Eisteddfod Llangollen yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Seremoni Arbennig

Fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cynnal digwyddiad Gŵyl Ddewi ar thema ryngwladol ddydd Gwener 1af Mawrth, er mwyn codi arian i gynorthwyo cystadleuwyr o dramor i deithio i’r ŵyl.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cerdd yn ŵyl, Dr Edward-Rhys Harry: “Bwriad y digwyddiad Gŵyl Ddewi yw helpu cyllido’r bwrsari sy’n sicrhau ein bod yn medru croesawu cymaint o gystadleuwyr rhyngwladol ac sy’n bosib i Langollen fis Gorffennaf. Mae’n wych gweld perfformwyr lleol mor dalentog yn rhoi eu hamser i gefnogi’r achos.

“Digwyddiad traddodiadol fydd hwn yn bendant, fydd hefyd yn esgus perffaith i ddathlu diwylliant Cymreig ac amrywioldeb rhyngwladol.”

Fe fydd y Gymanfa Ganu draddodiadol, lle bydd y gynulleidfa yn cyd-ganu emynau, yn cael ei arwain gan Leigh Mason o Gôr Meibion Froncysyllte, ond fe fydd yn cynnwys elfen ryngwladol ychwanegol yn ogystal ag eitemau cerddorol gan Fand Pres Llangollen a Chantorion James Lambert.

Cyn-gadeirydd Eisteddfod Llangollen, Gethin Davies, fydd Meistr y Seremonïau ac mae disgwyl iddo rannu negeseuon o gefnogaeth gan gystadleuwyr rhyngwladol yr ŵyl, yn ogystal â Llywydd yr Ŵyl a’r dyngarwr, Terry Waite CBE.

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn ddiwrnod sydd wrth galon nifer o Gymry. Ar y diwrnod cyntaf o fis Mawrth, mae trigolion mewn pentrefi a threfi ar hyd a lled y wlad, yn ogystal â Chymunedau Cymreig o bedwar ban byd, yn dathlu bywyd y nawddsant trwy gynnal sawl digwyddiad arbennig sy’n adlewyrchu hanes a diwylliant Cymru.

Yn ôl Cadeirydd Eisteddfod Llangollen, Dr Rhys Davies: “Wedi cyfnod prysur ond cyffrous iawn yn Eisteddfod Llangollen, wrth i ni gyhoeddi ein lein-yp llawn ar gyfer 2019 a rhoi’r tocynnau cyntaf ar werth, rydym yn edrych ymlaen at gynnal a rhoi ein stamp ein hunain ar y traddodiad cenedlaethol yma.

“Rydym yn hynod falch o’r lein-yp eleni a bydd ein digwyddiad Gŵyl Ddewi yn ffordd arall o ddod a phobl at ei gilydd i fod yn rhan o ddathliad cerddorol, sef prif nod yr Eisteddfod. Disgwylir iddi fod yn noson benigamp”.

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y dathliad Dydd Gŵyl Dewi o Swyddfa Docynnau’r Eisteddfod trwy alw 01978 862001 neu eu prynu o Ganolfan Gwybodaeth Ymwelwyr yn Llangollen. £5 yw cost tocyn, sy’n cynnwys mynediad, rhaglen a lluniaeth ysgafn.

Cynhelir y digwyddiad am 7 yr hwyr yn Eglwys St Collen, Llangollen, gyda chroeso cynnes i bawb.