Archifau Categori: Arbennig

Katherine fydd Carmen

Datgelwyd mai’r seren canu clasurol Katherine Jenkins OBE fydd prif atyniad Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen y flwyddyn nesaf.
Dywed y mezzo soprano dawnus, ei bod hi’n falch iawn o gael dychwelyd i’r ŵyl eiconig am y tro cyntaf ers ei hymddangosiad diwethaf yn 2010.
Bydd cynulleidfa noson agoriadol Eisteddfod 2016 yn cael mwynhau Katherine yn canu mewn fersiwn cyngerdd o opera Georges Bizet, Carmen, sef hanes cwymp Don José, milwr naïf sy’n cael ei hudo gan y Sipsi danllyd.
(rhagor…)

Diwedd cyfnod wrth i un o hoelion wyth yr Eisteddfod gamu lawr ar ôl 64 mlynedd

Yr wythnos hon bydd yr unig gadeirydd sydd wedi gwasanaethu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am ddau dymor yn camu i lawr, gan ddod â chysylltiad 64 mlynedd gyda’r digwyddiad mawr i ben.
Dechreuodd Gethin Davies fel gwerthwr rhaglen 12 oed yn 1951 ac mae hefyd wedi bod yn dywysydd ac ysgrifennydd yr ŵyl, yn ogystal â chadeirydd o 1992 i 2003 ac o 2013 i eleni.
(rhagor…)

Arddangos car clasurol yn yr Eisteddfod a ddefnyddir i helpu pobl â dementia

Mae car clasurol sydd wedi cael gweddnewidiad papur arbennig, yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng i helpu pobl sy’n byw gyda dementia.
Gellir gweld y cerbyd salŵn Daf 44 1975 prin, sy’n eiddo i’r artist llawrydd Carol Hanson, yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr wythnos hon fel rhan o brosiect dwy flynedd o’r enw Dementia a Dychymyg sy’n ceisio helpu pobl i ymdopi â’r cyflwr mewn ffordd weledol, hwyliog.
(rhagor…)

Millie un o wirfoddolwyr yr Eisteddfod yn ennill gwobr ffotograffiaeth o fri

Mae gwirfoddolwr yn ei harddegau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol o fri sy’n cael ei rhedeg gan y Sunday Times.
Bydd ffotograff buddugol Millie Adams Davies, o Langollen, yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod ble mae hi wedi bod yn wirfoddolwr ers oedd yn 11 oed.
Enillodd y ferch 19 oed gystadleuaeth y Sunday Times ar gyfer ffotograffwyr amatur gyda ffotograff o’r enw Merched sy’n Ciniawa, a dynnwyd yn La Paz yn ystod ei theithiau trwy Dde America y llynedd, ac sydd eisoes wedi ymddangos ar dudalennau’r papur newydd.
Mae’n dipyn o gamp i Millie, a fagwyd yn sŵn a sain yr Eisteddfod – mae ei rhieni yn ddeiliaid tocynnau tymor a’i thad Dr Rhys Davies, sy’n feddyg teulu lleol wedi ymddeol, yw is-gadeirydd presennol yr ŵyl.
Unwaith yr oedd Millie yn ddigon hen i gymryd rhan ei hun, neidiodd at y cyfle i ymuno â’r 800 o wirfoddolwyr sy’n sicrhau bod y wledd gerddorol yn rhedeg yn esmwyth bob blwyddyn.
Dywedodd: “Rwyf wedi mynd i’r Eisteddfod bob blwyddyn o fy mywyd. Mae’r ŵyl ar garreg ein drws ac roedd Mam a Dad bob amser yn mynd â fi i’r ŵyl felly unwaith oeddwn yn 11 oed, roeddwn eisiau ymuno fel gwirfoddolwr.
“Roeddwn yn dywysydd yn fy mlwyddyn gyntaf ac yna ymunais â’r pwyllgor blodau a dw i wedi bod yn helpu byth ers hynny.”
Yn y blynyddoedd ers hynny gadawodd Millie Ysgol Y Gwernant, a chwblhau ei haddysg uwchradd yn Neuadd Moreton, gan gymryd blwyddyn allan i deithio cyn dechrau astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
Treuliodd Millie llawer o’r flwyddyn ddiwethaf yn Ne America. Dechreuodd drwy ymweld â’i brawd a oedd yn byw yn Chile ar y pryd ac yna mynd ymlaen i dreulio saith mis yn yr ardal.
Meddai: “Mi wnes i aros gyda fy mrawd dros y Nadolig ac yna mynd ymlaen i Santiago i wneud cwrs Sbaeneg am fis.
“Ar ôl hynny mi wnes i ymuno â phrosiect cadwraeth ym Mheriw a threulio bron i dri mis yno yn mynd ar drywydd ieir bach yr haf a dal madfallod mewn rhannau anghysbell o’r goedwig law, y gallech ond eu cyrraedd mewn cwch.
“Roedd yn brofiad anhygoel a hollol wahanol. Ar ôl hynny mi wnes i ychydig mwy o deithio drwy Bolifia, yr Ariannin ac yn ôl i Chile.”
Yn ystod ei hanturiaethau tynnodd Millie filoedd o ffotograffau ac fe gafodd un ohonynt ei gyhoeddi yn y Sunday Times yr wythnos diwethaf.
Meddai: “Roeddwn yn darllen yr adran teithio yn y papur, fel rwyf bob amser yn gwneud, a gwelais eitem yn sôn am y gystadleuaeth ffotograffig yma. Roeddwn wedi cymryd cymaint o luniau ar fy nheithau, ond fy hoff un oedd grŵp o ferched yn Bolifia yn eistedd ar risiau Eglwys Gadeiriol San Francisco yn La Paz, felly mi wnes anfon y llun i mewn.
“Cefais e-bost ar ddiwedd yr wythnos yn dweud mai fi oedd enillydd yr wythnos honno ac y byddwn i’n derbyn £250 mewn talebau i’w gwario ar offer ffotograffig.”
Mae hyn yn newyddion da i Millie gan fod ei chamera ffyddlon wedi cael sawl ergyd ar ei theithiau, wrth iddi fynd i dywod-fyrddio, mwynhau ymladd mwd, ei ollwng ar lwybr Machu Picchu a’i orchuddio mewn tywod dro ar ôl tro.
Bellach bydd yn gallu prynu un newydd, ac mae Millie eisoes yn cynllunio ei theithiau yr haf hwn ar draws Ewrop, unwaith y bydd wedi gorffen ei nawfed blwyddyn fel un o selogion yr Eisteddfod Ryngwladol.
Unwaith eto, mae hi wedi helpu i drefnu’r gosodiadau blodau ger y llwyfan y mae’r ŵyl yn enwog amdanynt, yn ogystal â gwerthu bwnseidi a basgedi o flodau.
Dywedodd Millie: “Rydw i wir yn mwynhau hyn. Rwy’n neilltuo amser arbennig i wneud hyn bob blwyddyn ac rydych bob amser yn cyfarfod â’r un bobl unwaith eto sydd yn hyfryd.
“Mae’n amser da iawn i ymarfer fy Nghymraeg hefyd gan fy mod yn arfer bod yn rhugl pan oeddwn i’n fach ond rwyf wedi mynd mymryn yn rhydlyd erbyn hyn.”
Dros y blynyddoedd wrth weithio tu ôl y llenni ym mhrif ddigwyddiad cerddorol gogledd Cymru mae Millie wedi taro ar draws pob math o enwogion.
Meddai: “Mae llawer o bobl yn hoffi dod draw i’r babell flodau, felly galwch gael pob math o sgyrsiau ar hap gyda phobl reit enwog fel Terry Waite a phobl o’r teledu.
“Ar un adeg roedd rhaid i mi fynd ar y llwyfan i gyflwyno tusw i Syr Willard White a oedd yn brofiad hynod o cŵl, ac fe ges i brynu ffrog newydd ar gyfer yr achlysur hefyd!”
Er gwaethaf ei hangerdd am gerddoriaeth, mae Millie wedi dilyn yn ôl traed ei rhieni ac mae hi newydd gwblhau ei blwyddyn gyntaf fel myfyriwr meddygol yng Nghaerdydd.
Meddai: “Mae Mam a Dad yn weithwyr meddygol proffesiynol felly dechreuais allan yn dweud fy mod am wneud unrhyw beth ond hynny – roeddwn hyd yn oed yn ystyried mynd yn astronot, unrhyw beth dim ond i fod yn wahanol.
“Ond ar ôl ychydig roedd rhaid i mi roi mewn a chyfaddef mai dyna oedd yr unig beth yr oedd gen i ddiddordeb ynddo. Byddwn i’n eithaf hoffi gweithio mewn llawfeddygaeth a dw i’n bendant yn mynd i dreulio peth amser dramor gyda Medecins Sans Frontieres gan fy mod yn credu ei bod yn elusen wych.”
Dywedodd Gethin Davies, Cadeirydd yr Eisteddfod: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Millie a gweddill ein gwirfoddolwyr – ni fyddai’r digwyddiad yn gweithio hebddynt.
“Mae’n wych hefyd ei bod hi wedi ennill y gystadleuaeth hon ac mae’n amlwg bod ganddi amrywiaeth o ddoniau, yn enwedig yn yr adran flodau lle mae gennym arddangosfa anhygoel bob amser.”
Bydd llun buddugol Millie o’r Sunday Times yn cael ei arddangos yn y Babell Ymwelwyr yn yr Eisteddfod eleni.

Chwaraewr sacsoffon o fri yn dweud bod Llangollen yn creu sêr cerdd y dyfodol

Yn ôl Amy Dickson roedd perfformio mewn eisteddfodau yn ôl yn ei mamwlad Awstralia, ers pan oedd yn bump oed yn baratoad perffaith i’w gyrfa ddisglair fel un o brif chwaraewyr sacsoffon y byd.
Ac yn ôl Amy, sydd wedi cael ei henwebu am wobr Grammy ddwywaith, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn gwneud yr un peth ar gyfer brif gerddorion y dyfodol.
Datgelwyd un o gyfrinachau ei llwyddiant gan y chwaraewr sacsoffon o fri, sydd wedi chwarae mewn cyngherddau nodedig ledled y byd ac sydd wedi rhyddhau rhes o gryno ddisgiau clasurol poblogaidd, pan gamodd i’r llwyfan fel Llywydd y Dydd yr Eisteddfod ddoe (dydd Iau).
(rhagor…)

Terry Waite yn rhybuddio cynulleidfa Eisteddfod Llangollen fod y ‘Trydydd Rhyfel Byd eisoes wedi dechrau’

Mae’r Trydydd Rhyfel Byd eisoes wedi dechrau, yn ôl yr ymgyrchydd heddwch Terry Waite CBE.
Cyflwynwyd y rhybudd gan Mr Waite wrth draddodi anerchiad pwerus i gynulleidfa Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Ef yw Llywydd yr Eisteddfod ac mi dreuliodd bron i bum mlynedd yn gaeth fel gwystl grŵp terfysgol yn Beirut.
(rhagor…)

‘Llangollen’s Got Talent’, meddai Cefin Roberts

Mae Cefin Roberts, arweinydd y côr o Gymru a ddaeth mor agos i ennill Britain’s Got Talent, wedi dweud bod ei ddyled e a’r côr i Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol yn Llangollen yn enfawr.

Roedd Cefin yn siarad wrth baratoi i fod yn aelod o dîm cyflwyno S4C ar gyfer y darllediad nos Sadwrn o gystadleuaeth Côr y Byd.
(rhagor…)

Ymateb anhygoel i apêl rhyngwladol er mwyn achub gŵyl eiconig

Mae apêl byd-eang brys eisoes wedi denu £40,000 mewn addewidion er mwyn helpu i sicrhau dyfodol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Dim ond penwythnos diwethaf y cafodd yr apêl ei lansio yn dilyn y newyddion bod digwyddiad eleni yn wynebu colled ariannol o ganlyniad i werthiant tocynnau siomedig.
Mae swyddogion yr Eisteddfod wrth eu bodd gyda’r ymateb ac maent yn annog cefnogwyr i barhau i gyfrannu er mwyn ceisio cyrraedd y targed £70,000 i glirio’r llyfrau eleni.
Mi wnaeth cynulleidfa cyngerdd Burt Bacharach, oedd yn codi’r llen ar ddigwyddiad eleni, roi bron i £500 yn y bwcedi casglu yn ystod y digwyddiad a dilynwyd hynny gan lif cyson o roddion, mawr a bach drwy’r wythnos.
(rhagor…)

Gemma yn chwythu nodau swynol

Mae myfyriwr o Heswall wedi cipio un o’r prif wobrau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Llwyddodd Gillian Blair, 24 oed, sy’n astudio cerddoriaeth yn y Royal Northern College of Music Cerdd ym Manceinion, i ddod i’r brig mewn cystadleuaeth safonol a chipio teitl y Cerddor Ifanc Rhyngwladol am y tro cyntaf erioed, ynghyd â gwobr ariannol o £1,500 a’r fedal ryngwladol.
(rhagor…)

Cystadleuwyr Eisteddfod yn cael blas ar deisennau cri’r Village Bakery a wnaed gan ddwylo brenhinol

Mae cystadleuwyr llwglyd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cael cyfle i flasu teisennau cri Cymreig a wnaed gan ddwylo brenhinol.
Ar ddydd Mawrth ymwelodd y Tywysog Charles a Duges Cernyw â phencadlys y Village Bakery ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, ac yn ystod taith o amgylch yr ardal gynhyrchu gwisgodd y pâr brenhinol gotiau a hetiau gwyn er mwyn rhoi help llaw i goginio’r bwyd blasus traddodiadol Cymreig ar radell boeth.
Y diwrnod wedyn dosbarthwyd 200 o bacedi am ddim o’r teisennau bach blasus gan dîm o’r becws arobryn a’u rhoi yn rhodd i adran lletygarwch yr Eisteddfod – gan gynnwys y teisennau cri y bu’r pâr brenhinol yn helpu i’w paratoi. (rhagor…)