Plymouth yw “Prifddinas Caredigrwydd” y DU

Y ddinas porthladd yn cael ei henwi fel lle mwyaf caredig y wlad, ond mae ymchwil yn dangos bod pobl Prydain yn credu nad yw pobl mor garedig ag oeddent ddegawd yn ôl.

Mae pobl o Plymouth yn cyflawni gweithredoedd da yn amlach nag unrhyw le arall yn y DU, ond mae pobl ar draws Prydain yn credu ein bod ni’n llai caredig fel gwlad nag yr oeddem 10 mlynedd yn ôl.

Dangosodd yr arolwg, a gomisiynwyd gan ŵyl heddwch rhyngwladol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i nodi Diwrnod Caredigrwydd y Byd [dydd Llun 13eg o Dachwedd] bod 83% o bobl ar draws y wlad hefyd yn credu bod cyflawni gweithred dda yn effeithio’n gadarnhaol ar eu hiechyd meddwl. Roedd dros hanner y merched a holwyd yn cytuno bod gwneud rhywbeth caredig yn hwb i hapusrwydd, dim ond traean o ddynion oedd yn credu hynny.

Yn ôl yr ymchwil, mae’r Prydeiniwr cyffredin yn cyflawni naw gweithred garedig bob mis, gyda 55% yn honni eu bod wedi cyflawni gweithred dda o fewn 24 awr i gwblhau’r arolwg. Dywedodd 7% eu bod yn cyflawni 31 neu fwy o weithredoedd da bob mis – mwy nag un y dydd!

Er gwaethaf hyn, fodd bynnag, dim ond 7% o bobl Prydain a ddywedodd eu bod yn teimlo bod pobl yn fwy caredig heddiw na degawd yn ôl, gyda 44% yn dweud eu bod yn teimlo bod pobl bellach yn LLAI caredig nag o’r blaen.

Datgelwyd mai Cenhedlaeth y Mileniwm (18 – 34 oed) oedd y rhai lleiaf anhunanol gyda 45% yn cyfaddef eu bod yn cyflawni gweithred garedig neu weithred dda oherwydd eu bod yn credu y byddai rhywbeth da yn digwydd iddynt yn sgil hynny. Y bobl dros 55 oedd y grŵp mwyaf anhunanol, gyda dim ond 11% yn disgwyl cael unrhyw beth yn ôl o’u gweithredoedd da.

Er bod Plymouth wedi gorffen ar frig y tabl caredigrwydd, gyda phobl yn y rhanbarth yn cyflawni 11 gweithred garedig bob mis ar gyfartaledd, roedd Caerdydd yn dynn ar ei sodlau, ynghyd â Llundain a Manceinion, lle’r oedd trigolion ar gyfartaledd yn cyflawni 10 gweithred dda bob mis (rhestr lawn isod).

Cafodd Southampton ei henwi fel y ddinas leiaf caredig, gyda’r trigolion ond yn cyflawni 8 gweithred garedig yr un bob mis, tra bod Llundain yn cael ei datgelu fel y ddinas leiaf anhunanol, gyda thraean o’r ymatebwyr (33%) yn cyflawni gweithredoedd da er mwyn cael arian neu fudd yn sgil hynny.

O ran y gweithredoedd caredig sy’n ein gwneud ni i deimlo’n well, gwrando ar rywun ddaeth i’r brig, ond roedd yna wahaniaethau trawiadol rhwng y rhywiau.

Er bod y ddau ryw yn rhoi pwysigrwydd mawr i roi canmoliaeth (oedd yn ail ar y ddwy restr), roedd merched yn teimlo bod gwrando ar rywun yn gwneud iddynt deimlo’n hapus, tra bod dynion yn teimlo mai gwneud i rywun chwerthin oedd yn gwneud iddynt deimlo hapusaf (nodir y rhestrau llawn isod).

Yn ogystal â gweithredoedd da bychain a syml, datgelodd yr arolwg gymaint y mae rhai Prydeinwyr wedi ei wneud er mwyn ceisio gofalu am eraill, gyda gweithredoedd caredig anhygoel yn cynnwys rhoi nwyddau ‘supermarket sweep’ i gymydog a oedd newydd gael ei ddiswyddo neu yrru 100 milltir i sicrhau y gallai dieithryn fod gyda rhiant oedd yn marw, i dalu ffioedd dysgu plentyn cymydog a hyd yn oed peryglu eu bywydau eu hunain i achub rhywun arall.

Dywedodd Dr Rhys Davies, Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen: “Mae’r ymchwil hwn yn dangos, er bod pobl ledled y wlad yn cyflawni gwithred garedig ac yn dangos ewyllys da bob dydd, nid ydym yn dathlu’r pethau bychain hyn ddigon ac o ganlyniad rydym yn credu ein bod ni’n llai caredig fel gwlad. Ein gobaith yw y bydd yr ymchwil yma’n help i dynnu sylw at yr ysbryd o ewyllys da a’r ymdeimlad o ofalu am ein gilydd sydd wrth wraidd ein gŵyl ac yn amlwg ar draws y wlad.”

Mae’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol wedi cael ei chynnal yn nhref Llangollen bob blwyddyn ers 1947. Lansiwyd y dathliad o gerddoriaeth, dawns a heddwch i wella clwyfau’r Ail Ryfel Byd ar draws Ewrop ac erbyn hyn mae’n croesawu tua 4,000 o berfformwyr a chynifer â 50,000 o ymwelwyr i’r Pafiliwn Rhyngwladol a’r maes a’r llwyfannau cyfagos bob mis Gorffennaf. Mae’r ŵyl yn dod â pherfformwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd i ganu a dawnsio mewn cyfuniad unigryw o gystadlu, perfformio a heddwch a chyfeillgarwch rhyngwladol.

10 Uchaf Mannau Mwyaf Caredig y DU

 1. Plymouth
 2. Caerdydd
 3. Llundain
 4. Manceinion
 5. Norwich
 6. Belffast
 7. Caeredin
 8. Leeds
 9. Birmingham
 10. Caerlŷr

10 Uchaf gweithredoedd caredig sy’n ein gwneud ni’n hapus

 1. Gwrando ar rywun
 2. Rhoi canmoliaeth
 3. Gwneud i rywun chwerthin
 4. Cofleidio
 5. Gwenu ar rywun
 6. Rhoi anrheg annisgwyl
 7. Ildio sedd i rywun
 8. Rhoi eitemau nad ydym eu hangen i elusen
 9. Helpu i gario neges siopa
 10. Rhoi arian

Pump Uchaf gweithredoedd caredig sy’n gwneud dynion yn hapus

 1. Gwneud i rywun chwerthin
 2. Rhoi canmoliaeth
 3. Gwrando ar rywun
 4. Ildio sedd i rywun
 5. Cofleidio

Pump Uchaf gweithredoedd caredig sy’n gwneud merched yn hapus

 1. Gwrando ar rywun
 2. Rhoi canmoliaeth
 3. Gwenu ar rywun
 4. Cofleidio
 5. Rhoi anrheg annisgwyl

I gael mwy o wybodaeth am yr holl gystadlaethau neu i ymgeisio ar wefan cystadleuwyr yr Eisteddfod ewch i: http://eisteddfodcompetitions.co.uk/