Archifau Categori: Newyddion

Myfyrwyr artistig lleol yn gweddnewid un o adeiladau’r Eisteddfod

Mae disgyblion ysgol lleol wedi gweddnewid un o brif adeiladau ar safle’r Eisteddfod Ryngwladol ar gyfer dathliadau 70ain yr ŵyl.

Cafodd disgyblion o Ysgol Dinas Brân eu gwahodd gan swyddogion Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i greu darn o gelf i gynrychioli neges yr ŵyl o heddwch, ewyllys da a chyfeillgarwch rhyngwladol. Fe greodd y disgyblion furlun lliwgar sy’n cael ei arddangos yn adeilad croeso’r Eisteddfod.

Dadorchuddiwyd y murlun yn swyddogol ar ddydd Mawrth 4ydd Gorffennaf mewn digwyddiad gyda Llywydd yr Eisteddfod Ryngwladol, Terry Waite CBE a 12 o’r 100 o blant fu wrthi’n creu’r gwaith.

(rhagor…)

Pawb ar eu traed ar gyfer perfformwyr ‘Byd Enwog’ Tosca

Gwelwyd y dorf yn Eisteddfod Llangollen yn cael ei chymell i godi ar ei thraed mewn ymateb i berfformiad syfrdanol o Tosca gan Puccini nos Fawrth 4ydd o Orffennaf.

Bu i’r sêr opera byd enwog, Syr Bryn Terfel, Kristine Opolais a Kristian Benedikt rannu’r llwyfan am y tro cyntaf erioed i gyflwyno datganiad pwerus ac unigryw o’r stori garu ddramatig.

Roedd y perfformiad yn yr Eisteddfod Ryngwladol, a noddwyd gan Pendine Park, yn cynnwys tri o dalentau mwyaf blaenllaw y byd, i gyfeiliant Cerddorfa mawr ei chlod Opera Cenedlaethol Cymru, ac roedd yn ddiwedd llwyddiannus i ail ddiwrnod yr ŵyl 70 mlwydd oed.

(rhagor…)

PHOTOCAPTION

Disgyblion o Ysgol Y Gwernant, Llangollen yn ymarfer cyn eu perfformiad o’r Neges Heddwch. Fe fydd y disgyblion lleol yn perfformio’r Neges Heddwch – uchafbwynt blynyddol yn yr ŵyl – ar lwyfan y Pafiliwn Rhyngwladol ar ddydd Iau 6ed Gorffennaf, fel rhan o’r Dathliad Rhyngwladol. Fe fydd perfformiad hefyd yn cael ei gynnal yfory (4ydd Gorffennaf) yn ystod Diwrnod y Plant. Eleni mae’r neges – sydd wedi ei chyd-lynu gan gyn-weithiwr yr Eisteddfod Christine Dukes – yn adlewyrchu hanes yr Eisteddfod a’n benodol ei pherthynas gyda’r tywydd.

Pawb ar eu traed ar gyfer perfformwyr ‘Byd Enwog’ Tosca

Gwelwyd y dorf yn Eisteddfod Llangollen yn cael ei chymell i godi ar ei thraed mewn ymateb i berfformiad syfrdanol o Tosca gan Puccini nos Fawrth 4ydd o Orffennaf.

Bu i’r sêr opera byd enwog, Syr Bryn Terfel, Kristine Opolais a Kristian Benedikt rannu’r llwyfan am y tro cyntaf erioed i gyflwyno datganiad pwerus ac unigryw o’r stori garu ddramatig.

Roedd y perfformiad yn yr Eisteddfod Ryngwladol, a noddwyd gan Pendine Park, yn cynnwys tri o dalentau mwyaf blaenllaw y byd, i gyfeiliant Cerddorfa mawr ei chlod Opera Cenedlaethol Cymru, ac roedd yn ddiwedd llwyddiannus i ail ddiwrnod yr ŵyl 70 mlwydd oed.

(rhagor…)

Gwledd Symffonig yn Eisteddfod Llangollen

Dychwelodd Christopher Tin, y cyfansoddwr Americanaidd sydd wedi ennill gwobr Grammy, i Langollen neithiwr [DYDD MERCHER 5ED O ORFFENNAF] i arwain perfformiad o’i gylch o ganeuon enwog o 2009, Calling All Dawns.

Gan gyfleu’r neges o undod byd-eang, cyflwynodd hanner cyntaf y cyngerdd sbectrwm o gerddoriaeth i’r gynulleidfa o agorawdau symffonig i ffantasïau gemau fideo. Roedd ail hanner y cyngerdd yn berfformiad arbennig o gylch caneuon Tin Calling All Dawns, oedd yn cynnwys ei gyfansoddiad eiconig ar gyfer y gêm fideo Civilisation IV, Baba Yetu.

(rhagor…)

Cymru’n Croesawu’r Byd mewn Dathliad Rhyngwladol

Fe roddwyd croeso cynnes Cymreig i gystadleuwyr rhyngwladol neithiwr (nos Iau 6ed Gorffennaf) yn ystod Dathliad Rhyngwladol Eisteddfod Llangollen yn 70ain.

Fe gafodd gorymdaith liwgar o gynrychiolwyr o 29 gwlad wahanol eu diddanu gan berfformiad pwerus o un o hoff emynau’r Cymry, Calon Lân, gafodd ei chanu gan Only Boys Aloud.

Ar ôl yr orymdaith, perfformwyd y Neges Heddwch blynyddol gan Ysgol Gwernant a cafwyd datganiad o waith newydd Anthem Heddwch gan Only Boys Aloud Gogledd. Enw’r gwaith oedd Gobaith yn Ein Cân ac fe’i cyfansoddwyd gan Nia Wyn Jones, gyda’r geiriau’n cael eu sgwennu gan ei phartner, Iwan Hughes, yn arbennig ar gyfer Only Boys Aloud Gogledd.

(rhagor…)

Cyhoeddi dau enillydd i Wobr Heddwch Rhyngwladol

Mae corff sy’n rhoi pwyslais ar leddfu dioddefaint a menter arall sy’n annog pobl i ildio’u harfau ill dau wedi ennill Gwobr Heddwch Rotary International.

 

Cafodd y corff British Ironworks o Groesoswallt a Médecins Sans Frontières eu cyd-wobrwyo yng nghyngerdd agoriadol dathliadau 70ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar ddydd Llun 3ydd Gorffennaf.

 

Fe wnaeth British Ironworks ennyn canmoliaeth am brosiect Save a Life, Surrender Your Knife, wnaeth gyrraedd pen llanw pan grëwyd yr Heneb Genedlaethol yn erbyn Trais ac Ymddygiad Ymosodol – sef cerflun siâp angel wedi’i wneud allan o arfau gafodd eu hildio mewn 43 swyddfa heddlu ar draws y wlad. Cafodd Médecins Sans Frontières hefyd ei gymeradwyo am ei bolisi témoignage – sef ymdrech i annog pobl i godi llais er mwyn lleddfu dioddefaint a gwarchod bywyd dynol.

 

Cafodd y ddau enillydd eu henwebu ynghyd â Sefydliad Heddwch Tim Parry Johnathan Ball a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.

 

Penderfynodd y beirniaid Konnie Huq, sy’n gyflwynydd teledu a llysgennad y Groes Goch; Richard Hazlehurst o Ganolfan Heddwch Bradford a Llywydd yr Eisteddfod Ryngwladol, Terry Waite CBE wobrwyo’r ddau gorff ar ôl trafodaethau hir.

 

Wrth drafod y penderfyniad, dywedodd Terry Waite CBE: “Byddai’n anodd meddwl am ymgeiswyr mwy teilwng ar gyfer y wobr. Roedd pob un o’r pedwar sefydliad yn llwyr ymgorffori ethos yr Eisteddfod Ryngwladol o heddwch, ewyllys da, a dealltwriaeth a byddai’r beirniaid yn hoffi talu teyrnged i bob un. Roedd dewis enillydd yn benderfyniad anodd iawn.

 

“Mae polisi témoignage Médecins Sans Frontières yn helpu i leihau rhwystrau, lleddfu dioddefaint a lledaenu’r neges heddwch ar draws y byd, tra bod menter greadigol a thrawiadol British Ironworks wedi arddangos cyfle i ddelio â’r broblem gyllyll ym Mhrydain.

 

“Mae’r ddau yn fentrau eithaf newydd a’r gobaith yw y bydd y wobr yn darparu platfform i hybu’r gwaith ymhellach gan hefyd annog eraill i ddatblygu gwaith yn y maes.”

 

Dywedodd Richard Hazlehurst: “Mae beirniaid o hyd yn dweud ei bod hi wedi bod yn anodd penderfynu gan fod y safon mor uchel. Dw i nawr yn gwybod pam eu bod nhw’n dweud hynny am mai dyma’n union oedd yr achos gyda’r wobr yma. Mae’r pedwar ymgeisydd yn gwneud gwaith mor wahanol, sydd yr un mor werthfawr.

 

 

 

 

“Mae yna ddywediad o fewn fy nheulu wnaeth ddeillio o drasiedi teuluol bron i hanner can mlynedd yn ôl: ‘Pam na wnaeth rywun wneud rhywbeth?’. Roedd yn gwestiwn gafodd ei holi gan rywun wnaeth fethu gwneud rhywbeth. Ond mae’r ddau enillydd – Médecins Sans Frontières a British Ironworks – yn bendant yn ‘gwneud rhywbeth’.”

 

Ychwanegodd y cyflwynydd teledu Konnie Huq: “Mae polisi témoignage Médecins Sans Frontières (MSF UK) yn fenter unigryw lle mae mawr angen amdano. Fel corff diduedd, mae codi llais pan mae eraill yn gwrthod yn mynd i dynnu sylw at sawl sefyllfa sydd angen eu cyfryngu a’u datrys. Mae gan effaith y gwaith hwn bosibiliadau eang a does dim amheuaeth y bydd yn cyfrannu ymhellach at heddwch cenedlaethol. Mae prosiect heddwch Angel Heddwch y British Ironworks yn fenter syml ond effeithiol i leihau niferoedd cyllid ar y stryd”.

 

Wrth feirniadu, roedd y panel yn ystyried effaith y prosiectau ar y cyhoedd, hirhoedledd y sefydliadau ac effaith ei waith.

 

Yn dilyn cyhoeddi enillwyr y wobr ar lwyfan y Pafiliwn Cenedlaethol Brenhinol, dwedodd Paul McMaster, Cadeirydd MSF UK: “Rwyf wrth fy modd yn derbyn y wobr  ar ran MSF UK, ein gweithwyr a’n gwirfoddolwyr ar draws y byd.

 

“Sefydlwyd y corff gan ddoctoriaid a newyddiadurwyr. Rydym yn darparu gofal sy’n achub bywydau mewn rhyfeloedd ac argyfyngau, ond rydym hefyd yn trafod yr hyn ydan ni’n ei weld. Mae siarad am y sefyllfaoedd erchyll hyn yn rhan hanfodol o’n gwaith ac rydym yn falch iawn bod hynny’n cael ei gydnabod.

 

“Fel gyda gweddill ein gwaith, cefnogaeth y cyhoedd sy’n ein galluogi i fynd i ganol y dioddefaint a gwthio am newid yn sgil hynny. Diolch i’r Rotary International ac i’r Eisteddfod Ryngwladol am ein dewis ni fel cyd-enillwyr gyda British Ironworks. Rydym yn gobeithio y bydd y wobr yn gymorth i godi ein proffil ac yn ein galluogi i godi llais ymhellach.”

 

Dywedodd Clive Knowles, Cadeirydd Canolfan y British Ironworks: “Mae’n fraint o’r mwyaf i dderbyn Gwobr Heddwch y Rotary International ynghyd â sefydliad mor  enwog a Médecins Sans Frontières.

 

“Cam nesaf ein prosiect fydd gwneud yn siwr fod yr heneb yn cyflawni ei dynged ac yn cael ei osod yn Sgwâr Trafalgar. Rydym ni wedi lansio deiseb sy’n galw am hyn ac yn annog gymaint o bobl ag sy’n bosib i’w arwyddo er mwyn creu canolbwynt wrth i’r mudiad godi ymwybyddiaeth am y troseddau cyllyll sydd bellach yn broblem enfawr ar ein strydoedd.

 

“Dim ond gyda chefnogaeth y cyhoedd gall neges yr Heneb Genedlaethol yn Erbyn Trais ag Ymddygiad Ymosodol gyrraedd y bobl gywir. Fe fydd ennill y wobr hon yn codi ymwybyddiaeth am ein bwriad ac rydym yn diolch i Rotary International ac i’r Eisteddfod Ryngwladol am ein dewis ni fel cyd-enillwyr.”

 

Wedi’r cyhoeddia y llynedd mai Eisteddfod Llangollen oedd enillydd cyntaf Gwobr Heddwch Rotary International, fe fydd yr ŵyl yn cael ei defnyddio fel platfform i gyflwyno’r wobr o hyn ymlaen. Y bwriad yw sicrhau statws rhyngwladol i’r anrhydedd a’i datblygu i fod yn wobr uchel ei bri.

 

Dwedodd Molly Youd, o Rotary International: “Hoffwn longyfarch Médecins Sans Frontières a British Ironworks am ennill y Wobr Heddwch. Mae’r ddau sefydliad wedi cael effaith sylweddol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac maent yn ymgorffori ysbryd y wobr yn berffaith”.

 

Am fwy o wybodaeth am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a Gwobr Heddwch y Rotati International, ewch i www.Llangollen.net ac am fwy o wybodaeth ynglŷn â Rotary, ewch i: www.rotary-ribi.org

 

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â nikki@thinkdewinter.co.uk neu caitlin@thinkdewinter.co.uk neu galwch 0151 363 8650.

 

 

Nodiadau i Olygyddion:

 

  • Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ŵyl flynyddol o gerddoriaeth, dawns a diwylliant rhyngwladol sy’n cynnwys cystadlaethau sy’n arddangos corau a grwpiau dawns o bedwar ban byd.
  • Wedi’i sefydlu yn 1947, fe fydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dathlu ei phen-blwydd yn 70ain yn 2017.
  • Mae’n denu tua 4,000 o berfformwyr bob blwyddyn a chyn nifer a 50,000 o ymwelwyr dros yr wythnos.
  • Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn hybu heddwch ac ewyllys da rhwng y cenhedloedd er mwyn darparu addysg a gwybodaeth am y celfyddydau trwy’r ŵyl flynyddol o gerddoriaeth, dawns a chwedloniaeth.
  • Caiff ei hadnabod fel un o wyliau blaenllaw’r byd ac mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen hefyd wedi cael ei henwebu ar gyfer sawl gwobr, gan gynnwys y Wobr Nobel am Heddwch.
  • Tywysog Cymru sy’n noddi’r ŵyl a Syr Terry Waite CBE yw’r Llywydd.
  • Mae diwrnod cyntaf yr ŵyl yn cael ei alw’n Ddiwrnod y Plant. Daw niferoedd uchel o blant ysgol lleol i’r maes ac mae’r Neges Heddwch yn cael ei chyflwyno.
  • Gall darpar gystadleuwyr wneud cais i berfformio yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn: eisteddfodcompetitions.co.uk

 

 

Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi’i enwebu am Wobr Heddwch Rhyngwladol

Corff yn cael ei enwebu am Wobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari, sy’n cydnabod mentrau heddwch Prydeinig a rhyngwladol

Mae corff a sefydlwyd i gefnogi a gwarchod ffoaduriaid yng Nghymru wedi cael ei enwebu am wobr heddwch rhyngwladol.

Yn sgil ei waith i hybu goddefgarwch a pharch tuag at ffoaduriaid, mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi ei enwebu am Wobr Heddwch Rhyngwladol y Rotari. Mae’r corff hefyd yn rhoi pwyslais ar rymuso ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ail-adeiladu eu bywydau yng Nghymru.

Fe fydd enillydd y wobr yn cael ei gyhoeddi yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen – enillydd y wobr gyntaf un y llynedd – ar ddydd Llun 3ydd Gorffennaf yn ystod Cyngerdd Agoriadol dathliadau 70ain yr ŵyl.

(rhagor…)

Prosiect Cynhwysiad yn dychwelyd er mwyn ‘Creu Tonnau’ ar gyfer 2017

Mae Eisteddfod Llangollen yn dathlu naw blynedd o’i Phrosiect Cynhwysiad drwy gomisiynu darn newydd i’w berfformio ac enwebiad am Wobr fawreddog Celfyddydau a Busnes Cymru.

Bydd y prosiect, sy’n hyrwyddo undod, amrywiaeth a hygyrchedd i bawb, yn dychwelyd i brif lwyfan yr ŵyl ddydd Mercher 5ed o Orffennaf gyda darn newydd, wedi’i gomisiynu’n arbennig o’r enw Creu Tonnau.

Yn cael ei berfformio gan The KIM Choir o Dreffynnon, SCOPE Flamenco Group o Gaer, WISP Dance Club o’r Wyddgrug ac Amigos y Gymuned o Wrecsam, mae Creu Tonnau yn canolbwyntio ar emosiwn rhydd y môr a sut y gallai gysylltu pobl o wahanol gefndiroedd o lan i lan. Fe’i hysgrifennwyd gan y bardd Aled Lewis Evans gyda mewnbwn gan aelodau o’r pedwar grŵp.

(rhagor…)

Gwobr enfawr yn denu mwy o gantorion rhyngwladol nag erioed

Y chwilio am ymgeiswyr i gystadleuaeth Llais y Dyfodol yn poethi ar ôl hwb fawr i’r wobr ariannol.

Fe fydd pedwar ar hugain o gantorion ifanc gorau’r byd yn heidio i ogledd Cymru i gystadlu am wobr ryngwladol newydd.

Disgwylir i’r cystadleuwyr deithio yr holl ffordd o’r Swistir, y Philippines, yr Unol Daleithiau a Tseina i fynd benben am deitl Llais Rhyngwladol y Dyfodol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ar 6 Gorffennaf.

Daw nifer uchel yr ymgeiswyr o ganlyniad o hwb ariannol i’r wobr gan gorff gofal Parc Pendine, sy’n ymfalchïo yn y celfyddydau, a Sefydliad Syr Bryn Terfel.

(rhagor…)