newyddion Movietone

Mae wyth munud ac ugain eiliad y ffilm hon yn gofnod clyweledol unigryw o’r ŵyl gyntaf yn 1947. Ynddi mi fyddwch yn gweld a chlywed y corau buddugol. Byddwch yn rhannu’r cyffro gyda’r gynulleidfa sy’n llenwi’r babell fawr, a wnaed o gynfas dros ben o’r rhyfel gyda 6000 o seddi wedi’u benthyg o ystafelloedd ysgol, capeli a llefydd eraill o’r ardal. Mae’r Llywydd cyntaf, Mr W. Clayton Russon, yn egluro cysyniad sylfaenol yr Eisteddfod o sut y gall cystadleuaeth gerddorol ryngwladol helpu i hyrwyddo gwell dealltwriaeth a chysylltiadau cyfeillgar rhwng pobl o wahanol genhedloedd. Mae’r cyflwynwyr ar y llwyfan, a fenthycwyd yn 1947 gan yr Eisteddfod Genedlaethol, yn brysur a di-lol, yn union fel y maen nhw yn ein dyddiau ni. (rhagor…)

Cyfarwyddwr a enillodd Oscar yn gwneud ffilm am Eisteddfod Llangollen

Mae “The World Still Sings” yn ffilm ddogfen o Eisteddfod Ryngwladol 1964, ac fe’i cyfarwyddwyd gan Jack Howells a’i chynhyrchu ar y cyd gan gwmni Howells ei hun a Chwmni Esso Petroleum, Ltd. Yn 1962 enillodd Howells wobr Oscar am ei raglen ddogfen ar Dylan Thomas, ac ar adeg ffilm yr Eisteddfod roedd yn gweithio i ITV ar ffilm am Aneurin Bevan. Trwy ddewis ffilmio Eisteddfod Llangollen gosododd yr ŵyl yn gadarn ym mhantheon digwyddiadau eiconig Cymru.

Mae’r teitl yn ymateb i linellau o ddarllediad radio Dylan Thomas ym 1953 am ŵyl Llangollen:

“Are you surprised that people still can dance and sing in a world on its head? The only surprising thing about miracles, however small, is that they sometimes happen.”

(rhagor…)

Yr Archif Sain

Mae recordiadau sain wedi cael eu gwneud o Eisteddfod Llangollen ers yr ŵyl gyntaf un yn 1947. Yn y rhan o’n Archif sydd ar hyn o bryd yn cael ei gadw ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, mae gennym recordiad o Gôr Ieuenctid Coedpoeth yn canu ‘Robin Ddiog’ yn ystod Eisteddfod 1947. Nid yw ansawdd y sain yn wych, ond am ychydig dros funud, gallwn fynd yn ôl mewn amser, a gwrando ar y grŵp ifanc hwn yn diddanu eu cynulleidfa, sy’n rhoi cymeradwyaeth fyddarol iddynt ar ddiwedd y gân. (rhagor…)

Archifo’r Gorffennol

Roeddem yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi i gyd yn Eisteddfod eleni a rhannu ein gweledigaeth ar gyfer y prosiect Archifo’r Gorffennol. Gan nad yw hynny’n bosibl yn anffodus, rydym wedi ysgrifennu nifer o flogiau er mwyn creu Pabell Archif rithwir eleni i sôn mwy wrthych am y prosiect.

(rhagor…)

Llangollen Arlein yn cyflwyno neges arbennig gan Dywysog Cymru ynghyd a’r Neges Heddwch Rhyngwladol gyntaf erioed arlein fel rhan o raglen ‘Wythnos yr Eisteddfod’

Y mis diwethaf, lansiodd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ‘Llangollen Arlein’ #cysyllturbyd, sef cynnig digidol i ddod â’i chymuned fyd-eang ynghyd yn dilyn gohirio gŵyl eleni. Yr wythnos nesaf, yn yr hyn a fyddai wedi bod yn ‘Wythnos yr Eisteddfod’, bwriedir darparu rhaglen o weithgareddau arlein i roi blas o’r Eisteddfod Ryngwladol i’r nifer fawr o gyfranogwyr ac ymwelwyr sydd fel arfer yn tyrru bob Gorffennaf i’r dref hardd hon yn Sir Ddinbych.

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

I agor yr wythnos ar ddydd Mawrth y 7fed o Orffennaf, cyflwynir neges arbennig gan noddwr yr Eisteddfod Ryngwladol, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae hyn yn cynnal y berthynas hir rhwng yr Eisteddfod Ryngwladol a Thywysog Cymru, sydd wedi ymweld â’r ŵyl deirgwaith. Mewn digwyddiad cofiadwy yn ystod ei ymweliad diweddaraf yn 2015, cafodd y Tywysog ei annog i ymuno mewn dawns gydag aelodau o dawnswyr Sheerer Punjabi, grŵp bhangra o Nottingham, ar gychwyn Gorymdaith y Cenhedloedd, un o draddodiadau nodedig yr Eisteddfod.

Ar ddydd Iau y 9fed o Orffennaf, fel rhan o ‘Ddiwrnod Heddwch’ traddodiadol yr ŵyl, bydd cynulleidfaoedd arlein yn cael gweld Neges Heddwch Rhyngwladol gyntaf erioed yr Eisteddfod. Prif ran y digwyddiad fydd perfformiad llafar o gerdd gomisiwn arbennig, Harmoni a Heddwch, a ysgrifennwyd gan Mererid Hopwood. Ymhlith y rhai fydd yn cymryd rhan y mae Llywydd yr Eisteddfod Ryngwladol, Terry Waite, ynghyd â phlant o Ysgol Rhostyllen, Ysgol San Silyn Wrecsam ac Ysgol Dinas Bran. Bydd y premiere arlein hefyd yn cyflwyno perfformiad cyntaf darn newydd o gerddoriaeth, wedi’i ganu gan y soprano o Wrecsam, Elan Catrin Parry, gyda geiriau gan Mererid Hopwood a cherddoriaeth gan Edward-Rhys Harry.

Dywed Edward-Rhys Harry, Cyfarwyddwr Artistig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen: “Rydym yn falch iawn o agor yr wythnos ar y dydd Mawrth gyda neges gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Yn draddodiadol dydd Mawrth yr Eisteddfod yw Diwrnod y Plant, felly byddwn yn cynnal première arlein ein Neges Heddwch Diwrnod y Plant bryd hynny, gydag elfennau ohoni‘n cael eu cynnwys hefyd yn ein Neges Heddwch Rhyngwladol ar y dydd Iau.

Dyma’r tro cyntaf erioed i ni wneud unrhyw beth fel hyn ac rydym yn teimlo’n gyffrous iawn i allu rhannu’r neges arlein gyda’n cymuned ryngwladol. Mae wedi bod yn anhygoel cael Mererid Hopwood i greu cerdd newydd i ni sydd wedi crisialu hanfod ein gŵyl, ac rydym wedi ein rhyfeddu gan haelioni pobl eraill sydd wedi rhoi o’u hamser i’n helpu i greu Llangollen Arlein. Rydym yn teimlo’n wylaidd a diolchgar iawn ac yn gobeithio y bydd pobl yn mwynhau cael ‘blas o Langollen’ eleni.”

Bardd o Gymru yw Mererid Hopwood, ac yn 2001 hi oedd y ferch gyntaf erioed i ennill y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, enillodd y Goron yn 2003 a’r Fedal Ryddiaith yn 2008. Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2005. Enillodd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Nes Draw, gategori Barddoniaeth Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2016 a chafodd ei dewis i Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru 2016. Ar hyn o bryd mae’n Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Dros y 4 wythnos ddiwethaf mae pobl wedi bod yn pleidleisio trwy gyfrwng Llangollen.TV dros eu hoff berfformiadau ac eiliadau cofiadwy o’r 25 mlynedd diwethaf, wrth wylio clipiau ffilm yn arddangos perfformwyr o 57 o wahanol wledydd ac ymhell dros 10,000 o gystadleuwyr. Mae degau o filoedd o bobl wedi pleidleisio mewn pum categori a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi’n fyw ar sioe ddyddiol S4C ‘Prynhawn Da!’ yn ogystal ag ar Llangollen TV bob dydd yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn Wythnos Eisteddfod Llangollen 2020 o ddydd Mawrth y 7fed o Orffennaf a dydd Sadwrn yr 11eg o Orffennaf.

Bydd yr wythnos hefyd yn cynnwys Gwobrau Heddychwyr Ifanc, ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), première arlein o Neges Diwrnod y Plant gan Chris Dukes gyda phlant ysgol lleol o Ysgol Bryn Collen, Llangollen ac Ysgol Uwchradd Catholig ac Anglicanaidd St Joseph, Wrecsam, a negeseuon gan gystadleuwyr o bob cwr o’r byd.

Bydd ‘Wythnos Eisteddfod’ yn dod i ben gyda rhaglen ddogfen 90 munud ar S4C am 7.30pm ar ddydd Sul 12fed o Orffennaf, fydd yn bwrw trem yn ôl ar rai o eiliadau mwyaf cofiadwy y 25 mlynedd diwethaf.

*****

Digwyddiadau Allweddol yr Wythnos
Premiere Arlein: Neges Diwrnod y Plant – Dydd Mawrth 7 Gorffennaf am 11am ar y Wefan/YouTube
Gwobrau Heddychwyr Ifanc: Dydd Iau 9 Gorffennaf ar y Wefan
Premiere Arlein: Neges Heddwch Rhyngwladol Dydd Iau 9 Gorffennaf am 11am ar y Wefan/YouTube
Cyhoeddi Enillwyr y Bleidlais Arlein: ar Prynhawn Da S4C, Mawrth-Gwener, 2pm, Llangollen.TV Mawrth-Sadwrn, 2pm
Uchafbwyntiau 2019 – BBC TWO Wales, Dydd Sul 12 Gorffennaf 2020, 6.30pm
Rhaglen Ddogfen Arbennig – ar S4C , Dydd Sul 12 Gorffennaf 2020 am 7.30pm

Am ddim i’w gwylio ar y llwyfannau digidol canlynol

Llangollen.net
Llangollen.TV
YouTube/ Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
S4C/ S4C Clic

Eisteddfod Ryngwladol yn cyhoeddi Llangollen Ar-lein

#CysyllturByd
1 Mehefin – 11 Gorffennaf 2020

Mae’n bleser gan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyhoeddi Llangollen Ar-lein #cysyllturbyd, a fydd ar gael i’w gwylio am ddim rhwng 1 Mehefin ac 11 Gorffennaf, er mwyn sicrhau ein bod yn aros adref gyda’n gilydd ond yn parhau i hyrwyddo cymuned ryngwladol gysylltiedig yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry: “Roedd yn teimlo’n hanfodol ein bod ni’n ceisio dod â’n cymuned fyd-eang ynghyd i rannu cerddoriaeth a dawns ac, wrth gwrs, parhau â’n neges o heddwch a harmoni. Fel arfer ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mi fyddai ein staff a’n gwirfoddolwyr a’r gymuned leol yn gweithio’n gyflym i roi‘r ŵyl ar ei thraed, ac rydym hefyd wedi cael llawer o negeseuon gan gyfranogwyr tramor yn dweud wrthym gymaint y maen nhw’n ein colli ni a phrofiad yr Eisteddfod. Felly mewn rhyw ffordd eleni roeddem eisiau gallu cysylltu a rhannu ar blatfform gwahanol orau ag y gallem.

O heddiw ymlaen (1 Mehefin) gan weithio ar y cyd â’n partneriaid ym myd y cyfryngau, Rondo Media, bydd cynulleidfaoedd yn gallu gwylio cystadlaethau a phleidleisio ar-lein am eu hoff foment ar lwyfan Llangollen.TV. Bydd y deunydd archif yn cael ei gyflwyno mewn pum categori: Corau Cymysg, Siambr ac Ieuenctid; Unawdwyr Lleisiol a Chorau Barbershop; Corau Plant; Grwpiau a Chorau Gwerin; a Dawns Oedolion ac Ieuenctid. Cyhoeddir enillwyr y pleidleisio ym mhob categori yn ddyddiol yn ystod wythnos yr Eisteddfod (7-11 Gorffennaf).

Dywedodd Gareth Williams, Rondo Media, “Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn pori drwy archif yr Eisteddfod, sy’n cynnwys 25 mlynedd o ffilm yn arddangos perfformwyr o 57 o wahanol wledydd, a dros 10,000 o gystadleuwyr. Yn 2019, yn y cyfnod yn arwain at wythnos yr Eisteddfod, mi wnaethon ni gynnal pleidlais ar-lein i ddod o hyd fel Enillydd Pencampwr yr Enillwyr yng nghystadleuaeth Côr y Byd. Profodd hynny’n hynod boblogaidd ac felly roeddem yn gwybod bod awydd ymysg cynulleidfa graidd yr Eisteddfod Ryngwladol am rywbeth tebyg. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gydag S4C ers blynyddoedd lawer i rannu’r Eisteddfod Ryngwladol gyda chynulleidfaoedd y tu hwnt i Llangollen a ledled Cymru. Roeddem yn teimlo bod cyfuno cystadlaethau ar-lein gyda’r rhaglen ddogfen yn ffordd dda o roi profiad Eisteddfod Llangollen ychydig bach yn wahanol yn ystod yr amseroedd anodd hyn.”

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen at gynnwys newydd i ategu’r ffilmiau o’r archif. Mae hyn yn cynnwys Heddwch a Harmoni: Byd gwâr yw ein byd o gân, geiriau’r bardd arobryn, Mererid Hopwood, sy’n canolbwyntio ar egwyddorion sefydlu’r Eisteddfod, sef y nod o ddod â chymunedau rhyngwladol ynghyd mewn heddwch a chytgord.

Dywedodd Edward-Rhys Harry, “Mae llu o weithgareddau yn gysylltiedig â hyn, ar ddydd Mawrth, bydd y Neges Heddwch yn rhoi’r lle canolog i blant a phobl ifanc, felly bydd, i bob pwrpas, yn cymryd lle neges Diwrnod y Plant eleni. Bydd neges dydd Iau yn rhoi lle canolog i amryw o ddigwyddiadau pwysig: neges gan ein Llywydd Terry Waite, y gwaith comisiwn newydd gan Mererid Hopwood, a fydd yn helpu i adrodd hyn, ynghyd â nifer o’n gwirfoddolwyr, plant a chyfranogwyr eraill, a chân o heddwch a gobaith.”

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i’w helpu gyda chydlynedd busnes trwy 2020, gan gynnwys cynllunio a pharatoi ar gyfer digwyddiadau 2021.

Dywedodd y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: “Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn un o ddigwyddiadau mwyaf blaenllaw yr haf yng Nghymru ac rwy’n falch iawn y byddwn yn dal i allu cael profiad o’r ŵyl eleni trwy’r cyfryngau digidol. Mae’r arloesedd a’r creadigrwydd a ddangoswyd gan ein sector digwyddiadau a diwydiannau creadigol wedi bod yn rhagorol – ac mae’n caniatáu i bobl o bob cwr o’r byd ddod at ei gilydd a darparu llwyfan i rannu a dathlu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Mae’r pleidleisio’n agor heddiw ar Llangollen.TV ac yn cau ar 30 Mehefin 2020. Bydd mwy o fanylion y rhaglen a’r digwyddiadau yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

 

Llangollen Ar-lein: noddyd gan

 

Llangollen.TV 2020 : noddyd gan