Yr ymgyrchydd nodedig dros heddwch Terry Waite yn dadorchuddio plac ar safle Eisteddfod gyntaf Llangollen

Ar ddiwrnod cyntaf 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen hanesyddol, dadorchuddiodd ei lywydd, sef yr ymgyrchydd heddwch nodedig, Terry Waite blac ar y maes lle cynhaliwyd yr ŵyl am y tro cyntaf.

Llwyfannwyd Eisteddfod 1947 ar beth yw cae chwarae Ysgol Dinas Brân yn Llangollen erbyn hyn. Ei nod oedd helpu lleddfu creithiau’r Ail Ryfel Byd a orffennodd dim ond ddwy flynedd yng nghynt.

Cafodd ei gynnal yno am y degawd nesaf hyd nes i’r ŵyl haf flynyddol symud i’r Pafiliwn Rhyngwladol hynod fodern newydd a gafodd ei godi’n arbennig ym Mhenddol gerllaw.

Er mwyn nodi pen-blwydd yr ŵyl, sy’n rhedeg drwy’r wythnos tan ddydd Sul, yn 70 oed, dadorchuddiwyd plac coffau ar yr hen safle gan Mr Waite.

Yng ngwir ysbryd y ddealltwriaeth ryngwladol y mae’r Eisteddfod yn enwog amdani, cafodd ei helpu gan y llysgennad heddwch o Albania, Fitim Mimari, oedd yn gwneud ymweliad arbennig â’r ŵyl.

Ac er mawr syndod, croesawyd y cysylltiadau agos gydag Ysgol Dinas Brân, pan alwodd Mr Waite ar un o’i disgyblion ieuengaf i roi help llaw wrth dynnu’r faner genedlaethol oddi ar y plac newydd.

Rhoddwyd y darn o lechen Gymreig hardd yn dwyn yr arysgrif yn arbennig gan Ogofau Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog. Saif ar blinth o dywodfaen Rhosymedre a wnaeth un tro ffurfio rhan o waliau Ysbyty Bwthyn newydd ei ddymchwel Llangollen. Rhoddwyd hwnnw ar y cyd gan gwmnïau Cynfen o Ddinbych a K&C Construction o Fae Cinmel, sy’n adeiladu tai cymdeithasol ar y safle.

Gan fod prosiect y plac wedi cael cymorth ariannol gan Gyngor Tref Llangollen, roedd y Maer lleol Mike Adams ymhlith y cynulliad mawr o bobl bwysig iawn a wyliodd y seremoni ochr yn ochr â channoedd o blant yn chwifio baneri o Ysgol Dinas Brân a dwy ysgol gynradd y dref, Ysgol y Gwernant ac Ysgol Bryn Collen.

Dywedodd Dr Rhys Davies, cadeirydd yr Eisteddfod: “Syniad y seremoni heddiw yw nid yn unig cofio’r ffaith fod Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol gyntaf Llangollen wedi’i chynnal yma ar y cae hwn, ond hefyd er mwyn codi ymwybyddiaeth o arwyddocâd y safle, yn enwedig i ddisgyblion Ysgol Dinas Brân a fydd yn pasio’r plac hwn ddwywaith y dydd ar eu ffordd i’r bws ysgol.”

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Terry Waite is pictured with guests and pupils from Dinas Bran High school unveiling a plaque to mark the site where the Eisteddfod first took place in 1947.

Cychwynnwyd y seremoni dadorchuddio gyda ffanffer dyrchafol gan ensemble pres yr ysgol ei hun a chafwyd rhagor o gerddoriaeth gan ferched côr Bishop Anstey High School o Port of Spain yn Nhrinidad a ganodd ddwy gân fel rhagarweiniad i’w hymddangosiad yng nghystadlaethau cerddorol yr Eisteddfod yn nes ymlaen yn yr wythnos.

Cyn dadorchuddio’r plac, dywedodd Terry Waite a dreuliodd bedair blynedd fel gwystl grŵp o frawychwyr o’r Dwyrain Canol: “Rydym wedi bod yn cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf a Brwydr y Somme eleni, lle cafodd bron i 20,000 o filwyr Prydain a’r Gymanwlad eu lladd mewn un diwrnod yn unig.

“Dyna gost rhyfela, ond mae rhyfeloedd yn parhau i ddinistrio bywydau, eiddo a heddwch hyd heddiw.

“Efallai y bydd rhai’n dweud ein bod ni bellach yn rhan o drydydd rhyfel byd ond un o fath gwahanol lle gall gweithredoedd terfysgol ddigwydd mewn unrhyw ran o’r byd gan achosi anhrefn llwyr i fywydau’r bobl sy’n cael eu heffeithio ganddynt.

“Cofiwn yn y seremoni hon am bobl Llangollen a oedd yn benderfynol, yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, i ddefnyddio pa bynnag roddion oedd ganddynt i hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ymhlith pobl o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau.

“Dros y blynyddoedd, mae cerddoriaeth wedi dod â phobl at ei gilydd ac wedi cael effaith ddofn ymhell y tu hwnt i ffiniau Llangollen.

Ychwanegodd: “Fy neges i i’r bobl ifanc fan hyn yw credu mewn heddwch a pheidio â chredu nad oes dim y gallwch ei wneud i’w gyflawni.

“Mae’r bobl o’r ardal gymharol fach hon o Gymru wedi cael effaith o gwmpas y byd.”

Chwiliodd Mr Waite am un o’r plant ysgol ieuengaf oedd yn gwylio ac fe’i gwahoddwyd i ymuno yn y dadorchuddio.

Yn ddiweddarach, dywedodd y ferch a ddewiswyd, sef Alyssa Nash, 11 oed o’r Waun, sydd ym mlwyddyn chwech yn Ysgol Dinas Brân: “Cefais sioc ei fod wedi fy newis i o flaen y lleill.

Llangollen International Musical Eisteddfod 2016. Terry Waite is pictured with guests and pupils from Dinas Bran High school unveiling a plaque to mark the site where the Eisteddfod first took place in 1947.

“Roedd hi ychydig yn frawychus cael fy enw wedi’i alw allan o flaen pawb ond mae’n rhywbeth na fydda i fyth yn anghofio.”

Ymhlith y dorf oedd yn gwylio oedd Les Potts, 84 oed o Langollen a oedd yn yr Eisteddfod gyntaf ym 1947 fel gwirfoddolwr ifanc.

Dywedodd: “Roedd hi’n wych gweld y plac yn cael ei ddadorchuddio.

“Roeddwn i yn yr Eisteddfod gyntaf honno gyda’m tad, Robert, a oedd hefyd yn un o’r gwirfoddolwyr cyntaf.

“Roeddwn i’n gweithio fel rhyw fath o was bach, yn mynd â negeseuon o gwmpas y maes gan nad oedd unrhyw ffonau i’w cael bryd hynny.

“Gweithiais ar y gât allanol hefyd. Roeddem yn defnyddio stamp rwber i farcio breichiau’r bobl oedd yn mynd i mewn ac allan. Roedd hynny cyn i rai o’r gwragedd gwyno fod yr inc yn dod i ffwrdd ar eu ffrogiau a bu’n rhaid i ni ddechrau cyhoeddi tocynnau ystafell gotiau yn lle hynny.

Yn ogystal, roedd Mavis Evans o Langollen yno, sydd heb golli Eisteddfod  ers iddi fynychu’n ferch ysgol 15 oed ym 1947. Dywedodd: “Roedd hi mor gyffrous bryd hynny i weld y coetsis a’r siarabangau’n cyrraedd a’r trenau dan eu sang o gantorion a dawnswyr.

Rydw i wedi byw yn Llangollen erioed ac felly rydw i wedi bod yn rhan o bethau erioed ac roedd fy nhad yn warantwr i’r Eisteddfod gyntaf rhag ofn y byddai’n methu ond diolch byth, wnaeth hi ddim ac mae wedi mynd o nerth i nerth.

“Roedd hi dipyn yn llai bryd hynny ond roedd hi’r un mor gyffrous ac rydym yn dal mor frwdfrydig ag erioed. Tyfodd fy nheulu i fyny gydag ef ac mae pob un ohonom wedi bod yn wirfoddolwyr ac rwy’n dal i gael fy nhocynnau bob blwyddyn.

“Rwy’n dal i gofio’r Eisteddfod gyntaf a chôr o Awstria’n canu’r Blue Danube ac ar ôl hynny rwy’n cofio’r côr plant Almaeneg a’r Happy Wanderer a Dylan Thomas yn eu galw’n ‘angylion gyda phlethi’.”