Archifau Categori: Newyddion

Wythnos Gwirfoddolwyr: Pat yr Hat

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnwys stori bob diwrnod gan wirfoddolwr, lle maen nhw’n rhannu eu profiadau o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Pam fy mod i’n gwirfoddoli

Mae fy mhartner a minnau wedi bod yn gwirfoddoli fel stiwardiaid ers 10 mlynedd bellach (dw i’n credu).

Y peth sy’n ein galw ni nôl flwyddyn ar ôl blwyddyn yw’r cyfeillgarwch, y brwdfrydedd, y cyffro, yr heddwch, y llonyddwch a’r ewyllys da rhwng pawb; cynulleidfa, cystadleuwyr, gwirfoddolwyr, staff safle a stondinwyr.

Mae bod yn stiward yn golygu bod yn rhan o dîm go iawn, neu yn Saesneg TEAM (Together Everyone Achieves More)

Rwyf mewn cysylltiad rheolaidd trwy e-bost gyda llawer o stiwardiaid trwy gydol y flwyddyn, mae rhai ohonynt yn y llun isod.

Volunteer Week

Gan fy mod i’n rhywun reit allblyg rydw i wrth fy modd yn ymwneud efo‘r cyhoedd, ac maen nhw hefyd yn hoffi ychydig o dynnu coes a chwerthin.

Rwyf wedi bod yn gwisgo fy het drawiadol ers 9 mlynedd bellach, mae’n cadw’r haul oddi ar fy mhen moel ac rydw i bellach yn cael fy adnabod ar y safle gan yr enw “Pat yr Hat” mae hyd yn oed Syr Terry yn fy ngalw i wrth yr enw yna...

Pat yr Hat

Pat yr Hat

Rwy’n credu mai fy eiliad mwyaf cofiadwy oedd pan oeddwn ar ddyletswydd y tu mewn i’r babell yn ystod perfformiad gyda’r nos, ac yn eistedd yn y cefn yr oedd teulu gyda gynnwys merch ifanc (18-24 oed) â Syndrom Down’s ac roedd hi’n siglo o gwmpas yn ei sedd yn ysu i ddawnsio. Gyda chaniatâd ei rhieni, mi wnes i fynd â hi i’r cefn ac mi wnaethon ni ddawnsio’n frwd drwy’r noson. Roedd hi wrth ei bodd. Ac roedd y gwenau a gefais gan y gynulleidfa o gwmpas yn dangos cymaint o bleser roedden nhw’n ei gael o weld rhywun mor hapus.

Diolch am y cyfle rydych chi’n ei roi i mi wella fy mywyd.

Pat yr Hat

Patrick Beaumont, Gwirfoddolwr
Stiwardiaid

Oeddech chi’n gwybod fod angen 800 o wirfoddolwyr i lwyfannu Eisteddfod lwyddiannus?

Yn gytûn yn eu hymroddiad i’r ŵyl a’r pethau da y mae’n eu cynrychioli, mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau yn ystod y flwyddyn ac mae llawer yn teithio o bell er mwyn rhoi help llaw yn ystod wythnos yr Eisteddfod. A hoffech chi ymuno â nhw?

Eisteddfod Ryngwladol yn cyhoeddi Llangollen Ar-lein

#CysyllturByd
1 Mehefin – 11 Gorffennaf 2020

Mae’n bleser gan Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gyhoeddi Llangollen Ar-lein #cysyllturbyd, a fydd ar gael i’w gwylio am ddim rhwng 1 Mehefin ac 11 Gorffennaf, er mwyn sicrhau ein bod yn aros adref gyda’n gilydd ond yn parhau i hyrwyddo cymuned ryngwladol gysylltiedig yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd yr Eisteddfod Ryngwladol y dylid gohirio gŵyl 2020 oherwydd pandemig byd-eang COVID-19. Roedd y trefnwyr, fodd bynnag, yn benderfynol o barhau i gyflwyno profiad yr Eisteddfod Ryngwladol, a chanfod rhyw ffordd i’w chymuned ryngwladol o gyfranogwyr, perfformwyr, ymwelwyr a gwirfoddolwyr barhau i gadw mewn cysylltiad a dod at ei gilydd yn y cyfnod caled yma

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry: “Roedd yn teimlo’n hanfodol ein bod ni’n ceisio dod â’n cymuned fyd-eang ynghyd i rannu cerddoriaeth a dawns ac, wrth gwrs, parhau â’n neges o heddwch a harmoni. Fel arfer ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mi fyddai ein staff a’n gwirfoddolwyr a’r gymuned leol yn gweithio’n gyflym i roi‘r ŵyl ar ei thraed, ac rydym hefyd wedi cael llawer o negeseuon gan gyfranogwyr tramor yn dweud wrthym gymaint y maen nhw’n ein colli ni a phrofiad yr Eisteddfod. Felly mewn rhyw ffordd eleni roeddem eisiau gallu cysylltu a rhannu ar blatfform gwahanol orau ag y gallem.

O heddiw ymlaen (1 Mehefin) gan weithio ar y cyd â’n partneriaid ym myd y cyfryngau, Rondo Media, bydd cynulleidfaoedd yn gallu gwylio cystadlaethau a phleidleisio ar-lein am eu hoff foment ar lwyfan Llangollen.TV. Bydd y deunydd archif yn cael ei gyflwyno mewn pum categori: Corau Cymysg, Siambr ac Ieuenctid; Unawdwyr Lleisiol a Chorau Barbershop; Corau Plant; Grwpiau a Chorau Gwerin; a Dawns Oedolion ac Ieuenctid. Cyhoeddir enillwyr y pleidleisio ym mhob categori yn ddyddiol yn ystod wythnos yr Eisteddfod (7-11 Gorffennaf).

Dywedodd Gareth Williams, Rondo Media, “Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn pori drwy archif yr Eisteddfod, sy’n cynnwys 25 mlynedd o ffilm yn arddangos perfformwyr o 57 o wahanol wledydd, a dros 10,000 o gystadleuwyr. Yn 2019, yn y cyfnod yn arwain at wythnos yr Eisteddfod, mi wnaethon ni gynnal pleidlais ar-lein i ddod o hyd fel Enillydd Pencampwr yr Enillwyr yng nghystadleuaeth Côr y Byd. Profodd hynny’n hynod boblogaidd ac felly roeddem yn gwybod bod awydd ymysg cynulleidfa graidd yr Eisteddfod Ryngwladol am rywbeth tebyg. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gydag S4C ers blynyddoedd lawer i rannu’r Eisteddfod Ryngwladol gyda chynulleidfaoedd y tu hwnt i Llangollen a ledled Cymru. Roeddem yn teimlo bod cyfuno cystadlaethau ar-lein gyda’r rhaglen ddogfen yn ffordd dda o roi profiad Eisteddfod Llangollen ychydig bach yn wahanol yn ystod yr amseroedd anodd hyn.”

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen at gynnwys newydd i ategu’r ffilmiau o’r archif. Mae hyn yn cynnwys Heddwch a Harmoni: Byd gwâr yw ein byd o gân, geiriau’r bardd arobryn, Mererid Hopwood, sy’n canolbwyntio ar egwyddorion sefydlu’r Eisteddfod, sef y nod o ddod â chymunedau rhyngwladol ynghyd mewn heddwch a chytgord.

Dywedodd Edward-Rhys Harry, “Mae llu o weithgareddau yn gysylltiedig â hyn, ar ddydd Mawrth, bydd y Neges Heddwch yn rhoi’r lle canolog i blant a phobl ifanc, felly bydd, i bob pwrpas, yn cymryd lle neges Diwrnod y Plant eleni. Bydd neges dydd Iau yn rhoi lle canolog i amryw o ddigwyddiadau pwysig: neges gan ein Llywydd Terry Waite, y gwaith comisiwn newydd gan Mererid Hopwood, a fydd yn helpu i adrodd hyn, ynghyd â nifer o’n gwirfoddolwyr, plant a chyfranogwyr eraill, a chân o heddwch a gobaith.”

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i’w helpu gyda chydlynedd busnes trwy 2020, gan gynnwys cynllunio a pharatoi ar gyfer digwyddiadau 2021.

Dywedodd y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: “Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn un o ddigwyddiadau mwyaf blaenllaw yr haf yng Nghymru ac rwy’n falch iawn y byddwn yn dal i allu cael profiad o’r ŵyl eleni trwy’r cyfryngau digidol. Mae’r arloesedd a’r creadigrwydd a ddangoswyd gan ein sector digwyddiadau a diwydiannau creadigol wedi bod yn rhagorol – ac mae’n caniatáu i bobl o bob cwr o’r byd ddod at ei gilydd a darparu llwyfan i rannu a dathlu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Mae’r pleidleisio’n agor heddiw ar Llangollen.TV ac yn cau ar 30 Mehefin 2020. Bydd mwy o fanylion y rhaglen a’r digwyddiadau yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

 

Llangollen Ar-lein: noddyd gan

 

Llangollen.TV 2020 : noddyd gan

 

Wythnos y Gwirfoddolwyr: Karen

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnwys stori bob diwrnod gan wirfoddolwr, lle maen nhw’n rhannu eu profiadau o Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Atgofion hoff o Pumla a Numle

Atgof sydd wedi aros gyda ni fel teulu ers nifer o flynyddoedd yw pan ddaeth côr o Port Elizabeth yn Ne Affrica i Langollen.

Ychydig ar ôl diwedd cyfnod Apartheid oedd hi pan ddaeth Côr Cantorion Mathews i’r Eisteddfod gan aros gyda theuluoedd yn ardal Johnstown. Enw’r ddwy wraig a oedd yn aros gyda ni oedd Pumla a Numle. Roedd gan Pumla ferch yr un oed â fy merch Kate sef tua 7 oed. Roedd yn ddiddorol tu hwnt clywed am eu bywydau yn eu gwlad eu hunain ond digwyddodd y sioc fwyaf pan oedd Numle a mi yn rhannu hyfrydwch blasus bag o sglodion o’r chippy’ efo’n gilydd. Yn sydyn mi ddechreuodd hi grio. Roeddwn i’n meddwl bod rhywbeth mawr o’i le, ond dywedodd Numle mai hwn oedd y tro cyntaf iddi rannu bwyd gyda pherson gwyn a’i bod hi’n hapus iawn. Fy nhro i oedd hi wedyn i ddechrau crio.

Cafwyd ychydig mwy o eiliadau teimladwy yn ystod yr wythnos ond roedd yn amser gwych. Yn y diwedd, aeth y merched adref gyda phob math o bethau da gan gynnwys dau neu dri tedi i ferch Pumla, dim byd crand, ond roedd y dagrau’n llifo.

Ar ddiwedd eu harhosiad, ymgasglodd yr holl deuluoedd lleol i ddweud ffarwel wrth eu ffrindiau newydd. Caniatawyd i Kate fynd ar y bws i ffarwelio â’r bobl eraill yr oedd hi wedi dod i’w hadnabod yn ystod yr wythnos. Dechreuodd y bws ar ei siwrne, a holais pawb ble roedd Kate? A’r funud nesaf roeddwn i’n brasgamu i lawr y ffordd yn ceisio rhedeg ar ôl y bws!

Does ryfedd fod eu hymweliad yn dal i aros yn y cof!

Karen

Karen Price, Gwirfoddolwr
Pwyllgor Cystadleuwyr

 

Oeddech chi’n gwybod fod angen 800 o wirfoddolwyr i lwyfannu Eisteddfod lwyddiannus?

Yn gytûn yn eu hymroddiad i’r ŵyl a’r pethau da y mae’n eu cynrychioli, mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser a’u doniau yn ystod y flwyddyn ac mae llawer yn teithio o bell er mwyn rhoi help llaw yn ystod wythnos yr Eisteddfod. A hoffech chi ymuno â nhw?

Llangollen 2020: Diweddariad am COVID-19

Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth am y Coronafeirws, rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio 74ain Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf 2020. Rydym yn awr yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid a’n hartistiaid i aildrefnu ar gyfer Llangollen 2021.

(rhagor…)

**Wedi ganslo** (Diweddariad 16/3/20) Eisteddfod Llangollen yn dathlu ‘cyfeillgarwch, cytgord ac ewyllys da’ wrth gynnal ei hail Gymanfa Ganu flynyddol

Cymanfa Ganu

DIWEDDARIAD 16/3/20

***Rydym wedi bod yn cadw llygad ar y Coronafeirws (COVID-19) wrth i’r sefyllfa ddatblygu ac wedi dod i’r penderfyniad i ganslo ein Cymanfa Ganu ar 27 Mawrth yn Eglwys Sant Collen. Bydd cwsmeriaid a oedd eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y Cymanfa Ganu yn cael eu had-dalu.

Byddwn yn parhau i fonitro a chyfathrebu â chi ynghylch ein cynlluniau ar gyfer Llangollen 2020 ym mis Gorffennaf wrth i’r sefyllfa ddatblygu.***

(rhagor…)

Llangollen 2020 yn cyhoeddi première y DU o waith arbennig gyda’r Soprano o Gymru Elin Manahan Thomas a pherfformiad ‘Yn Arbennig i Langollen’ gan Only Men Aloud

Elin Manahan Thomas

Yr wythnos hon mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn datgelu mwy ar ei rhaglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020) fydd yn cynnwys y perfformiad cyntaf yn y DU o Magnificat gan Bobbi Fischer gyda’r unawdydd Elin Manahan Thomas a pherfformiad ‘Yn Arbennig i Langollen’ gan Only Men Aloud.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Dr Edward-Rhys Harry:
Mae’n dipyn o bluen yn ein het i gael perfformiad cyntaf y DU o Magnificat gan Bobbi Fischer yn Llangollen 2020 ynghyd â gallu croesawu’r eithriadol Elin Manahan Thomas yn ôl i’r ŵyl. Mae hefyd wedi bod yn bleser gweithio’n agos gydag Only Men Aloud i greu repertoire arbennig yn seiliedig ar ein cenhadaeth sylfaenol o heddwch a chytgord ac mae’n argoeli y bydd yn berfformiad hyfryd ac unigryw gan y côr poblogaidd hwn.

Mae Asio (dydd Mercher 8 Gorffennaf) yn gweld elfennau cerddorol eclectig o wahanol ddiwylliannau yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd. Bydd rhan gyntaf y noson yn cyflwyno’r perfformiad cyntaf yn y DU o Magnificat, sef gwaith y cyfansoddwr Bobbi Fischer o’r Almaen, lle mae’r gwaith corawl traddodiadol hwn wedi’i asio â rhythm a harmonïau America Ladin gyda Samba, Rhumba, Bossa Nova a Cha Cha.

(rhagor…)