Archifau Categori: Newyddion

Hwb anferth i gystadleuaeth cantorion ifanc gorau’r byd

Mae cystadleuaeth eiconig i ddod o hyd i gantorion ifanc gorau’r byd wedi cael hwb enfawr gan sefydliad gofal arloesol.

Mae Parc Pendine wedi cytuno i fwy na threblu’r wobr ariannol fydd ar gael i’w hennill yng nghystadleuaeth fawreddog Llais y Dyfodol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Yn ôl Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Cerdd yr ŵyl, bydd cynyddu’r wobr flynyddol i £5,000 o 2017 ymlaen, yn “codi’r gystadleuaeth i lefel hollol newydd”.

Meddai: “Mae’r rhodd yma’n gyfraniad gwirioneddol nodedig a fydd yn arwain at ymchwydd mawr yn y diddordeb am ddoniau lleisiol newydd.

“Mae’r amseriad yn arbennig o briodol gan y byddwn yn dathlu ein 70ain gŵyl yn 2017 ac yn edrych ymlaen at ddyfodol fydd hyd yn oed yn fwy disglair.”

(rhagor…)

Mab sylfaenydd Eisteddfod Llangollen yn cofio dyddiau cynnar cyffrous yr ŵyl

Bydd mab y gŵr a sefydlodd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ŵr gwadd yn ystod y 70ain ŵyl fis Gorffennaf yma.

Mae Peter Tudor, sydd nawr yn 84 oed, yn cofio sut y bu i’w dad, y newyddiadurwr Cymraeg nodedig Harold Tudor, feddwl am y syniad o ddigwyddiad diwylliannol mawr er mwyn helpu i leddfu creithiau’r Ail Ryfel Byd.

Mae gan Peter gof byw o’r cynnwrf wrth i gystadleuwyr o ledled Ewrop ddechrau ymgasglu ar gyfer yr ŵyl gyntaf yn y pentref bychan yn Sir Ddinbych yn ystod haf 1947.

(rhagor…)

Eisteddfod Llangollen ar ben ei digon wrth i fecws lleol estyn ffon fara iddi

Mae rheolwyr becws wedi rhoi hwb ariannol amserol i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Yn gynharach eleni, lansiodd yr ŵyl apêl am arian oherwydd bod digwyddiad 2015 yn wynebu colled ariannol.

Cododd yr apêl £50,000 a bellach mae becws y Village Bakery, un o noddwyr ffyddlonaf yr ŵyl, yn bwriadu talu arian nawdd y flwyddyn nesaf yn fuan.

Mae’r Village Bakery wedi cefnogi’r Eisteddfod ers blynyddoedd lawer ac am y ddwy flynedd ddiwethaf cynyddodd y cwmni ei gyfraniad drwy noddi cyngherddau nos Sul, oedd yn cynnwys Status Quo yn 2014 ac UB40 eleni.

Mae’r cwmni hefyd wedi cytuno i noddi finale y flwyddyn nesaf, sef cyngerdd gyda Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blues, gan wneud y taliad ym mis Hydref yn hytrach nag aros tan y flwyddyn nesaf pan fydd yr arian yn ddyledus.

Roedd clywed y newyddion yn fiwsig i glust cadeirydd newydd yr ŵyl, Dr Rhys Davies, a fu’n ymweld â rheolwr gyfarwyddwr y Village Bakery yn Academi Pobi a Chanolfan Arloesi newydd y cwmni ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, canolfan sydd wedi costio £3 miliwn.

Dywedodd Dr Davies: “Mae pethau’n edrych yn hynod addawol ac mae’r apêl wedi codi dros £50,000 sy’n arwydd arbennig o boblogrwydd y digwyddiad a’r cynhesrwydd y mae cymaint o bobl ledled y byd yn ei deimlo tuag at yr ŵyl.

“Rydym bob amser yn chwilio am nawdd ac mae gennym rai noddwyr eithriadol o dda a rhai cyfeillion ardderchog fel y Village Bakery sydd wedi ein cefnogi ers blynyddoedd lawer.

“Rydym wedi rhoi cychwyn buan i bethau o ran trefnu Eisteddfod 2016 gan ein bod eisoes wedi cyhoeddi dau o’r prif gyngherddau.

“Seren ein cyngerdd cyntaf eleni yw’r gantores glasurol boblogaidd, Katherine Jenkins, fydd yn canu’r arias o opera Carmen, a Jools Holland fydd seren y cyngerdd olaf.

“Mae’r flwyddyn nesaf yn garreg filltir hynod o bwysig yn hanes yr Eisteddfod.

“Fel Gŵyl Ryngwladol Caeredin a Gŵyl Ymylol Caeredin, rydym ni hefyd yn dathlu ein 70ain Eisteddfod, ar ôl i’r cyfan ddechrau nôl yn 1947.

“Rydym yn ymwybodol na allwn orffwys ar ein rhwyfau gan ein bod yn cystadlu yn erbyn holl wyliau mawr eraill y byd ac yn enwedig gwyliau yn Ewrop.

“Mae’n rhaid i bob sefydliad esblygu ac mae hynny’n wir am yr Eisteddfod, felly rydym am ailwampio’r wythnos.

“Canolbwynt yr holl wythnos fydd yr orymdaith fawreddog, a’t bwriad yw gwneud y digwyddiad hyd yn oed yn fwy lliwgar a thrawiadol.

“Rydym yn bwriadu symud yr orymdaith o’r dydd Mawrth i’r dydd Gwener, pan fydd mwy o gystadleuwyr ar gael i gymryd rhan.

“Rydym yn awyddus i hynny fod wrth galon yr Eisteddfod gyfan gyda’r cystadlaethau ar y naill ochr i’r orymdaith, a chyda thema a chystadlaethau i bob dydd ac yna cyngerdd gyda’r nos i ddilyn, ac yna diweddu gyda chystadleuaeth Côr y Byd fel digwyddodd y llynedd, a oedd yn wych.

“Byddwn hefyd yn cynnal parti 70 ar y nos Sul gyda Jools Holland yn arwain y dathliadau mewn cyngerdd a noddwyd gan y Village Bakery.”

Dr Rhys Davies, Cadeirydd Eisteddfod Llangollen gyda Robin Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr y Village Bakery.

Dr Rhys Davies, Cadeirydd Eisteddfod Llangollen gyda Robin Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr y Village Bakery.

“Mae ein noddwyr yn bwysig iawn i’r Eisteddfod ac rydym yn hynod o ddiolchgar i gwmnïau fel y Village Bakery, nid yn unig am gefnogi’r Eisteddfod ond hefyd drwy dalu’r arian yn gynnar sydd yn help aruthrol o ran llif arian. Cyfaill triw yng ngwir ystyr y gair.”

Yn ôl rheolwr gyfarwyddwr y Village Bakery, Robin Jones, roedd Eisteddfod Llangollen yn rhan unigryw a phwysig o’r calendr diwylliannol rhyngwladol ac mae yr un mor berthnasol yn awr ag yr oedd pan sefydlwyd yr ŵyl i hyrwyddo heddwch a chytgord ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Dywedodd Mr Jones: “Mae’r Eisteddfod wedi bod yn rhan bwysig o’m bywyd ers i mi gofio.

“Pan oeddwn yn blentyn bach, fel teulu byddem yn arfer derbyn cystadleuwyr i’r tŷ a chynnig lle iddyn nhw aros, felly hyd yn oed ers y blynyddoedd cynnar hynny, roedd mam a dad wedi cynnig llety i bobl fel y gwnaeth gweddill y gymuned.

“Mae fy nhad wedi bod yn gefnogwr brwd iawn i’r ŵyl dros y blynyddoedd ac fel cwmni rydym wedi bod yn noddwr bychan am nifer o flynyddoedd, ond ddwy flynedd yn ôl, fe wnaethon ni benderfynu camu i’r adwy a noddi cyngerdd nos Sul.

“Mae ein cwsmeriaid wrth eu boddau, ac rydym ni yn mwynhau’r achlysur fel teulu. Mae’n dda i’r staff ac mae’n dda i’r gymuned leol.

“Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn sefydliad arbennig ac roeddem yn ymwybodol o anawsterau ariannol digwyddiad eleni felly gofynnais a allem dalu ein tâl nawdd yn gynt nag arfer, ac fe dderbyniwyd y syniad yn ddiolchgar.

“Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu helpu a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned trwy gefnogi’r digwyddiad rhagorol yma.”

Bryn Terfel ac un o brif denoriaid y byd ar lwyfan gyda’i gilydd yng nghyngerdd gala Llangollen

Mae’r seren opera enwog Bryn Terfel, yn bwriadu dathlu 70fed Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen mewn steil – drwy rannu’r llwyfan gyda chyfaill da iddo sydd hefyd yn denor rhyngwladol o fri.
Bydd y bas-bariton poblogaidd Bryn Terfel CBE, yn serennu yng nghyngerdd nos Iau, 7 Gorffennaf, ac yn ymddangos ar y llwyfan gydag ef fydd y canwr opera o Malta, yr hynod dalentog Joseph Calleja, y mae ei lais wedi cael ei gymharu â’r chwedlonol Caruso. (rhagor…)

Y chwedlonol bwgi wwgi Jools Holland yn dychwelyd i ddathlu braint yr ŵyl

Bydd y chwedlonol bwgi wwgi Jools Holland yn dod yn ôl i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i ddathlu dod yn is-lywydd yr ŵyl eiconig.

Yn gyn bianydd Squeeze, arweinydd band, awdur, cyflwynydd teledu a radio, mae wrth ei fodd cael cynnig y swydd er anrhydedd yn ‘y digwyddiad gwbl ddisglair’.

Bydd Jools a’i Gerddorfa Rhythm & Blues yn cau’r llen ar yr Eisteddfod 70 oed yr haf nesaf gyda pharti codi’r to ddydd Sul, 10 Gorffennaf.

(rhagor…)

Katherine fydd Carmen

Datgelwyd mai’r seren canu clasurol Katherine Jenkins OBE fydd prif atyniad Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen y flwyddyn nesaf.
Dywed y mezzo soprano dawnus, ei bod hi’n falch iawn o gael dychwelyd i’r ŵyl eiconig am y tro cyntaf ers ei hymddangosiad diwethaf yn 2010.
Bydd cynulleidfa noson agoriadol Eisteddfod 2016 yn cael mwynhau Katherine yn canu mewn fersiwn cyngerdd o opera Georges Bizet, Carmen, sef hanes cwymp Don José, milwr naïf sy’n cael ei hudo gan y Sipsi danllyd.
(rhagor…)

Diwedd cyfnod wrth i un o hoelion wyth yr Eisteddfod gamu lawr ar ôl 64 mlynedd

Yr wythnos hon bydd yr unig gadeirydd sydd wedi gwasanaethu Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am ddau dymor yn camu i lawr, gan ddod â chysylltiad 64 mlynedd gyda’r digwyddiad mawr i ben.
Dechreuodd Gethin Davies fel gwerthwr rhaglen 12 oed yn 1951 ac mae hefyd wedi bod yn dywysydd ac ysgrifennydd yr ŵyl, yn ogystal â chadeirydd o 1992 i 2003 ac o 2013 i eleni.
(rhagor…)

Arddangos car clasurol yn yr Eisteddfod a ddefnyddir i helpu pobl â dementia

Mae car clasurol sydd wedi cael gweddnewidiad papur arbennig, yn cael ei ddefnyddio fel cyfrwng i helpu pobl sy’n byw gyda dementia.
Gellir gweld y cerbyd salŵn Daf 44 1975 prin, sy’n eiddo i’r artist llawrydd Carol Hanson, yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr wythnos hon fel rhan o brosiect dwy flynedd o’r enw Dementia a Dychymyg sy’n ceisio helpu pobl i ymdopi â’r cyflwr mewn ffordd weledol, hwyliog.
(rhagor…)

Millie un o wirfoddolwyr yr Eisteddfod yn ennill gwobr ffotograffiaeth o fri

Mae gwirfoddolwr yn ei harddegau yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol o fri sy’n cael ei rhedeg gan y Sunday Times.
Bydd ffotograff buddugol Millie Adams Davies, o Langollen, yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod ble mae hi wedi bod yn wirfoddolwr ers oedd yn 11 oed.
Enillodd y ferch 19 oed gystadleuaeth y Sunday Times ar gyfer ffotograffwyr amatur gyda ffotograff o’r enw Merched sy’n Ciniawa, a dynnwyd yn La Paz yn ystod ei theithiau trwy Dde America y llynedd, ac sydd eisoes wedi ymddangos ar dudalennau’r papur newydd.
Mae’n dipyn o gamp i Millie, a fagwyd yn sŵn a sain yr Eisteddfod – mae ei rhieni yn ddeiliaid tocynnau tymor a’i thad Dr Rhys Davies, sy’n feddyg teulu lleol wedi ymddeol, yw is-gadeirydd presennol yr ŵyl.
Unwaith yr oedd Millie yn ddigon hen i gymryd rhan ei hun, neidiodd at y cyfle i ymuno â’r 800 o wirfoddolwyr sy’n sicrhau bod y wledd gerddorol yn rhedeg yn esmwyth bob blwyddyn.
Dywedodd: “Rwyf wedi mynd i’r Eisteddfod bob blwyddyn o fy mywyd. Mae’r ŵyl ar garreg ein drws ac roedd Mam a Dad bob amser yn mynd â fi i’r ŵyl felly unwaith oeddwn yn 11 oed, roeddwn eisiau ymuno fel gwirfoddolwr.
“Roeddwn yn dywysydd yn fy mlwyddyn gyntaf ac yna ymunais â’r pwyllgor blodau a dw i wedi bod yn helpu byth ers hynny.”
Yn y blynyddoedd ers hynny gadawodd Millie Ysgol Y Gwernant, a chwblhau ei haddysg uwchradd yn Neuadd Moreton, gan gymryd blwyddyn allan i deithio cyn dechrau astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
Treuliodd Millie llawer o’r flwyddyn ddiwethaf yn Ne America. Dechreuodd drwy ymweld â’i brawd a oedd yn byw yn Chile ar y pryd ac yna mynd ymlaen i dreulio saith mis yn yr ardal.
Meddai: “Mi wnes i aros gyda fy mrawd dros y Nadolig ac yna mynd ymlaen i Santiago i wneud cwrs Sbaeneg am fis.
“Ar ôl hynny mi wnes i ymuno â phrosiect cadwraeth ym Mheriw a threulio bron i dri mis yno yn mynd ar drywydd ieir bach yr haf a dal madfallod mewn rhannau anghysbell o’r goedwig law, y gallech ond eu cyrraedd mewn cwch.
“Roedd yn brofiad anhygoel a hollol wahanol. Ar ôl hynny mi wnes i ychydig mwy o deithio drwy Bolifia, yr Ariannin ac yn ôl i Chile.”
Yn ystod ei hanturiaethau tynnodd Millie filoedd o ffotograffau ac fe gafodd un ohonynt ei gyhoeddi yn y Sunday Times yr wythnos diwethaf.
Meddai: “Roeddwn yn darllen yr adran teithio yn y papur, fel rwyf bob amser yn gwneud, a gwelais eitem yn sôn am y gystadleuaeth ffotograffig yma. Roeddwn wedi cymryd cymaint o luniau ar fy nheithau, ond fy hoff un oedd grŵp o ferched yn Bolifia yn eistedd ar risiau Eglwys Gadeiriol San Francisco yn La Paz, felly mi wnes anfon y llun i mewn.
“Cefais e-bost ar ddiwedd yr wythnos yn dweud mai fi oedd enillydd yr wythnos honno ac y byddwn i’n derbyn £250 mewn talebau i’w gwario ar offer ffotograffig.”
Mae hyn yn newyddion da i Millie gan fod ei chamera ffyddlon wedi cael sawl ergyd ar ei theithiau, wrth iddi fynd i dywod-fyrddio, mwynhau ymladd mwd, ei ollwng ar lwybr Machu Picchu a’i orchuddio mewn tywod dro ar ôl tro.
Bellach bydd yn gallu prynu un newydd, ac mae Millie eisoes yn cynllunio ei theithiau yr haf hwn ar draws Ewrop, unwaith y bydd wedi gorffen ei nawfed blwyddyn fel un o selogion yr Eisteddfod Ryngwladol.
Unwaith eto, mae hi wedi helpu i drefnu’r gosodiadau blodau ger y llwyfan y mae’r ŵyl yn enwog amdanynt, yn ogystal â gwerthu bwnseidi a basgedi o flodau.
Dywedodd Millie: “Rydw i wir yn mwynhau hyn. Rwy’n neilltuo amser arbennig i wneud hyn bob blwyddyn ac rydych bob amser yn cyfarfod â’r un bobl unwaith eto sydd yn hyfryd.
“Mae’n amser da iawn i ymarfer fy Nghymraeg hefyd gan fy mod yn arfer bod yn rhugl pan oeddwn i’n fach ond rwyf wedi mynd mymryn yn rhydlyd erbyn hyn.”
Dros y blynyddoedd wrth weithio tu ôl y llenni ym mhrif ddigwyddiad cerddorol gogledd Cymru mae Millie wedi taro ar draws pob math o enwogion.
Meddai: “Mae llawer o bobl yn hoffi dod draw i’r babell flodau, felly galwch gael pob math o sgyrsiau ar hap gyda phobl reit enwog fel Terry Waite a phobl o’r teledu.
“Ar un adeg roedd rhaid i mi fynd ar y llwyfan i gyflwyno tusw i Syr Willard White a oedd yn brofiad hynod o cŵl, ac fe ges i brynu ffrog newydd ar gyfer yr achlysur hefyd!”
Er gwaethaf ei hangerdd am gerddoriaeth, mae Millie wedi dilyn yn ôl traed ei rhieni ac mae hi newydd gwblhau ei blwyddyn gyntaf fel myfyriwr meddygol yng Nghaerdydd.
Meddai: “Mae Mam a Dad yn weithwyr meddygol proffesiynol felly dechreuais allan yn dweud fy mod am wneud unrhyw beth ond hynny – roeddwn hyd yn oed yn ystyried mynd yn astronot, unrhyw beth dim ond i fod yn wahanol.
“Ond ar ôl ychydig roedd rhaid i mi roi mewn a chyfaddef mai dyna oedd yr unig beth yr oedd gen i ddiddordeb ynddo. Byddwn i’n eithaf hoffi gweithio mewn llawfeddygaeth a dw i’n bendant yn mynd i dreulio peth amser dramor gyda Medecins Sans Frontieres gan fy mod yn credu ei bod yn elusen wych.”
Dywedodd Gethin Davies, Cadeirydd yr Eisteddfod: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Millie a gweddill ein gwirfoddolwyr – ni fyddai’r digwyddiad yn gweithio hebddynt.
“Mae’n wych hefyd ei bod hi wedi ennill y gystadleuaeth hon ac mae’n amlwg bod ganddi amrywiaeth o ddoniau, yn enwedig yn yr adran flodau lle mae gennym arddangosfa anhygoel bob amser.”
Bydd llun buddugol Millie o’r Sunday Times yn cael ei arddangos yn y Babell Ymwelwyr yn yr Eisteddfod eleni.

Chwaraewr sacsoffon o fri yn dweud bod Llangollen yn creu sêr cerdd y dyfodol

Yn ôl Amy Dickson roedd perfformio mewn eisteddfodau yn ôl yn ei mamwlad Awstralia, ers pan oedd yn bump oed yn baratoad perffaith i’w gyrfa ddisglair fel un o brif chwaraewyr sacsoffon y byd.
Ac yn ôl Amy, sydd wedi cael ei henwebu am wobr Grammy ddwywaith, mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn gwneud yr un peth ar gyfer brif gerddorion y dyfodol.
Datgelwyd un o gyfrinachau ei llwyddiant gan y chwaraewr sacsoffon o fri, sydd wedi chwarae mewn cyngherddau nodedig ledled y byd ac sydd wedi rhyddhau rhes o gryno ddisgiau clasurol poblogaidd, pan gamodd i’r llwyfan fel Llywydd y Dydd yr Eisteddfod ddoe (dydd Iau).
(rhagor…)