Archifau Categori: Gwirfoddolwyr

Wythnos Gwirfoddolwyr: Pat yr Hat

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnwys stori bob diwrnod gan wirfoddolwr, lle maen nhw’n rhannu eu profiadau o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Pam fy mod i’n gwirfoddoli

Mae fy mhartner a minnau wedi bod yn gwirfoddoli fel stiwardiaid ers 10 mlynedd bellach (dw i’n credu).

Y peth sy’n ein galw ni nôl flwyddyn ar ôl blwyddyn yw’r cyfeillgarwch, y brwdfrydedd, y cyffro, yr heddwch, y llonyddwch a’r ewyllys da rhwng pawb; cynulleidfa, cystadleuwyr, gwirfoddolwyr, staff safle a stondinwyr.

Mae bod yn stiward yn golygu bod yn rhan o dîm go iawn, neu yn Saesneg TEAM (Together Everyone Achieves More)

Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd trwy e-bost gyda llawer o stiwardiaid trwy gydol y flwyddyn, mae rhai ohonynt yn y llun isod.

Volunteer Week

Gan fy mod i’n rhywun reit allblyg rydw i wrth fy modd yn ymwneud efo‘r cyhoedd, ac maen nhw hefyd yn hoffi ychydig o dynnu coes a chwerthin.

Rwyf wedi bod yn gwisgo fy het drawiadol ers 9 mlynedd bellach, mae’n cadw’r haul oddi ar fy mhen moel ac rydw i bellach yn cael fy adnabod ar y safle gan yr enw “Pat yr Hat” mae hyd yn oed Syr Terry yn fy ngalw i wrth yr enw yna...

Pat yr Hat

Pat yr Hat

Rwy’n credu mai fy eiliad mwyaf cofiadwy oedd pan oeddwn ar ddyletswydd y tu mewn i’r babell yn ystod perfformiad gyda’r nos, ac yn eistedd yn y cefn yr oedd teulu gyda gynnwys merch ifanc (18-24 oed) â Syndrom Down’s ac roedd hi’n siglo o gwmpas yn ei sedd yn ysu i ddawnsio. Gyda chaniatâd ei rhieni, mi wnes i fynd â hi i’r cefn ac mi wnaethon ni ddawnsio’n frwd drwy’r noson. Roedd hi wrth ei bodd. Ac roedd y gwenau a gefais gan y gynulleidfa o gwmpas yn dangos cymaint o bleser roedden nhw’n ei gael o weld rhywun mor hapus.

Diolch am y cyfle rydych chi’n ei roi i mi wella fy mywyd.

Pat yr Hat

Patrick Beaumont, Gwirfoddolwr
Stiwardiaid

Oeddech chi’n gwybod fod angen 800 o wirfoddolwyr i lwyfannu Eisteddfod lwyddiannus?

Yn gytûn yn eu hymroddiad i’r ŵyl a’r pethau da y mae’n eu cynrychioli, mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau yn ystod y flwyddyn ac mae llawer yn teithio o bell er mwyn rhoi help llaw yn ystod wythnos yr Eisteddfod. A hoffech chi ymuno â nhw?

Wythnos y Gwirfoddolwyr: Karen

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnwys stori bob diwrnod gan wirfoddolwr, lle maen nhw’n rhannu eu profiadau o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Atgofion hoff o Pumla a Numle

Atgof sydd wedi aros gyda ni fel teulu ers nifer o flynyddoedd yw pan ddaeth côr o Port Elizabeth yn Ne Affrica i Langollen.

Ychydig ar ôl diwedd cyfnod Apartheid oedd hi pan ddaeth Côr Cantorion Mathews i’r Eisteddfod gan aros gyda theuluoedd yn ardal Johnstown. Enw’r ddwy wraig a oedd yn aros gyda ni oedd Pumla a Numle. Roedd gan Pumla ferch yr un oed â fy merch Kate sef tua 7 oed. Roedd yn ddiddorol tu hwnt clywed am eu bywydau yn eu gwlad eu hunain ond digwyddodd y sioc fwyaf pan oedd Numle a mi yn rhannu hyfrydwch blasus bag o sglodion o’r chippy’ efo’n gilydd. Yn sydyn mi ddechreuodd hi grio. Roeddwn i’n meddwl bod rhywbeth mawr o’i le, ond dywedodd Numle mai hwn oedd y tro cyntaf iddi rannu bwyd gyda pherson gwyn a’i bod hi’n hapus iawn. Fy nhro i oedd hi wedyn i ddechrau crio.

Cafwyd ychydig mwy o eiliadau teimladwy yn ystod yr wythnos ond roedd yn amser gwych. Yn y diwedd, aeth y merched adref gyda phob math o bethau da gan gynnwys dau neu dri tedi i ferch Pumla, dim byd crand, ond roedd y dagrau’n llifo.

Ar ddiwedd eu harhosiad, ymgasglodd yr holl deuluoedd lleol i ddweud ffarwel wrth eu ffrindiau newydd. Caniatawyd i Kate fynd ar y bws i ffarwelio â’r bobl eraill yr oedd hi wedi dod i’w hadnabod yn ystod yr wythnos. Dechreuodd y bws ar ei siwrne, a holais pawb ble roedd Kate? A’r funud nesaf roeddwn i’n brasgamu i lawr y ffordd yn ceisio rhedeg ar ôl y bws!

Does ryfedd fod eu hymweliad yn dal i aros yn y cof!

Karen

Karen Price, Gwirfoddolwr
Pwyllgor Cystadleuwyr

 

Oeddech chi’n gwybod fod angen 800 o wirfoddolwyr i lwyfannu Eisteddfod lwyddiannus?

Yn gytûn yn eu hymroddiad i’r ŵyl a’r pethau da y mae’n eu cynrychioli, mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau yn ystod y flwyddyn ac mae llawer yn teithio o bell er mwyn rhoi help llaw yn ystod wythnos yr Eisteddfod. A hoffech chi ymuno â nhw?