Cwestiynau Cyffredin Llangollen 2020

Cwestiynau Cyffredin

Isod mae Cwestiynau Cyffredin ynghylch Llangollen 2020.

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth am y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu gohirio 74ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf 2020. Rydym yn awr yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid a’n hartistiaid i aildrefnu ar gyfer Llangollen 2021.

Darllenwch y datganiad llawn yma.

1 ) A fydd Llangollen 2020 yn mynd yn ei blaen ym mis Gorffennaf?

Na fydd, yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth am yr haint Coronafeirws, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi ei gohirio tan fis Gorffennaf 2021.

2 ) Mae gennyf docynnau ar gyfer Llangollen 2020, sut ddylwn i gysylltu â chi i gael ad-daliad/aildrefnu?

Bydd aelodau o’n tîm bach mewn cysylltiad â chi dros yr wythnosau nesaf i roi cyngor ar y camau nesaf, ad-daliadau neu’r opsiynau ar gyfer aildrefnu. Peidiwch â phoeni os na fyddwch chi’n clywed gennym ar unwaith, oherwydd mae angen i ni gysylltu gyda miloedd o bobl felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. Byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol gyda chi dros y ffôn neu drwy e-bost. Os collwch yr alwad, byddwn yn cysylltu â chi eto.

3 ) Os na allaf wneud y dyddiad wedi’i aildrefnu yn 2021, a oes gen i hawl i gael ad-daliad?

Mae gennych hawl i gael ad-daliad llawn o bris eich tocyn yn ôl i’ch dull talu gwreiddiol (yn achos arian parod, siec neu gardiau sydd wedi dod i ben byddwn yn cysylltu â chi i drefnu opsiynau talu amgen). Fodd bynnag, nodwch, bydd yr ad-daliad am bris y tocyn yn unig gan nad oes modd ad-dalu unrhyw gostau ychwanegol fel postio a ffioedd comisiwn. Mae hyn oherwydd ein bod eisoes wedi talu’r taliadau a godwyd trwy brosesu’ch archeb wreiddiol neu bostio’ch tocynnau allan.

4 ) Nid wyf wedi clywed gennych eto, pryd ddylwn i ddisgwyl i chi gysylltu â mi?

Rydym yn cysylltu â chwsmeriaid yr effeithir arnynt trwy e-bost neu dros y ffôn i gynghori ar y camau nesaf, ad-daliadau neu’r opsiynau aildrefnu. Os gwnaethoch chi roi eich cyfeiriad e-bost i ni wrth archebu ac os nad ydych wedi derbyn e-bost gennym eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich ffolder sothach / sbam. Oherwydd y nifer uchel o ymholiadau, rydym yn annog cwsmeriaid i beidio â chysylltu â ni ond byddwn mewn cysylltiad cyn gynted ag y bo modd a byddwn yn ymdrechu i ddarparu’r gwasanaeth cwsmeriaid mwyaf effeithlon posib.

5 ) Sut gallaf ddangos fy nghefnogaeth i Eisteddfod Llangollen?

Fel sefydliad dielw ac elusen gofrestredig, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dibynnu ar werthu tocynnau am gyfran fawr o’n hincwm. Mae ein sector yn wynebu amseroedd ansicr i’r dyfodol. Yr un peth y mae eleni wedi’i ddysgu i ni yw pa mor ansefydlog y gall ansicrwydd fod, ansicrwydd ynghylch ein diogelwch, ein hiechyd a’n diogelwch ariannol. Byddwn nawr yn wynebu dwy flynedd o gostau gweinyddol ar gyfer un Eisteddfod felly gofynnwn i’n cynulleidfaoedd, os ydych chi’n gallu – i ystyried cyfrannu pris eich tocyn, trefnu cyfraniad rheolaidd neu gyfraniad ariannol arall. Galwch ddarganfod mwy am wneud cyfraniad yma.

6 ) Beth fydd y dyddiadau ar gyfer 2021?

Cynhelir yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen nesaf rhwng y 6ed a’r 11eg o Orffennaf 2021.

7 ) Rwy’n gystadleuydd / cymryd rhan, sut mae darganfod mwy am aildrefnu fy nghynlluniau?

Mae ein Swyddfa Gerdd yn gweithio’n galed i gysylltu â phawb a rhoi gwybod iddynt am ein sefyllfa bresennol. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon mewn perthynas â 2021 yn dilyn trafodaethau pellach dros yr wythnosau nesaf.

8 ) Rwy’n artist sydd â threfniant i berfformio ar y llwyfannau allanol, a fyddaf yn gallu perfformio y flwyddyn nesaf?

Mae ein Swyddfa Gerdd yn gweithio’n galed i gysylltu â phawb a rhoi gwybod iddynt am ein sefyllfa bresennol. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon mewn perthynas â 2021 yn dilyn trafodaethau pellach dros yr wythnosau nesaf.

9 ) Rwy’n wirfoddolwr, a fydd yna gyfarfodydd pwyllgor yn y dyfodol agos?

Na fydd, mae pob cyfarfod wedi’i ganslo oni hysbysir yn wahanol ac mae’r swyddfa bellach wedi cau gyda staff yn gweithio o bell. Os oes angen i chi gysylltu ag aelod o’r staff, dylech anfon ebost atynt yn uniongyrchol.

10 ) Rwyf wedi archebu tocynnau trwy asiant docynnau (Ticketmaster, Gigantic) pwy fydd yn cysylltu â mi ynghylch ad-daliad neu gyfnewid?

Mae’r holl docynnau a brynir trwy asiantau yn cael eu delio efo trwy’r asiantau. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid a dylech dderbyn nodyn gan asiantau perthnasol yn eich hysbysu o’r gohirio a’r camau nesaf.