DATGANIAD ODDIWRTH CADEIRYDD EISTEDDFOR RYNGWLADOL GERDDOROL LLANGOLLEN

Y mae Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen wedi cymeryd y penderfyniad anodd o diswyddo Camilla King. Y mae Camilla yn gadael gyda diolch holl Aelodau Bwrdd a Chadeiryddion y Pwyllgorau. Bu’n Gynhyrchydd Gweithredol ers Medi 2021, a llywiodd yr ŵyl ers pandemig Covid-19.

 

Dywedodd Cadeirydd Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Llangollen, Sarah Ecob, “Mae canlyniad difrifol o’r pandemig Covid wedi effeithio Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol Langollen yn arw ynghyd ag argyfwng costiau byw presennol.  Fel llawer mudiad diwylliannol, mae’r Eisteddfod yn gwynebu dyfodol heriol tu hwnt oherwydd ein sefyllfa ariannol.   Mae’r Bwrdd a Chadeiryddion y Pwyllgorau wedi cwrdd i drin gweithredoedd argyfyngus i geisio sefydlogi ein mudiad.  Yr ydym wedi cymryd y penderfyniad trist iawn i ddiswyddo ein Cynhyrchydd Gweithredol, ac yn fuan, byddwn yn lansio ymgyrch holl bwysig i godi arian er mwyn sicrhau dyfodol yr Eisteddfod.

 

“Hoffwn roi diolch i Camilla am ei gwaith rhagorol  yn ein gŵyl, a dymynwn yn dda iddi yn y dyfodol.  Hoffwn ddiolch ein cwsmeriaid, gwirfoddolwyr, staff, cystadleuwyr, perfformwyr, cefnogwyr ariannol sy’n gwneud yr Eisteddfod yn achlysur mor arbennig bob blwyddyn.  Gyda’u cymorth hwy medrwn sicrhau fod yr Eisteddfod yn dal i fod yn canolog I fywyd diwylliannol yng Nghymru ac I gadw”

Ail-greu campwaith radio Dylan Thomas 70 mlynedd yn ddiweddarach

Mae darlleniad radio enwog gan y bardd Dylan Thomas am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael ei ail-greu i nodi 70 mlynedd ers y darllediad gwreiddiol. 

Bydd darlleniad yr actor, yr awdur a’r cyfarwyddwr Celyn Jones yn ganolbwynt i raglen gryno o ddigwyddiadau i ddathlu campwaith 15 munud y consuriwr llenyddol ar Wasanaeth Cartref y BBC pan ymwelodd ym 1953. 

Roedd y delweddau llafar bywiog yn creu darlun hudolus a bythgofiadwy o’r digwyddiad unigryw ac fe’i traddodwyd yn ei lais dwfn, soniarus. 

Ond fe ddatgelwyd na fu bron iawn i’r darllediad hanesyddol ddigwydd o gwbl oherwydd collodd Thomas ei nodiadau ar y ffordd yn ôl i stiwdio’r BBC yng Nghaerdydd. 

Yr un flwyddyn roedd y diweddar Frenhines Elizabeth hefyd yn bresennol yn yr Eisteddfod yn fuan ar ôl ei Choroni. 

Roedd yr ŵyl wedi ei sefydlu chwe blynedd ynghynt o dan gysgod tywyll yr Ail Ryfel Byd fel ffordd o hybu heddwch trwy harmoni cerddorol a dawns. 

Ers hynny mae cannoedd o filoedd o gystadleuwyr o bob rhan o’r byd wedi ymweld â Llangollen. 

Mae’r dref hardd yn Nyffryn Dyfrdwy lle mae “Cymru’n cwrdd â’r byd” bellach yn paratoi ar gyfer yr ŵyl lawn gyntaf ers pandemig Covid-19. 

Mae’r cyfan yn cychwyn ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 4, ac mae’r cystadlaethau a’r cyngherddau’n parhau tan ddydd Sul, Gorffennaf 9, gyda miloedd o gantorion a dawnswyr o bob rhan o’r byd yn cymryd rhan. 

Mae pob diwrnod yn cynnwys rhaglen lawn o gystadlaethau yn y Pafiliwn a rhestr o stondinau ac arddangosfeydd ar y maes ynghyd â chystadleuwyr o bedwar ban byd, nifer ohonynt mewn gwisg liwgar tra bod tri llwyfan awyr agored yn cynnal llif cyson o berfformiadau byw. 

Mae adloniant ar y safle allanol yn cynnwys gweithdai, sgyrsiau, arddangosiadau rhyngwladol, perfformiadau theatr awyr agored, sgiliau syrcas, sesiynau bath sain, yoga, dawnsio bol, Cymraeg i ddechreuwyr a salsa. 

Bydd Llwyfan y Byd yn cynnwys perfformiadau cerddorol sy’n rhychwantu cerddoriaeth gwerin, jazz, byd ac indie. 

Bydd blas rhyngwladol hefyd i’r bwyd sydd ar gael yn ardal newydd Bwyd y Byd. 

Bydd ymwelwyr yn gallu “mynd o amgylch y byd mewn 80 munud” gyda stondinau yn gweini bwyd o wahanol wledydd gan gynnwys India, Gwlad Groeg, Jamaica, Mecsico, yr Almaen a’r Eidal. 

Yn ôl cynhyrchydd gweithredol yr Eisteddfod, Camilla King, roedden nhw’n arbennig o awyddus i ddathlu pen-blwydd darllediad cofiadwy Dylan Thomas. 

Meddai: “Er yn drist iawn bu farw Dylan Thomas yn Efrog Newydd ychydig fisoedd ar ôl ei ymweliad â Llangollen, bydd ei etifeddiaeth werthfawr yn parhau oherwydd mae’n cael ei ystyried fel un o’r mawrion llenyddol. 

“Roedden ni’n teimlo ei bod hi’n arbennig o briodol cofio nid yn unig ei ddarllediad gwych ond hefyd canon ehangach ei waith a’i wnaeth yn fardd o fri.” 

Bydd y gweithgareddau’n cynnwys cyflwyniad gan yr Athro Chris Adams, is-gadeirydd yr Eisteddfod ac aelod o’i Phwyllgor Archifau, a ddatgelodd fod y bardd wedi cael y swm hael o 20 gini am ei ymdrechion. 

Dywedodd yr Athro Adams fod Thomas, a aned yn Abertawe, wedi “cynhyrchu delweddau llafar o’r Eisteddfod gynnar y mae eu grym yn atseinio hyd heddiw”. 

Roedd yn fwy rhyfeddol fyth, meddai, gan fod pobl leol yn cofio ei fod wedi treulio llawer o’i amser yn Llangollen yn y dafarn, gyda Gwesty’r Wynnstay (The Three Eagles bellach) yn un o’i hoff lefydd am ddiod. 

Ategwyd hynny gan y diweddar Aneirin Talfan Davies, cynhyrchydd y BBC a anfonwyd i Langollen i gadw llygad ar Thomas, a oedd yn yr Eisteddfod yng nghwmni ei wraig, Aeronwy a’u merch, Caitlin. 

Adroddodd Talfan Davies, a oedd yn fardd dawnus ei hun, sut yr oedd Thomas wedi treulio’r wythnos yn “crwydro’n ddiamcan trwy strydoedd Llangollen, gan dreulio  hanner awr hwnt ac yma ym mhabell yr eisteddfod ac oriau lawer ym mariau tafarndai’r dref.” 

Disgrifiodd hefyd ffordd y bardd o weithio oedd yn golygu “ysgrifennu nodiadau ar bacedi sigaréts, a phanig Thomas ar y ffordd yn ôl i Gaerdydd pan ofnai ei fod wedi colli’r nodiadau”. 

Diolch byth, daeth y nodiadau i’r amlwg ymhen dim o dro ac mae’r darn gorffenedig, cryno wedi’i ddisgrifio fel enghraifft glasurol o’i athrylith gyda geiriau. 

Ar wahân i’r cystadlaethau a chofio Dylan Thomas, mae uchafbwyntiau eraill yn cynnwys cyngerdd gyda Alfie Boe a’r grŵp theatr gerdd Welsh of the West End ar noson gyntaf yr Eisteddfod ar nos Fawrth, Gorffennaf 4. 

Ddydd Mercher bydd Y Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, cyngerdd i goffau’r rhai a fu farw yn Sarajevo ac Wcráin, yn cynnwys cerddorfa NEW Sinfonia gydag unawdwyr o Bosnia, Cymru ac Wcráin, gyda gwaith enwog Karl Jenkins, The Armed Man yn ganolbwynt i’r noson. 

Mae’r orymdaith boblogaidd o gyfranogwyr rhyngwladol a dathlu heddwch yn digwydd ddydd Iau, ac yna Hedfan, gwaith cyfrwng cymysg newydd, sy’n cynnwys dawns, cerddoriaeth a gwaith theatr gan yr artistiaid gweledol ysbrydoledig y Propellor Ensemble, wedi’u hysgogi gan batrymau mudol ym myd natur a byd pobl. 

Ar y nos Wener bydd Band Mawr Guy Barker yn cymryd y llwyfan ynghyd â chanwr Strictly Come Dancing, Tommy Blaize. 

Mae’r dydd Sadwrn yn cynnwys y digwyddiad rhuban glas, cystadleuaeth Côr y Byd ar gyfer Tlws Pavarotti, a hefyd cystadlaethau Pencampwyr Dawns a Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine 2023. 

Mae gwedd newydd ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod ddydd Sul gyda rownd derfynol fyw newydd sbon lle bydd sêr lleisiol yn brwydro i hawlio’r teitl Llais Theatr Gerdd, a Cân i Llan, cystadleuaeth cyfansoddi caneuon newydd i’r rhai sydd heb gytundeb proffesiynol rhwng 14-22 oed, gan ddarparu llwyfan ar gyfer lleisiau sy’n dod i’r amlwg mewn cerddoriaeth boblogaidd gyfoes. 

Ychwanegodd Camilla King: “Mae adloniant ar y safle allanol yn ymestyn ar draws tri phrif lwyfan gyda mwy o ddigwyddiadau ‘pop-yp’ dyddiol ac yn cynnwys gweithdai yn yr Amffitheatr gyda Chwmni Theatr Byd Bychan yn gwahodd ymwelwyr i greu eu cerflun blodau gwyn eu hunain ac Ensemble Propellor yn adeiladu offeryn anferth o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.  

“Bydd hefyd adeiladu Lego dyddiol, celf a chrefft, sesiynau blodau gan drefnwyr enwog yr Eisteddfod, sgiliau syrcas gyda Jester Jack, Xplore Science, ioga, bath sain, dawnsio bol a chyfle i ddysgu sgiliau newydd gan y cystadleuwyr gwadd amrywiol.  

“Mae Sgyrsiau ar Lwyfan y Gromen yn cynnwys Bethan Rhiannon o Calan yn trafod ‘O ddawns y glocsen i gomedi’, y bardd Mererid Hopwood yn arwain panel ar y Ddarlith Heddwch flynyddol, gan fyfyrio ar hanes anhygoel Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru. 

“Bydd perfformwyr rhyngwladol yn ymddangos ar Lwyfan y Byd gan gynnwys y Mynachod Tashi Lhunpo o Dibet, cerddoriaeth werin Siapaneaidd SOAS Min’yo, perfformwyr o Bosnia ac Wcráin, a cherddoriaeth gan Filkin’s Drift, Seprona, Kilbride Brothers, Triawd Billy Thompson, The Bartells, y Chester Big Band a Lilly Boughey a llawer mwy.” 

Tocynnau & Beth sy’ ymlaen: www.international-eisteddfod.co.uk/cy/whats-on/ 

Chwedl Jazz a seren Strictly i oleuo Eisteddfod Llangollen

Bydd seren jazz a chwaraeodd gyda’r chwedlonol Frank Sinatra yn ymuno â llais Strictly Come Dancing am noson i’w chofio yng ngogledd Cymru. 

Bydd y canwr, Tommy Blaize, yn ymuno â Guy Barker a’i Fand Mawr ar gyfer “perfformiad pwerus” mewn cyngerdd llawn sêr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen am 8pm nos Wener, Gorffennaf 7. 

Dyma’r trydydd ymweliad â Llangollen i Guy, sydd hefyd wedi rhannu’r llwyfan gyda sêr eraill gan gynnwys George Michael, Sting, Van Morrison, Elvis Costello, Phil Collins, Sammy Davis Jr a Liza Minnelli ymhlith llawer o rai eraill. 

Roedd y cyntaf o ddau ymddangosiad blaenorol Guy yn Eisteddfod Llangollen yn 2003, yn cefnogi’r ddeuawd gŵr a gwraig eiconig Johnny Dankworth a Cleo Laine, ac yna dychwelodd i chwarae gyda’r bas-bariton Syr Willard White yn 2009. 

Y tro hwn bydd yn arwain ei fand 15 darn ei hun ynghyd â phrif leisydd Strictly Come Dancing, Tommy Blaize, yn ogystal â’r cantorion Clare Teal a Vanessa Haynes a’r chwaraewr sacs Giacomo Smith. 

Mae gan Guy, 65 oed, atgofion melys o berfformio yn Llangollen ac meddai: “Chwaraeais gyda Willard White pan roddodd deyrnged i Paul Robeson a chyn hynny roeddwn yno gyda John Dankworth a Cleo Laine. 

“Rwy’n cofio’r llwyfan a’r ardal gefn llwyfan yn dda ac roedd y gynulleidfa mor frwd. Mae’n lle gwych i chwarae.” 

Cafodd Guy ei fagu ym myd adloniant a pherfformio. Ei fam yw’r actores Barbara Barker, sydd bellach yn 95 oed, a ymddangosodd yn saith pennod gyntaf Coronation Street ac yn ddiweddarach yn Z Cars ac Emmerdale Farm ac roedd ei ddiweddar dad, Ken, yn actor ac yn ddyn styntiau. 

“Yn olygfa agoriadol The Fall and Rise of Reginald Perrin, fy nhad yw’r un sy’n rhedeg yn noeth i’r môr ar y traeth,” meddai Guy: “Roedd hi’n chwech o’r gloch y bore ac roedd hi’n rhewi. 

“Roedd fy nhad wrth ei fodd â’r cyfnod Swing a dysgodd chwarae’r clarinet ac fe wnaeth fy annog i chwarae’r trwmped er mwyn i ni allu gwneud deuawdau ac ef hefyd wnaeth brynu fy nwy albwm cyntaf erioed i mi, un gan y trwmpedwr Louis Armstrong. 

“Cerddoriaeth oedd popeth roeddwn i’n ei wybod a dydw i erioed wedi gwneud dim byd arall.” 

Mae’r bobl y mae Guy wedi chwarae gyda nhw yn darllen fel pwy yw pwy o fyd cerdd ac un o uchafbwyntiau ei yrfa oedd cefnogi Sinatra o flaen 45,000 o’i ddilynwyr yn yr Eidal. 

Mae hefyd wedi recordio wyth albwm unigol, dau ohonynt wedi’u henwebu ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Mercury, ac ers 2008 mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Cerdd ac yn drefnydd cyngerdd blynyddol Jazz Voice yn y Barbican, sy’n agor Gŵyl Jazz Llundain a bu ganddo gysylltiad agos ers blynyddoedd gyda Gŵyl Jazz Cheltenham. 

Guy wnaeth drefnu’r gerddoriaeth ar gyfer ffilmiau The Talented Mr Ripley a The No 1 Ladies’ Detective Agency gan y cyfarwyddwr ffilm Anthony Minghella a ddywedodd amdano: “Guy Barker yw’r peth prin hwnnw – unawdydd disglair, arweinydd naturiol a chyfeilydd hael. Mae e’n medru chwarae i dorri dy galon neu i wnedu dy ben i droi.” 

Dywedodd cynhyrchydd gweithredol Eisteddfod Llangollen, Camilla King: “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu denu Guy Barker yn ôl i Langollen ar gyfer yr hyn a fydd yn noson wirioneddol gofiadwy. 

“Gall y gynulleidfa ddisgwyl sain pres bachog, enaid New Orleans a thaith drwy hanes canu jazz, yn cynnwys y clasuron a threfniannau newydd annisgwyl, gan gynnwys un o ganeuon Tom Waits wedi’i hail-ddychmygu. 

“Mae’n mynd i fod yn set wych, bythgofiadwy, wedi’i thynnu ynghyd gan ddawn ddihafal Guy o adrodd straeon trwy gerddoriaeth.” 

Bydd Band Mawr Guy Barker yn camu i’r llwyfan yn Llangollen fel rhan o gyfres o gyngherddau o safon uchel sy’n cychwyn ar y nos Fawrth, Gorffennaf 4, gyda ffefryn yr Eisteddfod, Alfie Boe fydd yn ymuno â’r grŵp theatr gerdd, Welsh of the West End. 

Ddydd Mercher bydd Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, cyngerdd i goffau’r rhai a fu farw yn Sarajevo ac Wcráin, yn cynnwys cerddorfa NEW Sinfonia gydag unawdwyr o Bosnia, Cymru ac Wcráin, gyda gweithiau’n cynnwys detholiadau o The Armed Man gan Karl Jenkins gan ddiweddu gyda neges draddodiadol yr Eisteddfod o heddwch a gobaith ar gyfer dyfodol yr holl genhedloedd. 

Bydd yr orymdaith boblogaidd o gyfranogwyr rhyngwladol a dathliad o heddwch yn digwydd ar y dydd Iau, ac yna Hedfan, gwaith theatrig newydd gan artistiaid gweledigaethol Propellor Ensemble, wedi’i ysbrydoli gan batrymau mudo o fyd natur a dynoliaeth. 

Mae dydd Sadwrn yn cynnwys y digwyddiad rhuban glas, cystadleuaeth nodedig Côr y Byd ar gyfer Tlws Pavarotti, a hefyd Pencampwyr Dawns a Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine 2023. 

Mae gwedd newydd i ddiwrnod olaf yr Eisteddfod ar y dydd Sul gyda rownd derfynol fyw newydd sbon lle bydd sêr lleisiol yn brwydro i hawlio’r teitl Llais Theatr Gerdd, a chystadleuaeth ysgrifennu caneuon newydd ar gyfer lleisiau sy’n dod i’r amlwg yn y byd cerddoriaeth poblogaidd cyfoes. 

Ar y Maes, bydd bandiau pres, arian a chwythbrennau a bandiau cymunedol yn cystadlu, a gall cynulleidfaoedd ddewis eu henillydd ar gyfer Ymryson Dawns newydd yr Eisteddfod. 

Yn ogystal â’r cyngherddau, mae pob dydd yn cynnwys rhaglen lawn o gystadlaethau yn y Pafiliwn a rhestr o stondinau ac arddangosfeydd ar y Maes ynghyd â chystadleuwyr o bedwar ban byd, nifer ohonynt mewn gwisgoedd lliwgar tra bod tri llwyfan awyr agored a nifer o berfformiadau byw cyffrous. 

Bob blwyddyn mae tua 4,000 o gyfranogwyr yn cymryd rhan gyda thua 25,000 o ymwelwyr yn mynychu’r Eisteddfod Ryngwladol. 

Bydd llawer o adloniant hefyd ar y Maes gan gynnwys gweithdai, sgyrsiau, arddangosiadau rhyngwladol, perfformiadau theatr awyr agored a sgiliau syrcas. 

Tocynnau & Llangollen 2023: www.international-eisteddfod.co.uk/cy/whats-on/ 

Alfie Boe yn ‘yn methu aros’ am ddychwelyd i ogledd Cymru ochr yn ochr â sêr Cymry’r West End 

Mae’r tenor enwog Alfie Boe yn dweud ei fod “yn methu aros” i ddychwelyd i ogledd Cymru wrth iddo baratoi i fod yn un o brif sȇr yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yr haf hwn. Bydd y canwr a’r actor enwog o Loegr yn agor y digwyddiad ochr yn ochr â pherfformwyr dawnus Welsh of the West End, a gyrhaeddodd rownd gynderfynol Britain’s Got Talent, mewn cyngerdd gyda’r nos mawreddog ar nos Fawrth, Gorffennaf 4. 

Dywedodd Alfie, sydd wedi ymddangos yn yr ŵyl ddiwylliannol ar sawl achlysur, y bydd y gynulleidfa yn cael “cerddoriaeth uffernol o wych” gyda rhaglen wedi’i dewis yn bwrpasol ar gyfer Llangollen. 

Wedi’i gefnogi gan Welsh of the West End – sy’n cynnwys rhai o dalentau gorau Cymru – dywedodd Alfie y dylai’r gynulleidfa fod yn barod am noson wych. 

Wrth siarad am ddychwelyd i’r dref, dywedodd: “Mae perfformio yn Llangollen yn gyffrous iawn oherwydd mae’n wefr wirioneddol. Mae yna awyrgylch cerddorol gwych – mae pawb yna o bob rhan o’r byd yn dathlu cerddoriaeth a diwylliant ac mae’n beth gwych i fod yn rhan ohono. Yr ychydig droeon diwethaf rydw i wedi bod yno, rydw i wedi caru pob munud. A phan fyddwch chi’n cael perfformio ar y prif lwyfan ac os oes gennych ddiwrnod i’ch hun, mae’n well byth, fedra i ddim aros.” 

Dywedodd Alfie, sydd wedi cydweithio â nifer o gorau yn ystod ei yrfa, ei fod yn edrych ymlaen at ymuno â Welsh of the West End – y grŵp theatr gerdd a gyrhaeddodd rownd gynderfynol Britain’s Got Talent. 

Wrth sôn am yr hyn y gall y gynulleidfa ei ddisgwyl, dywedodd Alfie: “Cerddoriaeth uffernol o wych – cyngerdd da, llawer o hwyl a chwerthin. Fy nod yw cyflwyno sioe dda gyda llawer o gerddoriaeth wahanol. Mae bob amser yn braf rhoi cynnig ar ganeuon newydd gyda thorf yr ŵyl.” 

Archebwch docynnau yma

Dywedodd Alfie, sy’n paratoi ar gyfer ei daith ar hyd y DU ym mis Medi eleni, fod ganddo lawer ar y gweill i’w gefnogwyr ffyddlon gan gynnwys llyfr ac albwm newydd. “Rydw i eisiau parhau i feddwl am syniadau, parhau i weithio a gwneud y gorau y gallaf. Rwy’n ceisio troi fy llaw ar rai caneuon gwreiddiol hefyd felly byddaf yn eu cyflwyno’n raddol i’r cyhoedd.” 

Dywedodd y Cymro sy’n seren yn y West End, Steffan Hughes o Langwyfan ger Dinbych, sydd wedi bod yn Llysgennad Ieuenctid i Eisteddfod Llangollen ac sydd hefyd wedi cyflwyno darllediadau S4C o’r ŵyl yn 2019, fod ymddangos yn yr ŵyl gydag Alfie yn “foment cwblhau’r cylch” go iawn gan iddo gystadlu yn y digwyddiad am flynyddoedd lawer pan oedd yn iau. 

Meddai: “Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn dal lle annwyl yn fy nghalon. Gŵyl hollol unigryw, y cefais y fraint o’i chynrychioli fel llysgennad ieuenctid yn fy arddegau. Treuliais nifer o flynyddoedd yn cystadlu ar y llwyfan gwych hwn a mwynhau’r cyngherddau mwyaf amrywiol ac o safon uchel hefyd. Rydw i mor gyffrous i ddod â Welsh of the West End i Langollen. Fe wnaethon ni gynrychioli Cymru ar lwyfan rhyngwladol trwy ein hymddangosiad ar Britain’s Got Talent, ond does unman yn debyg i gartref mewn gwirionedd – ac fel bachgen o Sir Ddinbych fy hun, rydw i wrth fy modd i fod yn canu fy hoff ganeuon o fyd y theatr gerdd a ffilm yn fy milltir sgwâr.” 

 Ychwanegodd Steffan: “Rhannu’r llwyfan gyda’r bendigedig Alfie Boe yw’r eisin ar y gacen. Roedden ni’n berfformwyr gwadd ar ei daith o amgylch y DU gyda Michael Ball y llynedd, felly rydyn ni’n gyffrous iawn i ailymuno efo fo unwaith eto.” 

Dywedodd ei gyd-aelodau, Jade Davies o Ddinbych, chwaer enillydd Love Island Amber Davies, a Mared Williams o Lanefydd, a fynychodd yr un ysgol â Steffan i Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy eu bod hefyd yn gyffrous am y digwyddiad. 

Dywedodd Jade, sydd wedi perfformio mewn sioeau fel Les Miserables a Phantom of the Opera: “Gwireddu breuddwyd yw rhannu’r llwyfan gydag Alfie Boe – rhywun rydw i’n ei edmygu’n fawr. Bydd yn bleser perfformio ar lwyfan eiconig Llangollen.” 

Dywedodd Mared, sy’n gyn-enillydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Theatr Gerddorol yn Eisteddfod Llangollen: “Rwyf wrth fy modd yn cael cyfle i ganu yn yr Eisteddfod Ryngwladol unwaith eto. Wedi tyfu i fyny yn cystadlu ac ymweld â’r Eisteddfod, mae’n deimlad hyfryd dod yn ôl i berfformio gyda phrofiad theatr gerdd proffesiynol y tu ôl i mi.” 

Archebwch docynnau yma

Bydd yr Eisteddfod yn ôl am ei 76ain blwyddyn yr haf hwn – yr ŵyl lawn gyntaf i’w chynnal ers y pandemig coronafeirws. Ac eleni, bydd Gorymdaith y Cenhedloedd yn ôl am y tro cyntaf ers 2019. 

Dywedodd cynhyrchydd gweithredol Eisteddfod Llangollen, Camilla King: “Roedd llawer o gyffro y llynedd pan ddaethon ni’n ôl am y tro cyntaf ers 2019 ond roedd pobl bryd hynny’n dal yn wyliadwrus ynglŷn â chovid a theithio, ond eleni, mae pawb yn barod i ddod yn ôl at ei gilydd i ddathlu. 

“Gall pobl ddisgwyl gweld llawer o’r pethau y mae’r ŵyl wedi ennill enw da amdanynt – artistiaid byd enwog gwych, cystadlaethau sy’n rhoi llwyfan i berfformwyr o bedwar ban byd, rowndiau terfynol byw cyffrous fel Côr y Byd, Pencampwyr Dawns a Llais y Dyfodol – lle ceir cyfle i weld rhai o’r corau, grwpiau dawns ac unawdwyr operatig gorau. 

“Bydd yna hefyd gyngherddau rhyngwladol rhagorol sy’n dod â llawer o berfformwyr gwahanol ynghyd gan gynnwys Blodau Gwyn sy’n gweld llu o berfformwyr o Gymru, Bosnia ac Wcráin. Rydym hefyd wrth ein bodd bod enillydd Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine 2022, Emyr Lloyd Jones, yn ymuno â ni ar y llwyfan fel unawdydd ar gyfer y cyngerdd hwn. 

Yn ogystal, fel rhan o arlwy’r Eisteddfod bydd y perfformiwr a’r arweinydd jazz adnabyddus, Guy Barker gyda’i Fand Mawr, yn cydweithio ag unawdwyr o fri fel Tommy Blaze, prif leisydd Strictly Come Dancing, gyda cherddorion soul a jazz, Clare Teal, Giacomo Smith a Vanessa Haynes hefyd yn perfformio setiau arbennig. 

“Mae’n mynd i fod yn barti hirddydd haf go iawn – os ydych chi’n hoff o jazz ac yn hoffi sŵn band mawr Sinatra yna, dyma’r noson allan i chi,” meddai Camilla. Wrth sôn am ddychweliad Alfie Boe i Langollen, ychwanegodd Camilla: “Mae rhai blynyddoedd ers i Alfie fod yn yr Eisteddfod ond mae’n ffefryn go iawn gyda’n cynulleidfa. Mae hefyd yn arddangosfa wych i Gymry’r West End – sêr ifanc dawnus theatr gerdd Cymru.” 

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael ei chynnal rhwng Gorffennaf 4 a 9, ac yn cynnwys cyfuniad o gystadlu a pherfformiad gyda chorau yn cystadlu am deitl nodedig Côr y Byd a Thlws Pavarotti. Bob blwyddyn mae tua 4,000 o gyfranogwyr yn cymryd rhan gyda thua 25,000 o ymwelwyr yn mynychu. Bydd llawer o adloniant hefyd ar y Maes gan gynnwys gweithdai, sgyrsiau, arddangosiadau rhyngwladol, perfformiadau theatr awyr agored a sgiliau syrcas. Bydd yr Eisteddfod hefyd yn coroni pencampwyr dawns 2023 gyda Thlws Lucille Armstrong, yn ogystal â digwyddiad Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine. 

Archebwch docynnau yma neu drwy ffonio 01978 862001. 

Galw am gantorion i ymuno â chôr o 200

Mae ymgyrch wedi’i lansio i chwilio am gantorion o bob rhan o ogledd Cymru i ymuno â chôr torfol o 200 o leisiau i alw am heddwch byd-eang. 

Bydd y perfformiad yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn talu teyrnged i’r miloedd o ddynion, merched a phlant a gafodd eu lladd mewn cyflafan yn rhyfel Bosnia yn y 1990au ac yn taflu goleuni ar gyflwr enbyd y rhai sy’n dioddef ar hyn o bryd yn Wcrain sydd wedi’i rhwygo gan ryfel. 

Bydd y cyngerdd, o’r enw Y Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, yn cael ei chynnal am 8pm nos Fercher, Gorffennaf 5, ychydig ddyddiau cyn Diwrnod Coffa Srebrenica ar Orffennaf 11 i gofio’r 8,372 o Fwslimiaid Bosniaidd a gafodd eu lladd yn 1995. 

Mae motiff y Blodau Gwyn wedi’i fabwysiadu fel symbol o goffâd yn Srebrenica ac mae 11 petal y blodyn yn cynrychioli’r diwrnod y dechreuodd yr hil-laddiad. 

Dewiswyd thema’r cyngerdd i adlewyrchu pwrpas sefydlu’r Eisteddfod, digwyddiad eiconig a sefydlwyd yn 1947 i hybu heddwch yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. 

Canolbwynt y rhaglen fydd detholiadau o offeren heddwch ingol, The Armed Man, gan y cyfansoddwr Cymreig enwog Karl Jenkins. 

Mae angen gwirfoddolwyr i ymuno â’r côr enfawr, sydd wedi’i ffurfio’n arbennig, un o’r corau mwyaf a welwyd erioed yng ngogledd Cymru. 

Bydd cerddorfa nodedig NEW Sinfonia yn cyfeilio iddynt gan wneud ei ymddangosiad cyntaf yn Eisteddfod Llangollen. 

Mae arweinydd NEW Sinfonia, Robert Guy, wedi cyhoeddi galwad ar gantorion o bob oed i gofrestru ar gyfer y côr, gydag ymarferion i gychwyn ar Fai 13. 

Dywedodd na fydd unrhyw rwystrau i gymryd rhan yn yr achlysur cyffrous hwn, gan ychwanegu: “Nid yw wedi’i gyfyngu i’r rhai sydd â phrofiad blaenorol o ganu cyngherddau. Mae’n agored i bawb, y cyfan sydd ei angen arnyn nhw yw cariad at ganu.” 

Wrth galon y côr bydd criw o gantorion amatur brwd sy’n perthyn i’r prosiect hynod lwyddiannus NEW Lleisiau a sefydlwyd eisoes gan NEW Sinfonia. 

Meddai Robert: “Diolch i lwyddiant ysgubol ein prosiect NEW Lleisiau mae gennym eisoes grŵp craidd o gantorion amatur brwdfrydig yn barod i gamu i fyny a chanu yn Llangollen. Ond mae angen llawer mwy o gantorion, yn enwedig tenoriaid a baswyr. 

“Bydd angen 200 o leisiau i gyd felly rydym yn annog unrhyw un sydd ag angerdd am ganu ac awydd i gymryd rhan yn y digwyddiad pwysig hwn i gofrestru’n gyflym.” 

Mae NEW Lleisiau yn cynnwys ffoaduriaid sydd wedi ymgartrefu yng ngogledd Cymru yn dilyn gwrthdaro neu erledigaeth yn eu gwledydd eu hunain. Maent wedi cael cysur o ganu gyda’i gilydd ac wedi gwneud ffrindiau newydd trwy iaith gyffredin cerddoriaeth. 

Yn eu plith mae arweinydd ifanc o Wcrain, Polina Horelova, a orfodwyd gyda’i theulu ifanc i ffoi o’i dinas enedigol, Mariupol ar ôl i’r Rwsiaid oresgyn y ddinas a’i difrodi. 

Y gobaith yw y bydd Polina yn arwain y darn gwerin traddodiadol o Wcrain, Cân yr Afon yn ystod y cyngerdd coffa. 

Ychwanegodd Robert: “Rydym yn falch bod NEW Lleisiau yn cynnwys cymysgedd mor eang o alluoedd cerddorol ac amrywiaeth o genhedloedd. Rydym yn cynnwys cantorion o Gymru, Wcráin, Irac, Iran, Algeria ac El Salvador, ymhlith gwledydd eraill. 

“Ar gyfer ein rhaglen Y Blodau Gwyn: I Mewn i’r Goleuni, mae angen sopranos, altos, tenoriaid, baswyr a lleisiau ifanc hefyd; rydym yn annog pawb i ddod ymlaen. 

“Bydd ymarferion rheolaidd felly does dim angen i bobl ofni nad ydyn nhw’n ddigon da neu ddiffyg hyder. Rydym yma i’w harwain trwy’r holl broses arbennig.” 

Bydd ymarferion mewn dwy ganolfan, un yng nghanolfan celfyddydau cymunedol Tŷ Pawb, Wrecsam, a’r llall yn Eglwys y Plwyf Llanelwy. Maent yn cyfarfod ar foreau Sadwrn rhwng 10am a 12 canol dydd. Mae yna hefyd gyfleuster i bobl ymuno ag ymarferion trwy dechnoleg fideo-gynadledda Zoom. 

Dywedodd Cynhyrchydd Gweithredol Eisteddfod Llangollen, Camilla King: “Rydym wedi bod yn meddwl am wneud rhywbeth ar y thema a’r raddfa hon ers peth amser ond dim ond eleni y mae’r gwahanol linynnau wedi dod at ei gilydd i greu’r hyn sy’n argoeli i fod yn noson hudolus. 

“Mae’n dorcalonnus edrych yn ôl ar ryfel Bosnia a sylweddoli bod hunaniaeth ddiwylliannol gyfan dan ymosodiad. 

“Yn ogystal â llofruddio’r boblogaeth, targedwyd ei threftadaeth gyfan, dinistriwyd gweithiau celf a dymchwelwyd eiconau diwylliannol. Ac yn awr dim ond dau ddegawd yn ddiweddarach mae erchyllterau tebyg iawn yn digwydd yn Wcrain ar hyn o bryd. 

“Roedden ni eisiau cynnal cyngerdd i dynnu sylw at y ffaith bod y ddynoliaeth yn gallu bod yn gymaint yn well na hyn. Roeddem am adlewyrchu’r ethos o heddwch, cyfeillgarwch ac amrywiaeth ddiwylliannol sydd wrth wraidd yr Eisteddfod Ryngwladol a dyna’r rheswm pam y cafodd ei sefydlu yn y lle cyntaf yr holl flynyddoedd yn ôl yn 1947. 

“Bydd hi’n noson fyfyrgar sy’n procio’r meddwl ond bydd hefyd yn codi calon gan ei bod yn amlygu themâu pwysig o obaith, undod a goresgyn rhaniadau.” 

Ychwanegodd Camilla: “Rwy’n disgwyl y bydd y galw mawr am docynnau gan nad oes amheuaeth yn fy meddwl y bydd hon yn noson fythgofiadwy. Rydym yn gwahodd pawb i ddod draw i fwynhau.” 

Am fwy o fanylion am y gyngerdd am 8pm nos Fercher, Gorffennaf 5, ewch i: https://international-eisteddfod.co.uk/events/wednesday-evening/ ac i gofrestru ar gyfer y côr neu i gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch lleisiau@newsinfonia .org.uk a robert@newsinfonia.org.uk neu ffoniwch Robert Guy ar 07725 050510. 

Gwedd newydd ar gyfer Llangollen 2023

Os ydych chi’n darllen y stori hon efallai eich bod wedi sylwi bod ein gwefan wedi cael adfywiad lliwgar! Mae’r wedd newydd hon yn cynrychioli ein brand newydd, a ddyluniwyd gan yr asiantaeth ddylunio o ogledd Cymru View Creative.

Wedi’i lansio ym mis Mai 2023, mae’r ailfrandio wedi bod yn un rhan o broses adolygu strategol sydd wedi mynd rhagddi ers 2019, gan sicrhau ein bod yn diweddaru pob maes o’n busnes i fod yn addas ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi bod yn gweithio ar yr ail-frandio ers mis Medi 2022 ac mae nifer o staff, aelodau bwrdd, gwirfoddolwyr, cyllidwyr a llu o ffrindiau a chydweithwyr eraill wedi ymwneud â’r gwaith yma.

Fel gyda phob maes o’n gwaith, rydym yn parhau’n ymrwymedig i’n hegwyddorion sylfaenol: defnyddio’r traddodiad eisteddfodol, cystadlaethau cyfeillgar a rhoi llwyfan i’r celfyddydau a diwylliant, fel modd o hybu heddwch a chyfeillgarwch rhyngwladol. Gobeithiwn y bydd ein gwedd newydd ffres yn ein helpu i gyflawni hyn wrth ddenu cynulleidfaoedd a chefnogwyr newydd, a’n cydweddu â gwyliau rhyngwladol blaenllaw eraill.

Gobeithio mai un o’r pethau cyntaf y bydd pobl yn sylwi arno am y brandio newydd yw’r palet lliw bywiog. Mae hyn wedi’i gyfosod drwy adolygu ein harchif ffotograffig, a’i ysbrydoli gan liwiau gwisgoedd, baneri a gorymdeithiau rhyngwladol dros y 76 mlynedd diwethaf. Mae ein hymwelwyr yn dweud wrthym yn aml fod bywiogrwydd gweledol a chynlluniau lliw beiddgar ein digwyddiadau yn aros yn eu cof.

Tynnwyd ysbrydoliaeth hefyd o’n tref anhygoel a’r cyffiniau, gan edrych ar siapiau a sut y gellir trosi’r rhain yn deipograffeg a graffeg. Mae siapiau wedi’u hysbrydoli gan nodweddion naturiol eiconig a gwaith pobl Llangollen, y logo gwreiddiol a’r arddangosfeydd blodau godidog sy’n agwedd mor unigryw o’r Eisteddfod. Yn ogystal, mae’n bwysig hefyd bod y brand yn gweithio mewn dwy iaith, gan amlygu ein lle yng Nghymru a’r byd ehangach.

Mae’r brand newydd yn gwneud defnydd o’r llythyren Gymraeg LL sydd yn gwneud i lawer feddwl am y Gymraeg a llefydd yng Nghymru. Deugraff yw Ll (fersiwn priflythyren: LL) (dau symbol sy’n cyfrif fel un llythyren), hon yw 16eg llythyren yr wyddor Gymraeg, ac mae’n llythyren gyntaf dros 400 o enwau lleoedd ledled y wlad, gan gynnwys wrth gwrs y dref ddihafal sy’n gartref i’n gŵyl.

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ddigwyddiad blynyddol gwirioneddol unigryw ac anhygoel. Cynhelir gŵyl 2023 o ddydd Mawrth y 4ydd o Orffennaf tan ddydd Sul y 9fed o Orffennaf ac mae’n cynnwys safle awyr agored bywiog, cyfres o gyngherddau gyda’r nos o’r radd flaenaf, a chymysgedd amrywiol o gystadlaethau cerddoriaeth a dawns traddodiadol a chyfoes. Gallwch ddarganfod mwy a gweld yr holl ddigwyddiadau yma.

Canwch gyda ni!

Sing with us! / Canwch gyda ni!

Dewch i ymuno Lleisiau Llan, y côr cyfunedig o leisiau Cymraeg a rhyngwladol, yn canu gyda’i gilydd ar gyfer The White Flower: Into the Light, Mercher 5ed Mehefin, 8yp, ym Mhafiliwn Brenhinol Llangollen.

Wedi’i chynhyrchu gan NEW Sinfonia mewn partneriaeth gyda Llangollen 2023 a gyda chydweithrediad Remembering Srebrenica, mae The White Flower yn gyngerdd o goffadwriaeth a gobaith, yn cynnwys cerddorfa NEW Sinfonia, unawdwyr o Bosnia, Cymru ac Wcrain, gyda rhaglen yn cynnwys detholiadau o The Armed Man gan Karl Jenkins.

Arwyddo i fynnu e-bostiwch voices@newsinfonia.org.uk

Mae croeso i bawb, a chaiff y gerddoriaeth ei darparu o fewn ymarferion wedi’u chynnal ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru ym mis Mai a Mehefin.

Peidiwch â cholli allan!

Mae tocynnau £16-£40 ar gyfer y cyngerdd ar gael yma – https://international-eisteddfod.co.uk/events/wednesday-evening/

Adolygiad o Ddefnydd Arwyddair

Yn dilyn cryn ystyriaeth o ymateb y cyhoedd, mae’r Bwrdd wedi pleidleisio i barhau i ddefnyddio arwyddair T. Gwynn Jones. Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i drafodaeth gyhoeddus yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod arwyddair yr Eisteddfod yn adlewyrchu’r byd rydym yn byw ynddo heddiw a’r byd rydym am fyw ynddo yfory.

Wrth drafod ein hagwedd at iaith fel sefydliad, ac wrth i ni ddatblygu Polisi Iaith Gymraeg newydd (fydd yn cael ei rannu’n fuan), credwn fod angen ystyried llawer o leisiau gwahanol, a chwestiynu sut mae iaith yn parhau i esblygu.

Hoffem ddiolch i’r rhai sydd wedi cyfrannu’n adeiladol at y drafodaeth ystyrlon hon; mae’r dadleuon wedi’u gwneud yn rymus iawn, ar y naill ochr, i gadw arwyddair presennol yr Eisteddfod, ac ar yr ochr arall, i gomisiynu barddoniaeth newydd. Er mwyn sicrhau fod y neges yn glir i’n cynulleidfaoedd ar draws y byd, bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg yr arwyddair yn ymddangos ochr yn ochr â’u gilydd lle bynnag y bo modd.

Ein ffocws nawr yw cynnal Eisteddfod a fydd yn dod â chymunedau o bedwar ban byd ynghyd, mewn dathliad llawen o rym cerddoriaeth a dawns i greu dealltwriaeth a harmoni.

Adolygiad o Ddefnydd Arwyddair

Byd gwyn fydd byd a gano. Gwaraidd fydd ei gerddi fo
Blessed is a world that sings. Gentle are its Songs

Y geiriau uchod yw arwyddair Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Fe’u hysgrifennwyd gan T. Gwynn Jones yn 1946, ac fe’u comisiynwyd fel disgrifiad barddonol o’n pwrpas ac maent wedi gwasanaethu’r sefydliad yn rhagorol ers 75 mlynedd. Mae’r geiriau’n rhan arwyddocaol o’n hanes ac mae’r arwyddair i’w weld yn addurno ein gwaith celf, tlysau ein cystadlaethau a’n cartref, y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein sefydliad cyfan i sicrhau ein bod yn cyrraedd y safonau a ddisgwylir gan y Comisiwn Elusennau, ein cyrff ariannu cyhoeddus a’n cynulleidfaoedd. Mae rhan o’r broses hon yn cynnwys ystyried pwy ydym ni heddiw, pwy ydym am fod yn y dyfodol, a sut ydym yn cyfathrebu hyn. Ar ôl rhannu esiamplau o ‘ddelwedd newydd’ gyda nifer o randdeiliaid yn ystod proses adborth, ac fel rhan o’n gwaith adnewyddu parhaus cawsom gyngor gan bartneriaid allanol dibynadwy sy’n gweithio’n rheolaidd yn y Gymraeg, y dylem fod yn ymwybodol o gamddehongli posibl wrth gyfieithu ein harwyddair o’r Gymraeg i ieithoedd eraill.

Bydd llawer o Gymry Cymraeg yn gwybod mai yng nghyd-destun cwpled T. Gwynn Jones, bod y geiriau ‘byd gwyn’ yn golygu ‘blessed’ yn Saesneg, ac yn dod o ‘Gwyn eu byd’, geiriau agoriadol y Gwynfydau yn Efengyl Sant Mathew yn y Beibl. Fodd bynnag, cyfieithiad llythrennol (gan gynnwys y rhai a ddarperir gan offer cyfieithu ar-lein ac apiau) i’r Saesneg yw ‘white world’. Ar ôl i hyn gael ei ddwyn i’n sylw, roeddem yn teimlo ei fod yn gyfrifoldeb i ni ymchwilio ac ymgynghori ymhellach i gael eglurder ar y mater hwn ac ystyried ffyrdd posibl ymlaen. Roedd hyn yn cynnwys siarad â nifer o siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, arbenigwyr ac ymgynghorwyr ar y Gymraeg, o fewn a thu allan i’n sefydliad, yn lleol ac ymhellach i ffwrdd, a’n cyllidwyr. Eu cyngor unfrydol oedd bod yr arwyddair yn brydferth o’i ddarllen gyda dealltwriaeth o’r Gymraeg, ond i’r di-Gymraeg a chenedlaethau newydd o gynulleidfaoedd ac yn wir rhai Cymry Cymraeg, nid yw’r ystyr a fwriadwyd yn ddigon clir.

Mae geiriau T. Gwynn Jones wedi teithio o Langollen o amgylch y byd, gan ledaenu’r neges Gymreig o heddwch, ac mae ein harwyddair wedi ein gwasanaethu’n aruthrol o dda ers 75 mlynedd; rydym yn gwbl falch ohono yn ei ystyr a’i gyfieithiad gwreiddiol. Wrth i Eisteddfod Llangollen barhau ar lwybr pwysig o adnewyddu ein pwrpas mewn byd modern, mae’r Bwrdd wedi cytuno bod hyn yn rhoi cyfle creadigol cyfoethog i ystyried y Gymraeg fel iaith fyw ac esblygol.

Bydd ein harwyddair presennol a’n tarian boblogaidd yn parhau’n rhan o hunaniaeth weledol yr Eisteddfod yn 2023, a bydd y Bwrdd yn treulio’r 5 mis nesaf mewn ymgynghoriad â’n rhanddeiliaid ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer 2024 a thu hwnt.

Mewn ymateb i’r adolygiad hwn sydd wedi cael sylw gan y cyfryngau ac unigolion ar gyfryngau cymdeithasol, rydym am ddarparu rhywfaint o gyd-destun ychwanegol sydd wedi’i gamddeall neu wedi’i gamliwio. Rydym am ddatgan yn glir nad ydym wedi awgrymu unrhyw hiliaeth ar unrhyw adeg. Mae’r Eisteddfod wedi bod erioed, yn batrwm ar gyfer undod, ac mae’n parhau i fod felly. Dymunwn bwysleisio hefyd ein bod yn deall yn iawn nad yw mwyafrif y siaradwyr Cymraeg yn darllen y geiriau ‘byd gwyn’ yng nghyd-destun yr arwyddair fel unrhyw beth heblaw ‘blessed’. Mater o gyfieithu yw hyn drwy’r dull sydd fwyaf tebygol o gael ei ddefnyddio gan gynulleidfaoedd di-Gymraeg ledled y byd. Ac yn olaf, ni allwn ddatgan digon ein bod yn parhau i arddel teimlad y geiriau fel y’u bwriadwyd gan T. Gwynn Jones.

O ran eglurder ynghylch rhai o’r pwyntiau yn llythyr yr Athro Gruffydd Aled Williams i’r Western Mail ar 22 Mawrth 2023, hoffem ei gwneud yn glir na chynghorodd Cyngor Celfyddydau Cymru yr Eisteddfod i roi’r gorau i ddefnyddio ein harwyddair presennol. Roedd y cyngor a gynigiwyd ar y pwnc hwn yng nghyd-destun sgwrs anffurfiol am yr ymgynghoriad ar frand newydd. Roeddent yn cytuno â ni fod trafod yr arwyddair, a naws ac effaith geiriau ac iaith mewn cyd-destun rhyngwladol, yn rhan o broses archwilio hunaniaeth brand newydd. Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn annibynnol ar Gyngor Celfyddydau Cymru ac nid ydym yn un o’r sefydliadau sy’n derbyn cyllid refeniw gan Gyngor y Celfyddydau. Rydym wedi derbyn dau grant diweddar gan Gyngor y Celfyddydau: ‘Adeiladu pontydd ar draws y byd’ – i gefnogi man cyfarfod yn Llangollen 2023 i berfformwyr o bedwar ban byd brofi traddodiadau gwyliau Cymreig, a ‘Lleisiau Newydd Cymru’, prosiect newydd sy’n archwilio natur amlddiwylliannol ac amlieithog y Gymru fodern.

Bydd ein tîm bychan o staff a’n grŵp amhrisiadwy o wirfoddolwyr yn awr yn canolbwyntio ar gyflwyno Eisteddfod eithriadol 2023 y mae ein cynulleidfaoedd yn ei ddisgwyl ac yn ei haeddu.

Ar ran Bwrdd Ymddiriedolwyr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, 15.03.23 (diweddarwyd 28.03.23)

 

Bariton ifanc a ddisgrifiwyd fel y Bryn Terfel newydd ar ben y byd

Mae bariton 25 oed o’r Bontnewydd sydd wedi cael ei ddisgrifio fel y Bryn Terfel newydd wedi’i goroni’n ganwr ifanc gorau’r byd.

Rhoddodd Emyr Lloyd Jones, 25 oed, berfformiad cyffrous i gipio teitl Llais Rhyngwladol y Dyfodol Pendine yn 75ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

(rhagor…)