Rheolwr newydd i ŵyl eiconig

Cyn-gyfreithwraig o Gaer yw’r person newydd sy’n gyfrifol am y gwaith o redeg un o wyliau cerddorol mwyaf eiconig y Deyrnas Unedig.

 

Mae Sian Eagar wedi ymgymryd â swydd newydd Rheolwr Gweithrediadau gŵyl nodedig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen sy’n cael ei llwyfannu yn y dref fechan yn Sir Ddinbych am y 70ain tro ym mis Gorffennaf eleni.

Bydd Sian, sy’n byw yn Boughton, Caer, yn camu i’r swydd ar ôl 25 mlynedd fel un o’r fyddin o wirfoddolwyr sydd wedi helpu i redeg y digwyddiad ers 1947.

Un o’r gwirfoddolwyr hynny oedd ei thaid, Dr Gwilym Benjamin, meddyg teulu yn Llangollen ac un o sylfaenwyr yr ŵyl a gododd o lwch yr Ail Ryfel Byd, gyda’r nod o hyrwyddo heddwch a chyfeillgarwch rhyngwladol.

Mae’r cyn-arbenigwraig ar drawsgludo gyda chwmni cyfreithiol Russell and Russell o ddinas Caer yn dod yn wreiddiol o Weston Rhyn, ger Croesoswallt, ac mae ei mam, Ann, yn dal i wirfoddoli gyda’r Eisteddfod.

Bu Sian yn Ysgrifennydd Cwmni’r Eisteddfod am ddwy flynedd. Swydd wirfoddol oedd honno, ond erbyn hyn fel swyddog cyflogedig hi fydd yn gyfrifol am redeg Swyddfa’r Eisteddfod o ddydd i ddydd, ynghyd â chydlynu gwaith swyddogion, staff a’r fyddin o wirfoddolwyr gweithgar sy’n cynorthwyo’r Eisteddfod.

Llangollen International music Eisteddfod ... Pictured is Sian Eagar.

Sian Eagar, newly appointed Operations Manager at the Llangollen International Musical Eisteddfod.

Dywedodd: “Os yw’ bwrdd yn gwneud penderfyniad fy nhasg i fydd ei roi ar waith a gwneud i bethau ddigwydd.

“Mae’n deg dweud bod gen i wybodaeth ymarferol dda ynglŷn â sut mae’r cyfan yn gweithredu gan fy mod wedi bod yn wirfoddolwr ers pan oeddwn i’n 12 oed, ac wedi tyfu i fyny gyda’r Eisteddfod.

 

 

 

“Mae yn fy ngwaed. Roedd nain a taid, mam a dad, fy modryb a fy ewythr i gyd yn wirfoddolwyr. Mae fy mam yn dal i fod ar y pwyllgor blodau a bu fy ewythr, Gareth Benjamin, yn rheolwr llwyfan am flynyddoedd lawer.

“Un o fy atgofion cynharaf yw eistedd yn nhŷ taid a nain yn Llangollen yn aros i mam a dad ddod yn ôl o un o gyngherddau’r Eisteddfod.

“Cyn i’r Pafiliwn gael ei adeiladu, rwy’n cofio mai mewn pabell enfawr oedd yr ŵyl yn cael ei chynnal ac fel plant roeddem yn arfer eistedd ar y glaswellt yn yr eiliau.

“Roeddwn bob amser yn hoffi’r dawnsio oherwydd y wledd o liw a sioe ac roeddwn yn arfer gofyn i’r cystadleuwyr am eu llofnod.

“Roeddwn yn negesydd gyda’r bobl cerddoriaeth a llwyfannu ac yna ar un adeg bûm yn helpu yn y siop recordiau lle’r oeddent yn arfer gwerthu casetiau sain o berfformiadau’r cystadleuwyr.”

“Mae’r Eisteddfod wedi bod yn rhan mor bwysig o fy mywyd ac wedi arwain at amrywiaeth eang o brofiadau diwylliannol na fyddwn i byth wedi eu cael fel arall.

“Pan feddyliwch chi am yr artistiaid gwych rydym wedi eu cael yma, ac sy’n parhau i ddod a gweld yr ymdrech fawr y mae’r cystadleuwyr yn ei wneud dim ond i gyrraedd yma a’r trafferthion maen nhw wedi eu hwynebu.

“Y llynedd cawsom bobl yn teithio yma o Nepal ar ôl y ddaeargryn drychinebus ac rwy’n cofio pobl o wledydd y Balcanau a oedd yn ymarfer ar gyfer yr ŵyl tra’n cael eu bomio ac yn dal yn awyddus i ddod yma.”

 

Bellach mae Sian wedi rhoi’r gorau i’r gyfraith ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr her newydd sydd o’i blaen ac meddai: “Rwyf wedi bod yn gwneud gradd astudiaethau busnes rhan amser drwy’r Brifysgol Agored a fydd gobeithio yn help i mi yn fy swydd newydd.

 

“Rwy’n gobeithio fod gen i rywfaint o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau a sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a gwella.
“Yr her fwyaf yw sicrhau bod pobl yn gwybod ac yn deall perthnasedd neges yr Eisteddfod,ei bod yn hyrwyddo

Llangollen International music Eisteddfod ... Pictured is Sian Eagar.

Llangollen International music Eisteddfod … Pictured is Sian Eagar.

heddwch a chytgord ac nad yw’n ddigwyddiad Cymreig ond yn ddathliad o amrywiaeth diwylliannol byd-eang.

 

“Nid lleoliad cyngerdd yn unig ydan ni. Mae yna neges y tu ôl i’r hyn rydym yn ceisio ei wneud ac mae’n ymwneud â heddwch a chytgord a dealltwriaeth ac mae hynny’n fwy gwir nag erioed o ystyried y trafferthion sydd yn y byd.”

Mewn newid i’r amserlen bydd dydd Gwener hefyd yn gweld Gorymdaith y Cenhedloedd, dan arweiniad Llywydd yr Eisteddfod, Terry Waite a fydd yn symud o’i ddydd Mawrth arferol oherwydd bod disgwyl torfeydd mwy a rhagor o gystadleuwyr i ddod i’r Eisteddfod.

Mae tocynnau ar gyfer cyngherddau’r Eisteddfod eleni, fydd yn cychwyn ar ddydd Mawrth, 5 Gorffennaf, eisoes yn gwerthu’n dda, yn enwedig y tocynnau ar gyfer y noson agoriadol pryd bydd y seren ddawnus Katherine Jenkins yn cychwyn ei rhaglen trwy ganu Carmen gan Bizet gyda’r tenor Americanaidd Noah Stewart.

Dydd Mercher fydd Diwrnod Rhyngwladol y Plant a bydd yn cynnwys cystadlaethau corawl a dawns a hefyd cystadleuaeth newydd yr unawd dan 16 oed a bydd y cyngerdd gyda’r nos yn rhoi llwyfan i Leisiau Theatr Gerdd.

Bydd y digymar Bryn Terfel yn serennu yng Nghyngerdd Gala y 70ain Eisteddfod ar y nos Iau. Tra bydd gweithgareddau dydd Iau yn cynnwys coroni Côr Plant y Byd.

Bydd dydd Gwener yn dathlu Rhythmau’r Byd ac yn wledd o gerddoriaeth a dawns gan y goreuon o gystadleuwyr rhyngwladol yr Eisteddfod gan gyrraedd uchafbwynt gyda chystadleuaeth Pencampwyr Dawns y Byd gyda’r hwyr.

Bydd y cyngerdd yn agor gyda Swae Carnifal y Caribî, yn cael ei ddilyn gan y neges Heddwch Ryngwladol yn cael ei thraddodi gan Theatr yr Ifanc, Rhosllannerchrugog.

Mewn newid i’r amserlen bydd dydd Gwener hefyd yn gweld Gorymdaith y Cenhedloedd, dan arweiniad Llywydd yr Eisteddfod, Terry Waite a fydd yn symud o’i ddydd Mawrth arferol oherwydd bod disgwyl torfeydd mwy a rhagor o gystadleuwyr i ddod i’r Eisteddfod.

Neilltuir dydd Sadwrn i’r prif gorau a bydd yn cloi gyda chystadleuaeth Côr y Byd am Dlws Pavarotti, cyn i’r Eisteddfod ymlacio’n llwyr yn y Llanfest ar y dydd Sul cyn y cyngerdd terfynol cofiadwy.