Prosiect Cynhwysiad yn dychwelyd er mwyn ‘Creu Tonnau’ ar gyfer 2017

Mae Eisteddfod Llangollen yn dathlu naw blynedd o’i Phrosiect Cynhwysiad drwy gomisiynu darn newydd i’w berfformio ac enwebiad am Wobr fawreddog Celfyddydau a Busnes Cymru.

Bydd y prosiect, sy’n hyrwyddo undod, amrywiaeth a hygyrchedd i bawb, yn dychwelyd i brif lwyfan yr ŵyl ddydd Mercher 5ed o Orffennaf gyda darn newydd, wedi’i gomisiynu’n arbennig o’r enw Creu Tonnau.

Yn cael ei berfformio gan The KIM Choir o Dreffynnon, SCOPE Flamenco Group o Gaer, WISP Dance Club o’r Wyddgrug ac Amigos y Gymuned o Wrecsam, mae Creu Tonnau yn canolbwyntio ar emosiwn rhydd y môr a sut y gallai gysylltu pobl o wahanol gefndiroedd o lan i lan. Fe’i hysgrifennwyd gan y bardd Aled Lewis Evans gyda mewnbwn gan aelodau o’r pedwar grŵp.

Mae’r grwpiau’n cynrychioli cymysgedd amrywiol o’r gymuned leol ac ni fyddent fel arfer yn cael y cyfle i berfformio mewn digwyddiad fel yr Eisteddfod. Mae’r grwpiau i gyd wedi goresgyn heriau gwahanol i fod yn rhan o’r prosiect, fel dysgu i ganu mewn côr am y tro cyntaf, canu  mewn ail iaith ac mae gan aelodau amrywiaeth o anableddau corfforol, anghenion dysgu arbennig a materion iechyd meddwl, a bydd myfyrwyr o Brifysgol Caer yn ymuno â nhw fel cynorthwywyr dawns yn ogystal â phedwarawd llinynnol o Brifysgol Bangor.

Wedi ymrwymo i hyrwyddo cynhwysiad ac amrywiaeth yn y celfyddydau perfformio, mae ScottishPower Foundation, a ariannodd prosiect Fel Un y llynedd, wedi’u cynnwys ar y rhestr fer yn y categori Cymunedol yng Ngwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru, sy’n cael eu cynnal ddydd Gwener 23 Mehefin – dau ddiwrnod yn unig cyn ymarfer terfynol y prosiect cyfredol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cerddorol Eisteddfod Llangollen, Eilir Owen Griffiths: “Mae hyrwyddo cyfleoedd i bawb a lleihau anghydraddoldeb o ran cyfleoedd yn graidd i ethos yr Eisteddfod Ryngwladol, yn ogystal â bod yn rhywbeth rwyf yn hynod angerddol amdano. Dyna pam mae’r Prosiect Cynhwysiad mor agos at fy nghalon.

“Diolch i gefnogaeth ac arian parhaol ScottishPower Foundation mae’r Prosiect Cynhwysiad wedi gallu parhau ei waith da a galluogi pobl o bob llwybr bywyd i berfformio ar lwyfan yr Eisteddfod.

“Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda phobl angerddol, gweithgar a thalentog ac mae ein henwebiad am y wobr yn destament i hyn. O ystyried yr ymarfer diweddar, sef y tro cyntaf i’r grwpiau i gyd ddod ynghyd; nid yw eleni’n eithriad i’r rheol honno.

“Mae enwi ScottishPower Foundation ar restr fer Gwobr Gymunedol Celfyddydau a Busnes Cymru yn fraint anhygoel i Eisteddfod Llangollen.”

Ychwanegodd Ann McKechin Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr ScottishPower Foundation: “Mae ScottishPower Foundation wedi ymrwymo i gefnogi’r Celfyddydau a Diwylliant ac ar ddathliad pen-blwydd 70 Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen rydym yn falch iawn o ariannu Creu Tonnau.

“Mae’r prosiect wedi dod â grwp ynghyd gydag ystod amrywiol o alluoedd a byddant yn perfformio’r darn a gomisiynwyd yn arbennig, a hynny ar brif lwyfan yr ŵyl.”

Cyfansoddwyd Creu Tonnau gan Owain Llwyd, ac mae’r perfformiad wedi cael ei goreograffu gan Angharad Harrop, gyda Leslie Churchill Ward fel Cyd-lynydd Artistig.

Yn siarad am ei rhan yn y Prosiect Cynhwysiad, dywedodd Leslie: “Rwyf wedi bod yn rhan o’r Prosiect Cynhwysiad ers 2010 pan gefais y fraint o gael fy ngwahodd i gymryd rhan gan Christine Dukes, un o sylfaenwyr y prosiect. Fe wnes syrthio mewn cariad ar unwaith gydag Eisteddfod Llangollen.

“Mae dod â phobl ynghyd drwy gerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio’n rhywbeth rwyf yn teimlo’n angerddol iawn amdano ac mae gweithio gyda chymaint o grwpiau talentog ac ysbrydoledig bob amser yn uchafbwynt pendant i fy mlwyddyn.

“Gyda chymorth gan yr Eisteddfod Ryngwladol a ScottishPower Foundation, mae’r prosiect wedi tyfu’n fwy bob blwyddyn.

“Eleni, yn ogystal â gallu comisiynu cerddoriaeth ar gyfer ein perfformwyr, rydym hefyd wedi gallu croesawu cerddorion byw ar y llwyfan i gyfeilio i ni. Rwyf yn edrych ymlaen yn arw i weld ymateb y gynulleidfa i berfformiadau teimladwy ein cyfranogwyr – rwyf yn gwybod y byddant dan deimlad.”

 Dewch i gyfarfod Perfformwyr Prosiect Cynhwysiad 2017…

KIM Choir

Mae’r KIM Choir yn rhan o sefydliad gwirfoddol KIM, sy’n cynnig gweithgareddau grwp i ferched sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi gydag iechyd meddwl gwael. Mae’r sefydliad yn annog ei aelodau i gydnabod eu sgiliau a’u cryfderau drwy gefnogaeth gadarnhaol a pharhaus, ac yn helpu unigolion i wella o amrywiaeth o faterion iechyd meddwl ac yn eu helpu i ail-integreiddio i’w cymunedau.

SCOPE Flamenco Group

Mae’r SCOPE Flamenco Group yn grwp o oedolion gydag amrywiaeth o anableddau sy’n cyfarfod yn wythnosol yn Blacon yng Nghaer i ddawnsio’r Flamenco a chwarae rhythmau Flamenco, gan ddod â grwp amrywiol o bobl at ei gilydd.

WISP Dance Club

Mae WISP Dance Club yn cyfarfod yn wythnosol yn yr Wyddgrug i fwynhau dawns a symud gyda ffrindiau ac i amlygu sgiliau pob un o’i aelodau. Gan weithio gyda phobl ifanc gydag amrywiaeth o anghenion dysgu arbennig neu anawsterau dysgu, mae WISP Dance Club yn creu ac yn perfformio dawnsfeydd ar draws Gogledd Orllewin a gogledd Cymru.

Amigos y Gymuned

Gan weithio’n agos gyda’r gymuned Portiwgaleg yn Wrecsam ac aelodau o Hafal, sefydliad sy’n gweithio gydag unigolion sy’n gwella o faterion iechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd, nod Amigos y Gymuned yw integreiddio ei aelodau’n llawn gyda’r gymuned leol drwy ddysgu’r iaith Gymraeg, gweithgareddau cymdeithasol a sgiliau bywyd.

Am ragor o wybodaeth neu i brynu tocyn ar gyfer 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, gan gynnwys y perfformiad cyntaf erioed o Creu Tonnau, cliciwch yma.