Adolygiad o Ddefnydd Arwyddair

Yn dilyn cryn ystyriaeth o ymateb y cyhoedd, mae’r Bwrdd wedi pleidleisio i barhau i ddefnyddio arwyddair T. Gwynn Jones. Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i drafodaeth gyhoeddus yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod arwyddair yr Eisteddfod yn adlewyrchu’r byd rydym yn byw ynddo heddiw a’r byd rydym am fyw ynddo yfory.

Wrth drafod ein hagwedd at iaith fel sefydliad, ac wrth i ni ddatblygu Polisi Iaith Gymraeg newydd (fydd yn cael ei rannu’n fuan), credwn fod angen ystyried llawer o leisiau gwahanol, a chwestiynu sut mae iaith yn parhau i esblygu.

Hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi cyfrannu’n adeiladol at y drafodaeth ystyrlon hon; mae’r dadleuon wedi’u gwneud yn rymus iawn, ar y naill ochr, i gadw arwyddair presennol yr Eisteddfod, ac ar yr ochr arall, i gomisiynu barddoniaeth newydd. Er mwyn sicrhau fod y neges yn glir i’n cynulleidfaoedd ar draws y byd, bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg yr arwyddair yn ymddangos ochr yn ochr â’u gilydd lle bynnag y bo modd.

Ein ffocws nawr yw cynnal Eisteddfod a fydd yn dod â chymunedau o bedwar ban byd ynghyd, mewn dathliad llawen o rym cerddoriaeth a dawns i greu dealltwriaeth a harmoni.