Gohebydd rhyfel profiadol yn dweud bod gŵyl yn cynnig gobaith mewn byd tywyll

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn taflu golau disglair gobeithiol yn erbyn tywyllwch yr oes hon.

Dyma oedd neges allweddol Martin Bell OBE, gohebydd rhyfel profiadol a chyn-wleidydd, yn ei araith o’r prif lwyfan fel un o Arlywyddion y Dydd yn yr ŵyl.

Daeth Mr Bell yn enwog fel y Dyn yn y Siwt Wen am ei fod yn arfer gwisgo felly, a bu’n sôn am ei bryderon am effaith y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn ddiweddar yn y refferendwm ym Mhrydain.

Dywedodd: “Rwy’n pryderu am y rhaniadau yn y wlad sydd wedi dod i’r golwg yn ystod y refferendwm – rhaniadau rhwng dinasoedd a chefn gwlad a rhwng hen ac ifanc.

Ac roedd yn pwysleisio: “Mae’n rhaid i ni adfer ein hunain ar ôl yr ymgyrch hon.”

Fe soniodd Mr Bell am y blynyddoedd hir y bu’n gohebu ar ryfeloedd, gan ennill gwobrau am ei waith ar y teledu. Roedd wedi dechrau gyda’r gwrthdaro yn Nigeria yn 1966 a mynd ymlaen i gynnwys cyfnodau mewn gwahanol lefydd helbulus o gwmpas y byd, yn cynnwys Vietnam, y Dwyrain Canol, Angola a Zimbabwe.

Fe soniodd am ei brofiadau ei hun mewn perthynas ag adroddiad Ymchwiliad Chilcott i ran Prydain yn y rhyfel yn Irac, a ddaeth allan yn ddiweddar. Dywedodd Mr Bell wrth y gynulleidfa: “Rwy’n credu na allwn fforddio ystyried rhyfel fel dewis o ran polisi, a rhaid i ni ei weld fel y dewis olaf un mewn argyfwng.”

Gan barhau i drafod rhyfel, fe soniodd am y digwyddiadau yr wythnos ddiwethaf i gofnodi canmlwyddiant Brwydr y Somme yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dywedodd mai honno oedd y frwydr ddrutaf yn hanes Byddin Prydain, a thalodd deyrnged i’r beirdd rhyfel, Siegfried Sassoon a Wilfred Owen oedd, yn ôl beth ddywedodd ef, wedi newid am byth ein barn am ryfel.

Gan droi at yr Eisteddfod, dywedodd bod: “Y gwahaniaeth rhwng yr anghytgord yn ein gwleidyddiaeth a’r cytgord yn ein cerddoriaeth yn amlwg iawn yn y fan hon ar yr adeg hon.

“Rydym ar hyn o bryd yn byw yn y cyfnod mwyaf peryglus i’r byd ers adeg argyfwng taflegrau Ciwba yn 1962, felly mae angen i ni dangos mai pobl, fel ein gilydd, ydym ni, a deall bod gennym ni’r gallu i fod yn dda.”

Ac roedd yn pwysleisio: “Mae angen i ni gael iaith y bydd pawb yn ei deall, ac mae gennym ni iaith felly yn y gerddoriaeth sy’n codi o’r dyffryn hwn.

Y gohebydd rhyfel profiadol Martin Bell gyda Noddwr yr Eisteddfod, Terry Waite

Y gohebydd rhyfel profiadol Martin Bell gyda Noddwr yr Eisteddfod, Terry Waite

“Mewn adeg o dywyllwch fel sydd ar hyn o bryd, mae’r ŵyl fawr hon yn disgleirio fel goleuni i roi gobaith i bobl.”

Mae Mr Bell yn llysgennad UNICEF i Brydain, a chafodd wahoddiad i ddod yn Llywydd y Dydd i’r Eisteddfod gan ei gyfaill ers blynyddoedd lawer, Terry Waite. Terry ydi’r dyn sydd wedi gwasanaethu hiraf fel llywydd i’r Eisteddfod, a bu’n garcharor yn Beirut, yn cael ei gadw mewn cell laith dan ddaear am 1,763 o ddyddiau ofnadwy.

Mae Mr Bell wedi gwasanaethu fel Aelod Seneddol annibynnol am un tymor, ar ôl cael ei ethol yn 1997, a dywedodd bod y gwahoddiad i fod yn Llywydd y Dydd yn “anrhydedd o ddifri”.

Dywedodd: “Fy nghyfaill Terry Waite wnaeth ofyn i mi’r flwyddyn ddiwethaf i ystyried y rôl.”

“Rwyf wedi bod yn gyfaill i Terry am amser maith iawn, ac wrth gwrs mae o’n dod yn wreiddiol o Swydd Caer, y sir roeddwn i’n ei chynrychioli fel Aelod Seneddol.

“Mae Terry Waite yn ddyn rhyfeddol, a byddwn ein dau’n arfer mynd i ŵyl yn Norfolk ar yr un pryd bob blwyddyn.

“Mae’n hynod o beth fod gŵyl Llangollen yn dathlu 70 mlynedd eleni.

“Mae’n ysbrydoliaeth bendant mai gweledigaeth wreiddiol yr Eisteddfod oedd hyrwyddo heddwch a chytgord, a’i bod yn dechrau gyda neges o heddwch.”